Blogs

Blogs GemeenteBelangen Katwijk

Amy Guijt

GB voor positieve stimulans afval scheiden

  • Geschreven door Amy Guijt
Afgelopen week sprak de gemeenteraad over de manieren om afval beter gescheiden in te zamelen. GemeenteBelangen ziet dit niet als een taak die we alleen bij onze inwoners neer kunnen leggen. De gemeente moet zo goed mogelijk faciliteren, optimaliseren én communiceren omtrent het scheiden van afval. Het moet voor onze inwoners zo makkelijk mogelijk worden gemaakt om hun huisvuil te scheiden.
 
Afval naast de bak
 
In de notitie die werd besproken staan een aantal goede oplossingsrichtingen. Zoals het verruimen van de openingstijden van de milieustraat, de mogelijkheid om per wijk te zoeken naar de beste inzamelmethode en de suggestie papier en PMD (PlasticMetaalDrinkpakken) aan huis op te halen. Maar toch stond GemeenteBelangen niet geheel positief tegenover alle aangereikte oplossingen.
 
Zo werd er gesproken over het invoeren van een financiële prikkel om restafval te verminderen (diftar). Maar wat gaat dit onze inwoners kosten? En hoe moet dit bij ouderen complexen, inwoners met lage inkomens of als men veel restafval heeft door bijvoorbeeld incontinentiemateriaal? Tal van vragen die nog onbeantwoord zijn. Ook is er te weinig informatie geboden over nascheiding. Bij nascheiding doen machines inplaats van de inwoners het scheidingswerk. Klinkt eenvoudiger, maar is dit mogelijk? Nascheiding schijnt erg duur te zijn, de machines scheiden niet 100%  en er blijft veel GFT in het restafval over wat vervolgens wordt verbrand. Zonde want GFT is een grondstof die veel oplevert en tegelijk het duurst is om te verbranden. GFT moet dus uit het restafval, en dat kan alleen met bronscheiding.
 
De kosten, manier van berekenen en eventuele uitzonderingen zijn nog niet uitgewerkt. GemeenteBelangen ziet wel iets in positieve benadering van een dergelijk systeem. Belonen van de inwoners die goed scheiden door ze geld terug te geven of minder te laten betalen. Hierdoor creëer je een positieve stimulans in plaats van een negatieve afkeer tegen het afval scheiden.
Voor de duidelijkheid is diftar geen nieuwe belasting. De gemeente mag niet verdienen aan de inkomsten van de afvalstoffenheffing en moet deze volledig inzetten voor ons afvalsysteem.
 
Als laatst mist GemeenteBelangen in deze notitie wederom de volmelders. Deze voorkomen dat de containers in milieuparkjes overvol zijn en inwoners daardoor regelmatig hun gescheiden afval niet kwijt kunnen. In 2017 heeft GemeenteBelangen hier al een motie voor ingediend en werd ons “aandacht” voor de volmelders belooft. Na bijna drie jaar aandacht vindt GemeenteBelangen het nu tijd voor actie!
 
Amy Guijt

GB gaat voor historie met toekomst

  • Geschreven door Amy Guijt

Afgelopen week besprak de gemeenteraad de mogelijke sloop van veertien barakken. Deze gemeentelijke monumenten moeten plaats maken voor waterwingebied. Maar welke afweging maak je dan? Kies je voor historische waarde, waterwinning of natuur? GemeenteBelangen koos voor alle drie.

Barakken en waterwinning


GemeenteBelangen zet zich vaak in voor erfgoed. Waar mogelijk zullen we dan ook altijd streven naar het behouden van historie. Hier zit nu direct het heikel punt want het is door de landelijke wetgeving simpelweg onmogelijk alle achttien barakken te behouden, renoveren tegen zeer hoge kosten en er vervolgens een maatschappelijke functie aangeven . Het lot van alle barakken loopt dan hoogstwaarschijnlijk uit op verwaarlozing waarbij de huidige leegstand aanhoudt en er weinig te beleven of te doen zal zijn . De huidige bestemming is namelijk militaire doeleinden. Herbestemming is door alle nieuwe landelijke regels voor stikstof alleen mogelijk bij ‘dwingende redenen van openbaar belang’ waarbij geen alternatieve zijn én voldoende natuur wordt gecompenseerd.

