Blogs

Blogs GemeenteBelangen Katwijk

Geert Diemer

Hoe beweegt het Katwijk van morgen?

  • Geschreven door Geert Diemer
Met het besluit van de KAM (Katwijkse Agenda Mobiliteit) heeft Katwijk haar visie bepaald hoe zij de komende jaren met mobiliteit omgaat. GemeenteBelangen is zeer tevreden met dit belangrijke visie document dat unaniem door de raad werd vastgesteld. De insteek van deze visie is precies zoals GB dit in haar verkiezingsprogramma formuleerde: “Katwijk is in 2030 goed ontsloten voor verschillende vervoermiddelen, waarin de auto de meest ondergeschikte is. De aandacht gaat vooral naar fiets, openbaar vervoer en voetgangers.”
 
voetgangers ruimte
 
De KAM komt voort uit de omgevingsvisie voor Katwijk. De KAM zal heel Katwijk leefbaarder maken. Bij de herinrichting van woonwijken en centra komt de auto voortaan op de laatste plaats. Het aantal auto’s in onze straten gaat afnemen. Het openbaar vervoer wordt handiger te gebruiken. Tegelijk blijven de autoverbindingen tussen de bedrijventerrein en met de buitenwereld wel robuust.
 
voetganger en fietser bordEr komt meer ruimte voor groen in versteende wijken, het verkeer zal minder herrie maken.  Fietsen wordt comfortabeler: meer egale verhardingen en minder tegels, geen scherpe bochten, meer opstelruimte en kortere wachttijden bij de verkeerslichten, meer plekken voor het parkeren van de fiets bij winkels en haltes. En vrijliggende fietspaden langs alle 50 km/u wegen.
 
De KAM staat vol met zulke fietsvriendelijke maatregelen en heeft bijzondere aandacht voor voetgangers en openbaar vervoer. De tijd van de vanzelfsprekendheid van de auto is voorbij, de wereld verandert en er zal op andere manier moeten worden omgegaan met mobiliteit.
 
Voor GemeenteBelangen is dit een logische stap voor een betere en groenere leefomgeving. Katwijk blijft natuurlijk wel gewoon bewegen, maar dan wel op een toekomstbestendige manier.
 
 
Geert Diemer

Katwijk wordt fiets veiliger

  • Geschreven door Geert Diemer
Veiligheid op de fietsRecent stelde de gemeenteraad een plan vast om het verkeer veiliger te maken. Het bleek dat in Katwijk veel meer gefietst wordt dan in andere gemeenten. En dat er mede daardoor meer ongelukken gebeuren met fietsers en bromfietsers dan in andere gemeenten.

Het is goed voor het milieu en onze gezondheid als we veel fietsen en wandelen. Daarom zijn voor GemeenteBelangen de fietser en voetganger belangrijker dan de auto en vragen wij extra aandacht voor hun veiligheid.

Wat gaat de gemeente doen? Veel fietsongevallen hebben te maken met de voorrangsregels, op kruispunten en op rotondes. Katwijk geeft op rotondes voorrang aan auto’s maar omringende gemeenten zetten juist fietsers in de voorrang. Zal het aantal fiets- en bromfietsongevallen afnemen als Katwijk de regels overneemt van de buurgemeenten? Dat gaat de GB wethouder nu onderzoeken.

Verder blijft de gemeente twee keer per jaar overleggen met de Fietsersbond en met Veilig Verkeer Nederland. Ook blijft de gemeente hen subsidies geven voor E-bike trainingen, campagnes over verlichting en cursussen scootmobiel rijden.

Veel inwoners geven aan dat ze ongelukkig zijn met de herinrichting van de Brouwersstraat, het Bosplein, de Hoofdstraat en het kruispunt bij de afrit van de N206 richting Hoorneslaan. De gemeente bevestigt dat de herinrichting te weinig duidelijk maakt wat van de gebruikers wordt verwacht. Zo wordt van de vrachtwagenchauffeurs in de Brouwerstraat verwacht dat zij uit zichzelf meer afstand houden tot de fietsers. Dat geeft fietsers een veiliger gevoel. Maar de vrachtwagens rijden vaak vlak achter de fietsers. De gemeente zal deze verwachting beter moeten communiceren, bijvoorbeeld met borden.

GB zal als groen- en fietsvriendelijke partij opletten of het aantal geregistreerde ongevallen daalt en de inwoners zich veiliger gaan voelen.

Amy Guijt

Diensttijd doet jongeren tekort

  • Geschreven door Amy Guijt

Afgelopen week diende CDA, Durf, CU en fractie Smits een motie in om het college te vragen een voorstel te doen voor het inzetten van de maatschappelijke diensttijd in Katwijk. Het doel van de maatschappelijke diensttijd is dat jongeren tussen de 14 en 27 jaar iets nieuws leren, iets doen voor een ander & nieuwe mensen leren kennen. Eigenlijk dus een stage, vrijwilligerswerk of welzijnswerk in een nieuw verzonnen jasje. Maar is het nodig dat wij als overheid onze jongeren aan hun handje meenemen om ze maatschappelijk betrokken te maken?

Vrijwilligerswerk in Helmond

De maatschappelijke diensttijd suggereert dat jongeren zich momenteel onvoldoende inzetten voor de samenleving. In de betogen van de voorstanders klonken argumenten als het creëren van maatschappelijke verantwoordelijkheid, bewustwording & een opstapje naar het echte werk. Er werd in de bijna 10 uur durende vergadering eindeloos gesproken over de toekomst van Katwijk. Het vertrouwen in deze toekomst. Maar waar is het vertrouwen in de toekomstige generatie?

GemeenteBelangen vindt dat deze maatschappelijke diensttijd echt niet nodig is om jongeren te laten bijdragen aan de samenleving. Meer dan de helft van de jongeren (51%) doet vrijwilligerswerk, scholieren hebben stage verplichtingen & veel studenten moeten dankzij het leenstelsel hard werken om hun studie te betalen.

Onze jongeren staan dus behoorlijk in de maatschappij. Opmerkelijk detail is dat landelijke partijen als CDA en CU vaak beschikken over een jongerenafdeling. Jongeren die zich stuk voor stuk nu al inzetten voor het maatschappelijk belang. Is dit niet voldoende? En dan hebben we het nog niet eens over jongeren die bijdragen in jongerenpanels, sportclubs of welzijnswerk. Daarnaast leidt het invoeren van de maatschappelijke diensttijd tot een verhoging van de druk op jongeren. Recente rapporten van het RIVM en SER bevestigen; de mentale druk op onze jongeren is hoog!

Dusdanig zelfs dat dit tot gezondheidsklachten kan lijden. GemeenteBelangen vindt het onnodig om vanuit de overheid nòg een extra taak te creëren om deze druk te vergroten. Onze jongeren hoeven niet aan het handje meegenomen te worden om maatschappelijk betrokken te worden. Zichtbaarheid, meer participatie mogelijkheden en waardering voor al deze jongeren die zich inzetten voor ons Katwijk daar is GemeenteBelangen wel voor! Als je jongeren écht wil betrekken, praat dan vaker met hen.

Maak beleid mét jongeren in plaats van óver jongeren. De frisse blik die jongeren kunnen hebben kan ons als politici, wethouders en beleidsmakers soms meer brengen dan we op voorhand denken.