over GBKatwijk

GB admin

Programma 2018-2022

  • Published in Algemeen

Programma GemeenteBelangen 2018-2022

 ‘We leven niet meer in een tijdperk van verandering, maar maken een verandering van tijdperk door’, aldus een citaat.
We gaan van welvaart naar welzijn en van minder ego naar meer eco. Verduurzaming,  sturing door de inwoners en meer denk- en gedragruimte voor de nieuwe generatie zijn onmisbaar en Katwijk moet daar de komende vier jaar veel meer aan werken. 

Met dit verkiezingsprogramma wil GemeenteBelangen in de komende raadsperiode opkomen voor de belangen van de inwoners van de gemeente Katwijk en dit programma inbrengen in de  coalitiebesprekingen.  GB speelt al sinds 1970 een actieve rol in de Katwijkse politiek met twee tot zeven raadsleden en verschillende wethouders.

Lees verder of download het programma hier.

 

Verduurzaming

GBK Duurzaam v2

De milieuschade door onze industriële samenleving dwingt ons onze manier van leven snel te verduurzamen. We moeten onze woningen bouwen en verwarmen en ons verplaatsen zonder broeikasgassen de dampkring in te stoten.
We moeten onze lucht vrij maken van de gezondheidsbedreigende uitlaatgassen van vervoermiddelen.  We moeten in onze gemeente ruimte bieden aan de grootst mogelijke variëteit aan planten, bomen en dieren. Onze inwoners en bezoekers moeten informatie krijgen over het leven in de duinen en in zee.
We moeten de spullen die we niet meer nodig hebben, recyclen tot grondstoffen en het voedsel dat we te veel  hebben en ons tuinafval recyclen tot compost.  We moeten ons regen- en rioolwater afvoeren zonder schade aan wegen of stranden. 
Daarvoor moeten we -  als inwoners en als gemeente - bestaande en nieuwe technologieën invoeren,  zoals het realiseren van gasvrije woonwijken en zorgen voor voldoende oplaadpunten voor elektrische auto’s en  verruiming van de financiering van zonnecellen. De gemeente moet de inwoners en ondernemers  krachtiger informeren, motiveren en faciliteren en zelf meer het goede voorbeeld geven in de jaren 2018-2022.


Verduurzaming
Katwijk is in 2030 een gemeente waar duurzaamheid is verweven in de gemeenschap.  
De komende vier jaar werken wij aan:

1. Centra die schoner en stiller zijn door vermindering van verkeersbewegingen van auto’s, scooters en brommers of doordat ze autovrij zijn gemaakt.
2. Verruiming en bekender maken van het fonds voor de financiering van investeringen in de besparing en opwekking van milieuvriendelijke energie.
3. Bevorderen van collectief opdrachtgeverschap voor de aanleg van zonnepanelen waar individuele opdrachten nauwelijks mogelijk zijn.
4. Vermindering van afval en verhoging van het scheidingspercentage afval.
5. Gebruik maken van duurzame energieopwekking, zoals warmtepompen in  gemeentelijke gebouwen, scholen en andere instellingen.
6. Inkoop van producten en diensten waarin biomassa en andere gerecyclede grondstoffen zijn verwerkt.
7. Maatregelen nemen om fijnstofuitstoot te verminderen
8. Meer biodiversiteit, meer groen in de wijk door samen te werken met burgers en natuur- en milieuorganisaties.
9. Klimaatbestendige inrichting van wijken (wateroverlast, schaduw door bomen).
10. Betere fiets- en wandelverbindingen in de gemeente en met het achterland.
11. Bevorderen van afspraken tussen de overheid en andere partijen om de overstap naar een duurzame samenleving te versnellen, zoals bij woningbouw geen gasaansluitingen.
12. Realiseren van een repaircafe waar kapotte spullen worden gerepareerd.


