Hoe wordt het voormalige vliegkamp bebouwd?

Veel steun voor wijzigingsvoorstellen van GemeenteBelangen
Katwijk, 25 september 2008 - Gemeenteraad
Het was niet de eerste keer dat hierover gesproken werd, in 2007 was de Visie al vastgesteld, nu werd het Integraal Structuur Plan vastgesteld. Via de visie naar een plan, het plaatje is nu globaal ingevuld. Welke gebieden blijven open, waar wordt gebouwd? Komt er een bedrijventerrein en wat doen we met de recreatie? Later in het Masterplan en via de bestemmingsplannen worden de details ingevuld. Ook daar moet de gemeenteraad zich over uitspreken.

In het voortraject hadden we ons al goed laten horen. Discussies over infrastructuur, over het maximum aantal woningen, over de behoefte aan recreatievoorzieningen, vraagtekens bij de noodzaak van 500 topwoningen en 40 ha bedrijventerrein,voor wie gaan we bouwen zijn van meet af aan door GB op tafel gebracht.
Goed geregeld
Iedereen staat achter het principe “eerst bewegen, dan bouwen”. De Rijnlandroute moet eerst zijn aangelegd dan mogen er pas woningen op de locatie worden opgeleverd.
Het aantal nieuwe woningen wordt beslist niet meer dan 5000. En er wordt in fases gebouwd, elke twee jaar wordt onderzocht of de woningbehoefte nog wel zo groot is dat er meer gebouwd moet worden. Het wordt een energieneutrale wijk met specifieke aandacht voor duurzaamheid.
   

Niet tevreden
Waar wij minder tevreden over zijn, is het aantal van 500 woningen voor het topmilieu (zeer dure woningen, die alleen betaalbaar zijn voor een selekte groep). Steeds hebben we gezegd dat dit aantal veel te hoog is. Onderzoek van TNO wijst ook uit dat de behoefte aan dergelijke woningen niet groot is. Het topmilieu is als keiharde eis vanuit het rijk (eigenaar van de grond) ingebracht. Gelukkig zien zij nu ook in dat 500 teveel is en krabbelt men terug.

Dichte bebouwing

De woningdichtheid aan de noordzijde van het gebied baart ons zorgen. Daar wordt met dichtheden van 40 tot 60 woningen per hectare gebouwd. Dat is veel!
En om te voorkomen dat we straks met een wijk zitten waar niemand wil wonen, moet er veel aandacht aan de kwaliteit van dat gebied worden besteed. Bouwen in dergelijke dichtheden kan voor ons alleen onder strikte voorwaarden. De geparkeerde auto’s moeten verdwijnen uit het straatbeeld en er komt geen aaneengesloten rand van bebouwing.
De kleine projecten moeten de diversiteit waarborgen. De kwaliteit vertaalt zich in een hoog ambitieniveau op het gebied van architectuur en beeldkwaliteit. Via een tekstwijziging zijn deze voorwaarden meegenomen in het plan.

Bedrijventerrein

In het plan was ruimte opgenomen voor een bedrijventerrein. Ook hier is GB het niet mee eens. De behoefte aan een extra bedrijventerrein is niet aangetoond. Daarom is er een tekstwijziging door ons ingediend dat er pas een bedrijventerrein kan komen als de noodzaak onomstotelijk is aangetoond en wanneer er gerevitaliseerd is in de regionale bedrijvenparken.

Sport- en recreatievoorzieningen

Alle sport- en recreatievoorzieningen van de nieuwbouwwijk waren gepland in de Mient / Kooltuin. Daar heeft GB zich keihard tegen uitgesproken. De Mient / Kooltuin staat al onder druk. De uitbreiding van sport- en recreatievoorzieningen voor de huidige gemeente Katwijk moet daar een plek krijgen. Dat is al een flinke uitdaging. Dan zijn er ook nog de voorzieningen van de locatie zelf (een kern ter grootte van de gemeente Rijnsburg) en dat was voor ons een brug te ver. Daarom hebben we een wijziging ingediend, zodat nu een substantieel deel van de behoefte op de nieuwbouwlocatie zelf moet worden gerealiseerd.    

Inrichting Orionplas en meer openbare recreatievoorzieningen
Direct daarbij hebben we een voorstel met wat suggesties ingediend voor de alternatieve inrichting van de grote waterplas (Orionplas). Alleen een grote plas water heeft te weinig recreatieve waarde. Realiseer er een zandstrand langs, of richt het gebied in als park in combinatie met water. Leg er een evenemententerrein en een grote bovenwijkse speelplaats aan. Daar gaan de mensen gebruik van maken, recreatie dichtbij huis is noodzakelijk. Ook deze suggesties zijn op ons initiatief voorgesteld, en zodoende opgenomen in de tekst.

Groene buffer robuust
Bovendien hebben we een tekstwijziging ingediend voor het behoud van de groene buffer aan de westzijde, tegen de Mient / Kooltuin. In het oorspronkelijke plan was daar een woonwijk gepland met een hogere woningdichtheid. Wij hebben voorgesteld om het dun bebouwde gebied van het topmilieu om te wisselen met het dichter bebouwde gebied. De functie van bufferzone die de Mient / Kooltuin vervult richting de duinen groeit daarmee uit naar een meer robuste omvang. En dat is weer heel goed voor het beschermde natuurgebied. Ook deze door ons voorgestelde wijziging is overgenomen.

Motie ecologie
Tenslotte heeft GB een motie ingediend voor het uitvoeren van de aanbevelingen die zijn gedaan door de commissie mer naar aanleiding van de milieu-effect-rapportage en de toetsing aan de natuurbeschermingswet. Dit hele bouwplan heeft gevolgen voor het milieu (ecologie, beschermd natuurgebied) en er moet onderzoek plaatsvinden welke maatregelen genomen moeten worden om de nadelige gevolgen voor het milieu zo beperkt mogelijk te houden. Wat GB betreft moeten die maatregelen ook genomen worden.

Tenslotte
Als we de balans opmaken zijn wij tevreden dat de door ons ingediende amendementen (tekstwijzigingen) en moties zijn aangenomen. Door een zorgvuldige voorbereiding kregen alle tekstvoorstellen brede steun bij de andere partijen zodat bij het tellen van de stemmen geregeld de score 28 voor en 3 tegen werd genoteerd (rara ..... wie waren dat?) De uitwerking van dit alles zien we met vertrouwen tegemoet.

We zijn overigens erg benieuwd naar de definitieve stellingname van de fracties van de gemeenteraad in Wassenaar. De VVD Katwijk had hier al een voorschot op genomen door samen met de VVD Wassenaar een berg amendementen voor te bereiden die voor de gemeente Katwijk niet allemaal even gunstig uitpakten. Daarom was er geen steun uit Katwijk voor deze voorstellen, wellicht wel in Wassenaar... toch merkwaardig hoe een partij in verwarring kan verkeren. Wel amendementen indienen, maar geen amendementen steunen. Wel stemde de VVD als vanouds tegen het voorstel, zo kennen we ze weer!

Esther Schonenberg