Blogs

Blogs GemeenteBelangen Katwijk

Amy Guijt

Streef naar inclusief onderwijs

  • Geschreven door Amy Guijt

De scholen zijn weer begonnen! Kinderen zitten in de schoolbanken, leraren zijn aan het werk & ons college is aan de slag met een nieuwe onderwijsagenda. In de laatste vergadering voor het zomerreces besprak de gemeenteraad de startnotitie voor deze agenda, de kleine kaders en richtlijnen. GemeenteBelangen viel echter één ding op. In de startnotitie wordt meerdere malen gesproken over passend onderwijs en nergens over inclusief onderwijs. Gewoon een kwestie van andere woordkeus kun je denken, maar in essentie zijn het twee verschillende dingen.
inclusief onderwijs 3

Want wat klinkt beter? Een school die zich aan past aan de manier van leren van een kind, of een kind dat zich aanpast aan de school? Dat is precies het verschil tussen inclusief en passend onderwijs. Bij passend onderwijs wordt er een manier van onderwijs gezocht die past bij het kind. Maar hierbij is het niet van zelfsprekend dat dit op een reguliere school in de buurt kan. Kinderen met een chronische aandoening, hoogbegaafdheid of leerproblemen komen hierdoor regelmatig in het speciaal onderwijs terecht. Dit is vaak verder van huis, gescheiden van buurtgenootjes en kinderen zonder speciale behoefte. Inclusief onderwijs daarentegen is een onderwijsvorm die alle kinderen welkom heet, ongeacht de achtergrond, ervaring of manier van leren en spelen.

Op een inclusieve school wordt altijd gezocht naar mogelijkheden om ieder kind de juiste ondersteuning te bieden. De school past zich aan aan de manier van leren van het kind. Professionals werken nauwer samen over de grenzen van disciplines heen, en zoeken meer de samenwerking met ouders om kennis over en weer te delen. Met een inclusief schoolsysteem is het voor ieder kind mogelijk om naar een school in de buurt te gaan, waar hij of zij ook naar toe zou gaan wanneer er geen speciale behoefte was. En dat is wat GemeenteBelangen graag wil voor Katwijk. 

GB zou dan ook graag zien dat er in de nieuwe onderwijsagenda een streven naar inclusief onderwijs uitgesproken wordt. De onderwijsagenda wordt namelijk voor vier jaar vastgesteld. Wanneer Katwijk nu een ambitie voor passend onderwijs gaat formuleren worden we het traagste jongetje van de klas op dit beleid. Nederland heeft namelijk al drie jaar een ondertekend VN verdrag liggen waaruit het recht op inclusief onderwijs volgt. En ook de tweede kamer heeft onlangs een motie aangenomen om een coalitie voor inclusief onderwijs te gaan bouwen. Laat Katwijk de uitdaging aan gaan om het schoolsysteem zo inclusief mogelijk te maken!

Amy Guijt

GemeenteBelangen kiest voor groene Juliana brug

  • Geschreven door Amy Guijt

Tijdens de laatste vergadering voor het zomerreces besprak de gemeenteraad de renovatie van de julianabrug. Deze renovatie gaat de levensduur van de brug met zestig jaar verlengen. Onze achterkleinkinderen zitten straks dus opgescheept met besluiten die we vandaag de dag nemen. In het perspectief van zestig jaar, wat kies je dan? Steen of groen? Is natuur een extra, een luxe, iets waar je zonder kan? Of moeten we onze natuurlijke omgeving juist versterken?

Julianabrug

Voor GemeenteBelangen was dit duidelijk. Waar een mogelijkheid is om extra groen te plaatsen kiezen we daar natuurlijk voor! Er lagen drie varianten voor de nieuwe brug voor. In februari opperde GemeenteBelangen al het idee voor een groen ecoduct over de brug. In variant 3 was uiteindelijk deze brede groenstrook opgenomen, mede dankzij de wethouder, Katwijk Smart Village en de deelnemers aan de sessie over het nieuwe groenbeleidsplan op 7 maart. Toch stelde het college afgelopen donderdag een variant met beperkt groen voor. 