Groen
Katwijk is in 2030 een dorp met veel groen, mooie grote oude bomen, parken en groene schoolpleinen. De straten worden opgefleurd door bloemenmanden en geveltuintjes. De natuur wordt gerespecteerd en behouden.
De komende vier jaar werken wij aan:

1. Realisatie van het ringpark voor de aanleg van groene verbindingen in Katwijk aan Zee.
2. Aanleggen van een park in de Kwakkelwei.
3. Meer groen in en het aantrekkelijker inrichten van het Duyfrakplein
4. Behoud van oude bomen zolang dat mogelijk is.
5. Toename van het aantal bomen met minimaal 300 per jaar.
6. Meer burgers de gelegenheid geven het gemeentelijk groen in hun buurt te onderhouden.
7. Stimuleren dat burgers betegelde erven omzetten in groene tuintjes  (operatie Steenbreek).
8. Meer bloemenmandjes (hanging baskets) aan lantaarnpalen en bruggen.
9. Stimuleren van de aanleg van groene schoolpleinen.
10. Vasthouden aan de groene en recreatieve inrichting van het voormalig vliegkamp Valkenburg, in het bijzonder de Mient Kooltuin en het gebied niet volbouwen. 
11. Realiseren van een permanent centrum voor natuur- en milieueducatie.
12. Inrichten van groene gevels in grijze wijken.


Verkeer, bereikbaarheid, veiligheid
Katwijk is in 2030 goed ontsloten voor verschillende vervoermiddelen, waarin de auto de meest ondergeschikte is. De aandacht gaat vooral naar fiets, openbaar vervoer en voetgangers.
De komende vier jaar werken wij aan:

1. Goed en betrouwbaar openbaar vervoer.
2. Goede inpassing van de N206 via het DODO-concept.
3. Verbetering van de fietsverbindingen binnen de gemeente.
4. Fietssnelwegen van en naar de gemeente.
5. Uitvoeren van het Fietsplan 2011.
6. Het stimuleren van het gebruik van de fiets.
7. Benoeming van een fietscoördinator.
8. Een autovrij centrum en betaalbare parkeervoorzieningen voor centrumbewoners in Katwijk aan Zee.
9. Deels autovrije boulevard.
10. Een vrachtwagenverbod in de Brouwerstraat.
11. Realisatie van de Pioniersbaan (= nieuwe naam voor de randweg Rijnsburg).
12. Betaald parkeren ook op zondag doorvoeren. 

 

Sturing door de inwoners

gbk burgerparticipatie

 

De globalisering zet de samenhang in onze kernen op steeds nieuwe manieren onder druk. Onze manier van leven, werken en denken verandert steeds sneller door internationale uitbesteding, digitalisering van werkprocessen en van sociale contactvormen en robotisering. Alleen wij als inwoners kunnen deze mondiale veranderingen verbinden met onze manier van werken en samenleven.

In de verhouding overheid – burger moet daarom meer ruimte komen voor invloeden, ontwikkelingen en vernieuwingen van onderop. De input van inwoners is steeds meer nodig voor de formulering en uitvoering van gemeentelijke taken. De gemeente moet de zorg, de huisvesting van jongeren, van 50-plussers, de wijkopknapbeurten en de culturele voorzieningen vraaggericht vormgeven en niet aanbodgericht vanuit het gemeentehuis. GB heeft mede hiervoor in 2004 het initiatief genomen voor de wijkraden en wil nu hun budget aanpassen aan de behoefte. GB wil de mogelijkheden  van de inwoners om input te geven verruimen door hen ook te betrekken bij startnotities en eerste ontwerpen van nieuw beleid.

Sportclubs, muziekverenigingen, wijkgebouwen, milieuverenigingen en andere vrijwilligersorganisaties helpen onze inwoners om energie, informatie en steun op te doen voor hun werkende of lerende leven.  Ze vormen bovendien sociale netwerken voor diegenen die zouden kunnen vereenzamen. Onze kernen hebben daarom behoefte aan een gemeente die beter weet wat deze organisaties nodig hebben en die een ondersteuningsbeleid voert dat mogelijke barrières om goed te functioneren wegneemt.


