Actueel

René Slootweg

AB 2020 : Samen voor elkaar

  • Geschreven door René Slootweg

Het was een bijzonder jaar. Het jaar waarin GemeenteBelangen zijn vijftigjarig jubileum zou vieren werd overschaduwd door de enorme impact van de coronacrisis. Onze (klein)kinderen zullen later bij geschiedenisles leren over de coronacrisis in 2020. Over ons zorgpersoneel wat onder druk presteerde, bedrijven die om dreigden te vallen & toenemende armoede en eenzaamheid. Extra cru is het daarom dat we nu een stevig pakket aan bezuinigingsmaatregelen moeten bespreken. GemeenteBelangen had in deze tijd graag een andere boodschap gebracht, want bovenop alle effecten van de coronacrisis zullen ook deze bezuinigingen niet onopgemerkt blijven bij onze inwoners.

2020 AB Afbeelding GemeenteBelangen


Zorgen moet je doen, niet maken
Allereerst heeft GB zorgen om de zorg. Onderwijs, zorg en ondersteuning komen ondanks deze crisistijd niet ongeschonden door de bezuinigingen. Alle hebben het afgelopen jaar flexibiliteit, innovatie en kracht getoond. Zo schakelde het onderwijs in rap tempo over naar digitaal lesgeven. De kans bestaat dat hierdoor achterstanden zijn opgelopen en er straks extra ondersteuning nodig is. GemeenteBelangen pleit daarnaast voor een inclusief onderwijssysteem waarbij leerlingen met en zonder beperking zoveel mogelijk naar een school in de buurt kunnen. Toch wordt er €150.000,- bezuinigd in het onderwijs. GB wil dit besluit laten wijzigen zodat dit in ieder geval niet ten koste gaat van de leerlingen en ondersteuning.

Door de coronacrisis worden ook mantelzorgers extra belast, meer mensen raken werkloos en armoede dreigt. Dat er juist nu wordt gekozen om op het mantelzorgcompliment en de inkomensafhankelijke toeslag te bezuinigen is onbegrijpelijk. Het college wil inzetten op meer ondersteuning vanuit het eigen netwerk, maar bezuinigt anderzijds op het mantelzorgcompliment. Tuurlijk is dit compliment niet de drijfveer en staat het niet in verhouding met de inzet. Maar zolang er geen waardig alternatief is wil GemeenteBelangen hier niet op bezuinigen. Om deze waarderingsbijdrage voor onze mantelzorgers te behouden dient GemeenteBelangen een verzoek tot wijziging van het besluit in.

Tevens kan GemeenteBelangen moeilijk begrip op brengen voor de bezuiniging op de inkomenstoeslag. Zonder deze toeslag dreigt meer armoede. Gezien de huidige crisis, stijgende werkloosheid en uitkeringen vindt GB de timing van deze bezuiniging ongepast.GB wil inzetten op preventieve, zinnige en kwalitatief goede zorg. De zorg dreigt onbetaalbaar te worden en is er weinig grip op de kosten. Er ontbreken kaders voor de duur, zwaarte en hoeveelheid zorg die zorgaanbieders leveren. Dit resulteert in torenhoge rekeningen voor de gemeente en langdurige zorgtrajecten voor inwoners die niet altijd effectief zijn. Met voldoende preventieprogramma’s, duidelijkere kaders voor zorgaanbieders en bovenal samenwerking moeten zorgtrajecten sneller, korter en effectiever worden ingericht. Gelukkig zet het college daar op in en wordt er geïnvesteerd in preventiezorg.

Inwoners onnodig lang in intensieve zorgtrajecten houden om enkel de rekening te verhogen is onacceptabel. Goede preventie brengt een stukje grip. Echter moeten we ervoor waken dat er teveel wordt afgeschaald. Specialistische begeleiding moet beschikbaar blijven voor hen die het nodig hebben. Bij het voorkomen van zware jeugdhulptrajecten kan preventie de sleutel zijn. De onderliggende oorzaak van jeugdhulp problematiek ligt regelmatig bij prestatiedruk, opgroeien in een probleemgezin of vechtscheiding. Dát kunnen we aan de voorkant aanpakken in samenwerking met scholen, sportclubs en welzijnswerk.