Zonder deze dwingende redenen maakt de zogeheten ‘ADC-toets’ de barakken in de huidige staat onbruikbaar voor bijna ieder ander mooi initiatief. Het plan van Dunea voor uitbreiding van waterwinning is een voldoende dwingende reden.


Drinkwater tekort
Natuurlijk zitten we morgen niet opeens zonder drinkwater. Maar onze regio groeit. Als we nu niks doen ontstaat er op termijn een toenemend tekort aan drinkwater. Denk aan de afgelopen zomers waarin oproepen gedaan werden om de auto niet te wassen, de tuin niet te sproeien & geen zwembadjes te vullen. Alternatieve gebieden om op korte termijn water te winnen zijn er helaas niet, legt Dunea uit. De monumentale barakken staan in een waterwingebied en zullen moeten wijken.


Prachtig natuurgebied
De waterwinning, het behouden van vier barakken en het slopen van de overige gaat Dunea combineren met het creëren van een prachtig ‘landschapspark’ dat aansluit op natuurgebied Berkheide. Als ‘groene’ partij juicht GemeenteBelangen dit natuurlijk toe. Een natuurgebied waar iedereen straks gebruik van kan maken en mooi zal aansluiten op duin, Panbos en nieuw Valkenburg. De overgebleven vier barakken bieden wat GemeenteBelangen betreft een goede locatie om de historie en maatschappelijke beleving van het gebied vorm te geven. Denk aan een museum, educatiecentra of een gedenkplaats. Een eigentijdse draai aan een gebied met historische waarde. GemeenteBelangen gaat voor het combineren van natuur, historie en de waterwinning . Met wellicht minder barakken, maar in een natuurgebied waar de historische waarde van de overgebleven barakken straks zichtbaar en toegankelijk kan worden voor een veel grotere doelgroep dan nu .

Paulina Smit

Eindelijk mogelijk drie extra lokalen Brede School ‘t Duyfrak

  • Geschreven door Paulina Smit

Dat de Brede School ‘t Duyfrak in de wijk ‘t Duyfrak al geruime tijd uit zijn jasje dreigt te groeien is duidelijk. GB vindt onderwijs heel belangrijk en daar hoort ook een adequate huisvesting bij. Investeren in goed onderwijs is een investering in onze toekomst.Toen GB vorig jaar september de Brede School ‘t Duyfrak in Valkenburg bezocht, bleek dat alle klassen vol zaten en er alleen al op in de openbare school in ‘t Duyfrak maar liefst drie kleutergroepen zijn. Zelfs het speellokaal voor de kleuters moest tijdelijk worden opgeofferd. GB heeft toen contact gezocht met de directeur-bestuurder van het openbaar onderwijs. Hij deelde mee dat hij en de schooldirecteur in gesprek waren met medegebruiker basisschool De Burcht maar dat er nog geen oplossing in zicht was. Wij stelden er eerder vragen over aan het college.

Dubbelburg

Dit in tegenstelling tot het schoolgebouw van De Dubbelburg aan de andere zijde van de Rijn. Dit schoolgebouw van De Dubbelburg in Rijnsburg kon, vanwege de daling van het aantal leerlingen, helaas niet langer worden aangehouden. Maar door de mogelijke uitbreiding van de Brede School in Valkenburg komt er meer capaciteit om ook leerlingen uit Rijnsburg die voor openbaar onderwijs kiezen op te nemen.

Er is een grote vraag naar basisonderwijs en kinderopvang in Valkenburg, vooral door de komst van de nieuwe wijk ‘t Duyfrak. Het blijkt dat er meer kinderen wonen dan eerder was voorzien. En dat een groot deel van de ouders kiest voor openbaar onderwijs. De extra lokalen zijn dan ook hard nodig.

Voor veel ouders zal het een opluchting zijn dat er nu een voorstel aan de gemeenteraad komt voor drie extra lokalen en meer ruimte voor de kinderopvang. Wij zien met veel belangstelling het raadsvoorstel tegemoet en hopen dat in het nieuwe jaar snel meer duidelijkheid komt voor de ouders die nu aan het wachten zijn op een plek. Want iedereen heeft recht op onderwijs naar keuze.