Participatie en bestuur
Katwijk heeft in 2030 een bestuurscultuur en een gemeentelijk apparaat dat ingericht is op het ondersteunen en faciliteren van activiteiten en initiatieven van ondernemers en burgers.
We verstevigen de uitwisseling van informatie tussen inwoners en gemeente door:

1. Burgers meer gelegenheid te geven om hun input te geven in beleid en uitvoering.
2. Te monitoren dat ten minste één objectief medium (huis aan huiskrant) alle inwoners bereikt.
3. Een jongerenraad in te voeren.


Voorzieningen in elke kern
Katwijk bestaat in 2030 uit zes levendige kernen met primaire voorzieningen ‘naast de deur’. Katwijk aan Zee is het bovenwijkse  centrum met een breed voorzieningenniveau.
De komende vier jaar werken wij aan:

1. Basisvoorzieningen in alle kernen zoals een gemeenschapshuis met een bibliotheekvoorziening en een cultuurpodium, detailhandel, gezondheidscentrum, thuiszorg, dagbesteding, wijkteam en sportvoorzieningen.
2. Stoepen en speelplaatsen vrij van hondenpoep.
3. Een hondenveldje in elke wijk.


Wonen
Katwijk heeft in 2030 een woningvoorraad die aansluit bij de levensfase en behoefte van haar inwoners.
De komende vier jaar werken wij aan het toekomstbeeld dat elke inwoner een wooncarrière kan volgen binnen (de kernen van) Katwijk door:

1. Bij renovatie en nieuwbouw een gevarieerd woningaanbod te creëren dat is toegesneden op de wensen van inwoners;
2. In het woningaanbod te streven naar meer verschillen tussen de woningen zodat huidige bewoners (huur en koop) willen verhuizen naar woningen die beter aansluiten bij hun (veranderende) inkomen en woonwensen;
3. In plannen kavels op te nemen voor eigen bouw, individueel en collectief, zoals door woongroepen voor 50 plussers en andere leefgemeenschappen;
4. Gemeentelijke leningen aan te bieden aan starters en huurders die naar een koopwoning willen;
5. Meer ruimtelijke kwaliteit in alle woonbuurten te realiseren (groen, spelen en voorzieningen);
6. In bouwplannen ruimte op te nemen voor kleinschalige woonvormen voor ouderen (75 plussers) en voor mensen met beperkingen (beschermd wonen).
7. De achterstand bij renovatie, nieuwbouw, herbestemming sneller weg te werken en meer samen te werken binnen de regio.


Economie
De economie van Katwijk rust in 2030 op meerdere pijlers en sluit aan op de kracht van de regio.
De komende vier jaar werken wij aan:

1. Ruimte voor innovatieve bedrijven gericht op kennisontwikkeling of nieuwe producten voor duurzame ontwikkeling.
2. Verduurzaming van de economie door innovatieve en creatieve burgers en ondernemers mogelijkheden te bieden.
3. Stimuleren van lokale ondernemers en initiatieven.
4. Optimaliseren van de samenwerking in de regio.


Toerisme
Katwijk is in 2030 een toeristische topbestemming aan de Zuid - Hollandse kust voor mensen op zoek naar rust, natuur en ruimte.
De komende vier jaar werken wij aan:

1. Een ruimhartig  evenementenbeleid.
2. Effectieve citymarketing en VVV.
3. Besteding van de toeristenbelasting ten bate van het toerisme.