Interne kosten verlagen
GemeenteBelangen is geen voorstander van het verhogen van de OZB, eerst dienen alle andere mogelijkheden te worden onderzocht voordat deze belasting wordt verhoogd. Helaas zal deze verhoging niet geheel onafwendbaar zijn gezien de bezuinigingsopgave.

GemeenteBelangen ziet wel mogelijkheden om deze belastingverhoging voor onze inwoners te temperen. Vorig jaar stelde GemeenteBelangen al voor om een forfaitaire regeling voor toeristenbelasting in te voeren. In den lande heel normaal, een extra inkomstenbron voor de gemeente zonder dat onze eigen inwoners de dupe worden. Maar ondanks de toezegging van de wethouder vorig jaar staat deze regeling nog steeds niet in het voorstel! Over de nieuwe toezegging is GemeenteBelangen sceptisch, evenals over het standpunt dat een verhoging van de toeristenbelasting slecht is voor de sector. Het levert de gemeente een behoorlijk centje op dat niet door onze eigen inwoners wordt betaald. Daarnaast denkt GemeenteBelangen dat niemand zijn vakantie laat schieten op twee tientjes toeristenbelasting, dus ook voor de sector levert dit geen strop op.

Wat betreft de ambtelijke organisatie is het momenteel lastig daarop te bezuinigen. Deels is dat te wijten aan de gemeenteraad zelf. We stellen hoge ambities, wat natuurlijk goed is. Maar daarnaast vliegen de onderzoeksvragen, Artikel 41 vragen & andere verzoeken de organisatie om de oren. Regelmatig lijkt het hierbij vooral te gaan om profilering van een politieke partij zonder daadwerkelijk doel of vervolg. GemeenteBelangen is van mening dat de gemeenteraad hier zelf de handschoen kan oppakken. Door nu deze, soms onnodige,druk op de organisatie te verminderen kan er later wellicht bezuinigd worden. Toch ziet GB nu ookal de mogelijkheid om deels alsvast te bezuinigen op de personeelskosten. Dit is verwerkt in een voorstel wat GB met andere partijen heeft ingediend.

Ook de kostendekkendheid van lokale heffingen is voor GB een terugkerend issue. Havengeld, grafrecht en andere leges lijken maar voor 36% kostendekkend te zijn. Voorgesteld wordt om de tarieven te verhogen, maar GemeenteBelangen denkt dat de tijdsbesteding van ambtenaren hieraan ook efficiënter kan. De wethouder gaf aan dat dit lastig is, maar zal hier desondanks kritisch naar kijken.

Groen doen
GemeenteBelangen gaat al jaren voor een groener Katwijk. Dit jaar heeft dat geresulteerd in een ambitieus groenbeleidsplan van onze wethouder waarin de groene ambities voor Katwijk staan. Daarnaast kon er tot vreugde van GemeenteBelangen eindelijk een natuuronvriendelijk dossier gesloten worden, de verlengde Westerbaan. In plaats van een autoweg dwars door de duinen wordt er nu een duurzaam voet-, fiets- en ruiterpad aangelegd. GemeenteBelangen gaat voor meer veiligheid, verbindingen en voorzieningen voor fietsers en voetgangers en natuurlijk het liefst in combinatie met groen! Dat er niet op groen wordt bezuinigd maar wel extra inkomsten worden gegeneerd uit het auto parkeren ziet GemeenteBelangen positief.

