Actueel

Actueel

René Slootweg

GemeenteBelangen en CDA stellen vragen over parkeren

  • Geschreven door René Slootweg

parkeren op zondag 2

Voor veel inwoners is het een ergernis, fout parkerende auto's maar ook fietsen en scooters midden op de paden.

Op de doordeweekse dagen worden deze door fietscoachen en GOA's er op attent gemaakt of beboet.
Maar helaas zijn deze opties er niet op zondag.

GemeenteBelangen is al veel langer van mening dat bij parkeren geen onderscheid dient te worden gemaakt welke dag het is.

Samen met het CDA, heeft GemeenteBelangen de volgende vragen aan het college gesteld:

 

 Aan:  College van burgemeester en wethouders gemeente Katwijk

Van:  De fracties van GemeenteBelangen en het CDA

Betreft:  Vragen ex. Art.41 RvO over: parkeerbeleid op zondag

Geacht college,

Foutparkeren lijkt een groeiend probleem in Katwijk aan Zee. Er zijn talloze voorbeelden te noemen van dagen waarop de parkeerdruk groot is, zo ook recent op zondag 15 juli De parkeerdruk op zomerse dagen is ook op zondagen groot, zeker in de woonstraten. Het geeft hinder, zorgt voor ergernis en kan leiden tot gevaarlijke situaties omdat stoepen niet meer begaanbaar zijn. Bovendien blokkeren de auto’s en fietsen/scooters delen van de weg voor spoedeisende diensten.

Deze ergernis over fout parkeren is zeker geen nieuw probleem en het lijkt alleen maar toe te nemen. Redenen voor GemeenteBelangen en het CDA om de volgende punten aan te kaarten:

1) Heeft het college kennis genomen van de overlast die met het foutparkeren gepaard gaat? Zo ja: hoe staat u hier tegenover?

2) Is het college het met ons eens dat de hinder, ergernissen en gevaarlijke situaties die ons via inwoners regelmatig bereiken zorgen voor een zeer onwenselijke situatie en concrete maatregelen daarom gepast zijn?

3) Is het college het met ons eens dat, gezien de complexiteit van het probleem, er meerdere scenario's moeten worden onderzocht om tot een oplossing te komen?

4) Is het college bereid, om ‘handhaving op zondagen’ als een van de scenario’s te onderzoeken?

5) Ziet het college het inzetten van fietscoaches ook op zomerse zondagen als een oplossing voor de vele scooters en fietsen die de strandingangen blokkeren en voor verdere overlast zorgen?

Met vriendelijke groet,

René Slootweg (namens de fractie van GemeenteBelangen)
Barend Tensen (namens de fractie van het CDA)

René Slootweg

Coalitie akkoord 2018-2022: Samen voor het Katwijk van morgen

  • Geschreven door René Slootweg

Wethouders liggend klein

Het heeft even geduurd, maar uiteindelijk ligt er een prima toekomstgericht coalitieakkoord op tafel. Een sociaal akkoord, waarin we met elkaar aan de slag gaan om de lastige opgave rondom het sociaal domein aan te pakken. Een akkoord waarin ruimte is voor participatie, samenwerking en ideeën. Waarbij GB wethouder Rien Nagtegaal dankzij de portefeuille Groene leefomgeving en mobiliteit aan de slag kan met de ambities op dit gebied. En dat alles met een open bestuursstijl!

Wat is nu de Open Bestuursstijl?
Afgelopen weken werd het door verschillende partijen en media regelmatig aangekaart, de beoogde open bestuursstijl in combinatie met het feit dat er weinig informatie werd gedeeld rondom de onderhandelingen. Het leek een valse start, de geslote houding gedurende de coalitie onderhandelingen. Een misvatting, want een open bestuursstijl houdt niet in dat alle communicatie, documenten en afspraken continu in de openbaarheid komen.
Het is vooral een werkwijze waarbij het coalitieakkoord op hoofdlijnen is bepaald inplaats van dat het een opsomming van honderden vastliggende items bevat. Een akkoord met ruimte. Het college zal, met dit akkoord als kader en richting, met voorstellen naar de raad komen. Dankzij de gekozen bestuursstijl zullen deze voorstellen altijd uit meerdere opties en/of scenario’s bestaan waarna de raad uiteindelijk de keuze bepaald. Meerderheden liggen in dezen ook niet vast, bij elk voorstel wordt opnieuw een meerderheid in de raad gezocht.

Samen staat dan ook centraal. De komende jaren werken wij samen met elkaar aan het Katwijk van de toekomst. Niet alleen de gemeenteraad speelt hierin een belangrijke rol, maar juist ook alle burgers, ondernemers en andere belanghebbende staan centraal. Zowel bij kaderstelling, startnotities als bij de besluitvorming zal mogelijke samenwerking worden bekeken. Iets waar wij als GB erg blij mee zijn na onze langdurige inzet voor meer participatiemogelijkheden. Een bestuursstijl die gebaseerd is op transparantie, vertrouwen en samenwerking. Wat dus niet inhoud dat alle informatie op straat ligt, maar wel dat we zoveel mogelijk met elkaar de voor liggende problemen bespreken en aanpakken. Toch blijft het lastig om deze manier van besturen goed te beschrijven, maar het college gaat er graag mee aan de slag om dit in de praktijk duidelijk te laten zien aan alle betrokkenen.