Je zou denken dat de gemeente genoeg ambtenaren heeft die om groen geven. Maar gezien het versteende ontwerpvoorstel waar het college uiteindelijk mee kwam hebben die kennelijk te weinig invloed. GemeenteBelangen hoopt dat deze armetierige houding verandert bij het opstellen van het nieuwe groenbeleidsplan. Want in deze tijd van klimaat- en natuurcrisis zouden we alle mogelijkheden tot extra vergroenen van onze gemeente moeten aangrijpen!

GemeenteBelangen vroeg dan ook middels een amendement de raad toch te kiezen voor variant 3. De wethouder gaf aan met provinciale subsidies voor bloeiende bermen, nieuwe fietspaden en de ecologische verbinding tussen Berkheid en Noordwijk goede kansen te zien voor de dekking van de kosten van het extra groen. Een bijdrage van het Hoogheemraadschap is ook niet uitgesloten.  Alles bij elkaar kan het groen daarom zelfs een meevaller opleveren. 

Groenebrug

Een klein stukje extra groen voor Katwijk, dankzij het amendement van GemeenteBelangen. Tijdens de vergadering konden we op veel steun en overtuigende betogen rekenen van vooral D66 en de PvdA.  Zij hielpen terughoudende partijen over de streep te trekken. Als politieke partij kun je het voortouw nemen voor mooie ontwikkelingen maar je kunt nooit alleen tot realisatie komen. Fracties die de twijfelaars overtuigen zijn minstens zo belangrijk.

Het amendement werd door alle fracties gesteund behalve VVD, Durf en SGP.  

René Slootweg

Hoornes gasvrij: Hoe, wat en waarom?

  • Geschreven door René Slootweg

Waarom doen we dit?
Het belang van minder CO2 produceren is voor GemeenteBelangen zeker duidelijk, want we moeten onze kinderen en toekomstige generaties niet met onze ellende opzadelen. Het plan om een wijk in onze gemeente gasvrij te maken lijkt dan ook een goede stap. Maar dan moet de alternatieve warmte opwekking wel duurzaam gebeuren, want we willen het probleem niet verplaatsen maar oplossen.

gas vlam


Spookverhalen van anderen
De burgers van deze wijk zijn de laatste tijd veel spookverhalen en schrikbeelden voorgehouden. De huishoudens zouden zeer hoge investeringen in hun woning moeten doen. Dat waren populistische verhalen van bepaalde politieke partijen in Katwijk. Die sloegen de plank mis want het besluit tot aanpassingen in de wijk wordt simpelweg nu nog niet genomen. De gemeente gaat eerst meer onderzoek doen.

De feiten
De Rijksoverheid heeft elke gemeente gevraagd om vóór 2021 3 wijken aan te wijzen die van het gas af zouden kunnen. En Katwijk kan een subsidie van €4,7 miljoen ontvangen voor het gasvrij maken van een tranche van 500 woningen. Het besluit dat nu voorligt is om verder te onderzoeken welke warmtebron we gaan gebruiken en welke kosten elke bron oplevert voor de bewoners. Dit onderzoek wordt betaald uit de subsidie van het Rijk. Het kost de gemeente dus onder de streep geen geld. En nogmaals, er wordt nog geen enkel besluit tot aanleg genomen.

Zorgen
GB let ondertussen wel goed op. Zo heeft GB aangetoond dat de second opinion vol staat met typefouten, incorrecte optellingen en allerlei aannamen. Ook zijn in de second opnion bedragen anders samengesteld dan in het eerste stuk maar zonder onderbouwing in de tekst.  En al kloppen de cijfers onder de streep, dit rapport verdient zeker geen schoonheidsprijs. Het verdere onderzoek is dus hard nodig om echt aan te tonen wat de kosten werkelijk zijn en welke mogelijkheden er bestaan om de warmte duurzaam op te wekken.

Natuurlijk let GemeenteBelangen ook scherp op of het allemaal betaalbaar zal zijn voor de huishoudens.

Conclusie
GemeenteBelangen ziet de noodzaak van maatregelen tot reductie van CO2 en steunt het verdere onderzoek in de pilot wijk Hoornes en houdt de betaalbaarheid daarin leidend.