Veiligheid
Katwijk is ook in 2030 een veilige gemeente.
De komende vier jaar werken wij aan:

1. Toezicht op de snelheid van het verkeer vooral in woongebieden
2. Meer toezicht en handhaving door politie en G.O.A. ’s in alle kernen.
3. Vermindering van de handel in verdovende middelen.
4. Vermindering van het huiselijk geweld.
5. Uitbreiden van buurtpreventie voor een veilige woonomgeving.
6. Een veiliger uitgaansgebied.
7. Stimuleren van de keurmerken veilig wonen en veilig ondernemen.
8. Veilige inrichting van de woonomgeving.
9. Continueren van de inzet van het bureau Halt.


Zorg 
In 2030 ontvangt elke inwoner van de gemeente Katwijk de zorg die ieder nodig heeft.
De komende vier jaar werken wij aan:

1. Feedback aan de gemeente door vrijwilligers, klanten en zorgverleners over de uitvoering van het beleid van de zorg.
2. Dagbesteding meer op maat maken voor mensen met dementie en de aanvraagprocedure versimpelen en versnellen. Ook de procedures voor de overige WMO voorzieningen vereenvoudigen.
3. Meer greep op de kwaliteit van de hulp bij het huishouden voor de WMO cliënten.
4. Meer preventieve signalering van opgroeistoornissen door sportcoaches van jeugdteams.
5. Verstevigen van de maatschappelijke functies van de sportverenigingen in de wijk.
6. Ontwikkeling van een digitale sociale kaart met praktische informatie, adressen en links naar websites van instanties en hulpverlenende instanties op het terrein van wonen, welzijn, zorg en inkomen in Katwijk.
7. Gids met alle zorg- en welzijnsvoorzieningen voor senioren.
8. Faciliteren van schuldhulpverlening en ondersteunen van organisaties die inwoners begeleiden die financieel in de problemen zijn geraakt.


Cultuur
Katwijk heeft in 2030 een breed cultureel aanbod.
De komende vier jaar werken wij aan:

1. Instandhouden van het cultureel erfgoed.
2. Ondersteuning van de vele vrijwilligers in het culturele verenigingsleven.
3. Realisatie van een cultuurpodium.
4. Muziekonderwijs toegankelijk houden voor iedereen.
5. Bevorderen van de culturele functie van de bibliotheekvestigingen.


Sport
In 2030 heeft de gemeente Katwijk een breed scala van sportfaciliteiten die toegankelijk zijn voor iedereen.
De komende vier jaar werken wij aan:

1. Handhaving van het jeugdsportfonds.
2. Faciliteren van sportruimtes die ook multifunctioneel gebruikt kunnen worden.
3. Realisatie van een nieuwe sporthal.
4. Ruimte voor ongebonden sporters als mountainbikers, ruiters, watersporters, vissers.


Integratie
In 2030 is Katwijk een samenleving waar iedereen volledig geïntegreerd is.
In de komende vier jaar werken wij aan:

1. Gelijke behandeling van alle inwoners.
2. Gelijke eisen aan alle inwoners.
3. Intensiever toezicht op de eis dat alle inwoners het Nederlands beheersen.
4. Statushouders sneller naar taalonderwijs en werk leiden.
5. Organisaties die via vrijwilligers taalonderwijs bieden voldoende ondersteunen.


Financiën
Katwijk is ook in 2030 een financieel gezonde gemeente.
De komende vier jaren werken wij aan een blijvend solide financieel beleid en dus een sluitende meerjarenbegroting. Dat betekent dat de gemeente:

1. Voor haar activiteiten de O.Z.B. maximaal verhoogt aan de hand van de inflatiecorrectie.
2. Verdere lastenverhoging pas bespreekbaar maakt als ze alle ruimte in de begroting optimaal benut en onmisbare diensten niet meer op het huidige niveau vallen te leveren.
3. Katwijk samenwerkt met andere gemeenten om kwaliteits- en efficiencyvoordelen te behalen of bovenlokale thema’s met de buurgemeentes af te stemmen.
4. In elke beleidsnota een helder maatschappelijk effect formuleert dat de raad met indicatoren daadwerkelijk kan toetsen op uitkomsten, personele inzet en kosten.
5. De kosten van externe inhuur beperkt.
6. Werkprocessen en werkcultuur verbetert.
7. De hondenbelasting afschaft zolang deze niet eerlijk valt te innen.