In de bezuinigingen wordt voorgesteld Panbos te verkopen aan Dunea. Groen van de hand doen ligt ver van onze ambities maar gezien de plannen zal dit geen nadelige gevolgen hebben voor groenbeleving in onze gemeente. Het gebied zal vrij toegankelijk worden en worden verbonden met omliggend groen. Meer toegankelijke groene recreatieruimte is voor GemeenteBelangen natuurlijk geen probleem. Wij staan voor meer groen!

Oneerlijke honden
Ook aan onze viervoeters wordt gedacht. Eerder zorgde GemeenteBelangen voor een extra hondenveldje in Rijnsburg en dit jaar voor het behoud van het hondenveldje aan de Valkenburgerweg. De hondenbelasting is echter nog steeds een doorn in ons oog. Niet alle hondeneigenaren betalen dus is het een oneerlijke belasting. Het liefst schaft GemeenteBelangen deze daarom af. Iedereen betaalt of niemand. Afschaffen tijdens bezuinigingen is echter geen optie. Daarom verzoekt GemeenteBelangen deze belasting nu eens eerlijk te gaan innen.

Jongeren
In ons verkiezingsprogramma stond niet voor niets meer uitgaansgelegenheden voor jongeren van 12-18 jaar, jongerencentra versterken en speelvoorzieningen juist ook voor oudere jeugd toegankelijk maken. Indirect worden overlast, probleem jongeren en openbaar alcoholgebruik wellicht deels veroorzaakt doordat er geen bal te doen is in Katwijk.

De nieuwbouwplannen voor het skatepark bij Scum zijn een mooi voorbeeld van hoe GemeenteBelangen voorzieningen voor jongeren graag ziet. Ontworpen vanuit de jongeren zelf, openbaar toegankelijk en voor een brede leeftijdscategorie. GemeenteBelangen hoopt dat ondanks de bezuinigingen er een bijdrage geleverd kan worden. Het zou mooi zijn als dergelijke initiatieven met middelen vanuit de gemeente, particulieren en fondsen in deze tijd toch gerealiseerd kunnen worden, zoals de sportspeeltuin in de Dorpsweide.

Toch zit er ook een bezuiniging op jongerenwerk. Er zal voor een deel bezuinigd worden op vrijwilligerskosten. Dat klinkt heftig, maar dankzij de nieuwe subsidie werkwijze hoeft dit niet te betekenen dat bepaalde ambities stoppen. Daarnaast zullen we ook bij jongerenwerk inzetten op preventie en effectiviteit. Dat stelt GemeenteBelangen enigszins gerust in deze bezuiniging. Toch is deze geruststelling niet voldoende om volledig met deze bezuiniging in te stemmen. Daarom is ook dit meegenomen in een wijzigingsvoorstel. 

Samen
GemeenteBelangen ziet dat de kracht van samen belangrijker is dan ooit.
Deze crisistijd, de bezuinigingsronde en alle impact die daarbij komt kijken vraagt om er samen voor elkaar te zijn, om het sámen voor elkaar te krijgen. Daarom moeten sociale voorzieningen en ondersteuning zoveel mogelijk gespaard blijven en zoekt GemeenteBelangen elders financiële ruimte. Samen voor elkaar.

Samen met diverse andere partijen heeft GemeenteBelangen daarom een voorstel ingediend om de diverse voorgestelde bezuinigingen op het sociaal domein te schrappen. Zo willen wij niet bezuinigingen op de bijzondere bijstand, het jongerenwerk, mantelzorgcompliment, de regiotaxi en het PGB. Voorgesteld hebben wij om deze kosten te dekken met extra bezuinigingen op onder andere de gemeentelijke personeelskosten, beheer van het vastgoed & versobering van wegenonderhoud. Ook voor GemeenteBelangen gaan mensen boven stenen. We zijn blij dat dit voorstel met een meerderheid is aangenomen in de raad, juist in deze tijden van crisis. We moeten als gemeente de kwetsbare inwoners ook in tijden van bezuinigingen blijven ondersteunen.

lees hier de tekst van het amendement