Standpunten

Wonen

gbk wonenKatwijk heeft in 2030 een woningvoorraad die aansluit bij de levensfase en behoefte van haar inwoners..

De wachtlijsten voor sociale huurders worden dan korter. GB zet zich ook in voor woonvormen waarin senioren bij elkaar wonen en elkaar kunnen helpen en voor de bouw van woningen voor eenpersoonshuishoudens.

 

De komende vier jaar werken wij aan het toekomstbeeld dat elke inwoner een wooncarrière kan volgen binnen (de kernen van) Katwijk door:

1. Bij renovatie en nieuwbouw een gevarieerd woningaanbod te creëren dat is toegesneden op de wensen van inwoners;
2. In het woningaanbod te streven naar meer verschillen tussen de woningen zodat huidige bewoners (huur en koop) willen verhuizen naar woningen die beter aansluiten bij hun (veranderende) inkomen en woonwensen;
3. In plannen kavels op te nemen voor eigen bouw, individueel en collectief, zoals door woongroepen voor 50 plussers en andere leefgemeenschappen;
4. Gemeentelijke leningen aan te bieden aan starters en huurders die naar een koopwoning willen;
5. Meer ruimtelijke kwaliteit in alle woonbuurten te realiseren (groen, spelen en voorzieningen);
6. In bouwplannen ruimte op te nemen voor kleinschalige woonvormen voor ouderen (75 plussers) en voor mensen met beperkingen (beschermd wonen).
7. De achterstand bij renovatie, nieuwbouw, herbestemming sneller weg te werken en meer samen te werken binnen de regio.

 

meer artikelen over standpunt 'wonen'