samen voor het katwijk van morgen

Portefeuille Groene leefomgeving en mobiliteit
Voor GemeenteBelangen zal Rien Nagtegaal de wethouderspost bekleden. De portefeuille die toebedeeld is aan onze partij heeft betrekking op de groene leefomgeving en mobiliteit. Een uitdagende portefeuille met een aantal behoorlijke opgave. Veel onderwerpen liggen dicht bij het verkiezingsprogramma van GB en hebben een behoorlijke uitwerking op de toekomstige ontwikkelingen in Katwijk. Een portefeuille die alle vraagstukken rondom o.a. bomen, groenbeleid en verplaatsing in het verkeer bevat. Hoe beweegt men in Katwijk over 15-30 jaar? Waar komt recreatief groen en hoe behouden we het groen van vandaag?

Daarnaast gaat het gehele college aan de slag met tal van onderwerpen op het gebied van zorg, wonen, onderwijs en duurzaamheid. Daarin is de ontwikkeling van project locatie Valkenburg een belangrijke pijler. Dit wordt een gebied met veel groen en openheid, maar ook huisvesting voor alle doelgroepen waaronder jongeren en senioren. Hierin worden fietsers en voetgangers belangrijker dan de auto, gaat groen boven grijs en moeten we duurzamer omgaan met onze leefomgeving en natuur.

Maatregelen tot uitvoer
De voorgenomen plannen in het akkoord zijn natuurlijk niet gratis, daarvoor wordt door het college binnen de huidige begroting ruimte gezocht. Hierin wordt vooral gekeken naar dingen die anders georganiseerd kunnen worden of wellicht niet (meer) noodzakelijk zijn.
De opgave op het gebied van zorg dwingt de Gemeente echter wel om maatregelen te nemen. Zorg is een noodzakelijk gegeven, waarbij niemand binnen onze samenleving tussen wal en schip mag vallen. Echter zijn de huidige zorgkosten hoger dan de compensatie die de gemeente van het rijk ontvangt. Om kwalitatief goede en toegankelijke zorg te kunnen blijven leveren is het noodzakelijk om met andere middelen de kosten te drukken. Een van de gekozen middelen hiervoor is een verhoging van de OZB, ook kan een eventuele verhoging van het parkeertarief of de toeristenbelasting worden bekeken. Daarnaast worden er natuurlijk niet alleen kosten verhoogd, maar wordt er ook naar bezuinigingen binnen de gemeentelijke organisatie gezocht. Deze plannen zullen in de begroting voor 2019 worden doorgerekend en samen met de gehele raad worden bekeken en besloten.

Al met al ligt er volgens GemeenteBelangen prima akkoord voor de komende jaren. Een akkoord waarin we met zorg voor elkaar in een prettige groene leefomgeving kunnen wonen, werken en recreëren. De uitvoering van deze plannen zal mede dankzij de open bestuursstijl tot stand komen met de gehele raad, burgers en andere betrokkenen.
Met elkaar gaan wij deze uitdaging aan, samen staat centraal.

Lees hier het coalitie akkoord

René Slootweg

Terrassen, Terrassen en nog eens Terrassen

  • Geschreven door René Slootweg

AndreaspleinHet is dé kers op het autovrije centrum van Katwijk aan Zee, het terrassenbeleid. Dankzij de herinrichting van het centrum is er op de Princestraat & het Andreasplein veel extra ruimte ontstaan voor gezellige terrasjes. Inmiddels hebben van Maanen en Schuitenmaker hun plekje op de princestraat al ingenomen, en is het nu de beurt aan het Andreasplein.

Helaas bleek het originele ontwerp, waarbij de terrassen over het gehele plein verspreid zijn, wat in het gedrang te komen. Ondernemers toonde wat “pleinvrees” en blijven liever aan de randen van het plein. Hierdoor staan de geplaatste vaste banken plots midden op de gewenste terrassen, blijkt er niet genoeg ruimte voor alle ondernemingen en wensen sommige ondernemers andere locaties voor hun terras dan voorgesteld.

GemeenteBelangen heeft afgelopen donderdag daarom nog een amendement ingediend om het voorgestelde terras van de Bonte Kraai iets te verplaatsen zodat deze recht voor de onderneming zou komen. (Link naar het Amendement)
De originele plek was aan de rand van het rechthoekige plein, schuin voor de onderneming en diende te worden verwijderd bij een evenement.


Helaas was er geen meerderheid in de gemeenteraad, dus blijft het terras op de origineel voorgestelde plek. Bij een evenement hoeft het terras echter niet volledig weg, maar mag verplaatst worden.

Terras Bonte kraai

Al met al is met de herinrichting van het centrum een gezellig autovrij winkelgebied gecreëerd! Klein puntje van kritiek.. hoewel GB een partij is die fietsen graag stimuleert vinden wij dat fietsende fietsers niet thuishoren in een winkelcentrum. Uit overleg met de Fietsersbond bleek dat ook zij zich verbaasde over het feit dat er geen fietsverbod is in het centrum.

In onze buurgemeente Leiden hebben ze daar mooie borden voor met een pakkende spreuk: “Winkels open, fietsers lopen

Winkels open Fietser Lopen