 

Katwijk gereed maken voor de nieuwe generatie

GBK Jeugd

De Katwijkse jongvolwassenen trekken voor hun werk, opleiding, sportactiviteiten en uitgaan veel naar buiten Katwijk. Hun woonplaats is veranderd van een gemeente die bijna geheel kerkelijk was in een gemeente met merendeels  niet-kerkelijke inwoners. De confessionele politieke partijen remmen het aantal zomerse evenementen af en bewaken nog steeds de door hun gewenste  zondagsrust. Jonge politici wensen mede  daarom een jongerenraad als tegenwicht. De jeugdsociëteiten en de festivals programmeren bands die ook buiten Katwijk succes hebben. Alle reden voor GB om deze jeugdsociëteiten en festivals te steunen, zich in te zetten voor een jongerenraad en andere ‘wereldse’ life style elementen.

Jong volwassenen moeten soms vijf jaar wachten voor ze een woning krijgen. Dat is te lang en GB wil voor hen nieuwe woonvormen realiseren.
De jeugd van Katwijk heeft een groter risicoprofiel dan de jeugd in andere gemeenten in Nederland. Bovendien  groeien veel kinderen onveilig op.  GB wil daarom in Katwijk een groter therapeutisch aanbod en meer opvoedcursussen per inwoner dan in de rest van Nederland.

Tegelijk heeft Katwijk een royaal aanbod aan sport- en muziek voorzieningen voor jongeren en jeugdsociëteiten die jongeren de kans bieden hun vaardigheden te ontwikkelen  op het gebied van leiding geven, samenwerken en geld beheren. GB blijft zich dan ook verzetten tegen pogingen te beknibbelen op deze uitgaven.
De nieuwe generatie statushouders moet sneller toegeleid worden naar werk via een groter aanbod aan taalonderwijs en werkbemiddeling.


Jeugd
In 2030 heeft de jeugd van Katwijk een gezonde levensstijl en is de jeugdzorg toegankelijk en effectief.
De komende vier jaar werken wij aan:

1. De toename van het aantal jongeren dat aan sport en beweging doet.
2. Voorlichting op scholen aan ouders en leerlingen over de gevaren van drugs, alcohol en roken en voeding in combinatie met een ongezonde levensstijl.
3. De totstandkoming in elke wijk samen met de inwoners van speel- en  sportvoorzieningen, afgestemd op de samenstelling van de jeugd wat betreft leeftijd (bijvoorbeeld van zandbak naar ontmoetingsplek).
4. Versterking van de jeugdcentra die voor alle jongeren toegankelijk zijn.
5. Ondersteuning bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen, hulp op maat en meer ruimte voor professionals, waarbij het uitgangspunt is dat de verantwoordelijkheid voor het gezond en veilig opgroeien van jeugdigen allereerst bij de ouders en de jeugdige zelf ligt.
6. Het voorkomen van overlast.
7. Vermindering van kindermishandeling of misbruik.
8. Meer uitgaansmogelijkheden voor 12 tot 18 jarigen.


Onderwijs
In 2030 is er in Katwijk goed, toegankelijk en toegesneden onderwijs.
De komende vier jaar werken wij aan:

1. Verbeterde aansluiting van het voortgezet- en beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt.
2. Het creëren van stages en leerwerkplaatsen door oprichting van een gezamenlijk fonds van de gemeente met ondernemers en onderwijsinstellingen ter bevordering van initiatieven op dit terrein.
3. Faciliteren van om- en bijscholing voor (oudere) werklozen.
4. Het multifunctioneel invullen van schoolgebouwen (peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang).
5. De vermindering van het aantal jongeren dat de opleiding verlaat zonder startkwalificatie.