Resultaten

Hé, weer een goed idee van GB

GemeenteBelangen organiseert enkele keren per jaar een bijeenkomst waar fractie, steunfractie, bestuur, leden en andere belangstellenden brainstormen over actuele politieke onderwerpen. Het zijn altijd productieve samenkomsten waar al heel wat succesvolle ideeën en alternatieve plannen uit zijn voortgekomen, die ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Voorbeelden zijn de ontsluiting voor vrachtverkeer naar flora rijnsburg via een parallelweg langs de a44, het aanleggen van geveltuintjes voor woningen en het plan varend erfgoed voor het havengebied. Daarnaast is de fractie ook continue in gesprek met inwoners.
Het resultaat van deze bijeenkomsten en gesprekken met inwoners heeft geleid tot veel plannen die uiteindelijk tot uitvoer komen:

Behaalde resultaten van Gemeentebelangen Katwijk:

Wanneer? Wat? Waarom?
2021 Motie aangenomen om Kwakelwei groen te houden. De raad een uitspraak te laten doen dat de Kwakelwei groen moet blijven en de bebouwing ombespreekbaar is.
2021 Geluid reductie vliegtuigen Amendement aangenomen om zienwijze in te dienen vliegtuiggeluid te verminderen in de regio
2021 Budget vrijmaken voor nieuw skatepark bij Scum Een prachtig idee van jongeren voor jongeren. Er wordt naar aanleiding van vragen van GB ruim vier ton vrijgemaakt voor deze plannen.
2020 Amendement aangenomen om niet te bezuinigen op o.a. inclusief houden onderwijs Bezuinigingen op het onderwijs mogen niet ten kosten gaan van ondersteuning mogelijkheden en het inclusief / passend maken van het onderwijs.
2020 Amendement aangenomen voor sociale en middendure koopwoningen 10 jaar beschikbaar voor de doelgroep. In de huidige woningmarkt worden woningen kort na aankoop voor extreme winsten doorverkocht, zodat deze onberijkbaar worden voor de doelgroep waarin ze begonnen waren.
2020 Derde honden losloopveldje in Rijnsburg Permanent maken van het tijdelijke veld op hoek Valkenburgerweg en Waterbos
2019 Toeristenbelasting per overnachting ipv forfaitaire regeling Meer inkomsten generen van 125,000 Euro
2019 Motie om milieu parkjes beschikbaar te houden Milieu parkjes vaak vol, daarom is men minder bereid afval te scheiden, vooral op zaterdag bakken vol.
2019 Amendement aangenomen voor groene strook op Juliana brug Meer groen in de gemeente is hard nodig
2019 Geen autoweg op traject verlengde Westerbaan Met de aanleg van een duurzaam fietspad en voetpad komt er een eind aan 60 jaar lang lopen dossier.
2018 Motie aangenomen voor WMO herindicatie Om Zorgprofessionals een stem te geven in de herindicatie.
2018 Motie voor onderzoek van nieuwe honden losloopveldjes. Realisatie hetzelfde jaar bij de Kanaalpad NW. In Rijnsburg is een tekort aan honden losloopveldjes. Veldje wordt gerealiseerd aan Kanaalpad NW
2018 Motie tot behoud zwarte dennen bij het zwembad Groen moet zo lang mogelijke behouden worden. Bomen zijn behouden en worden ingepast in buitenruimte nieuw zwembad
2017 Slimme volmelders in afvalcontainers Slimme volmelders besparen de gemeente geld en CO2 uitstoot door minder vrachtwagens.
In 2018 wederom een toezegging van de wethouder om nogmaals deze melders te bekijken om toe te passen.
2017 Behoud van rotondes bij o.a. het Gemeentehuis en het idee van  toevoegen van invoegstrook bij het gemeentehuis. Rotondes zijn bewezen veiliger dan kruispunten. De invoegstrook vervangt de gevaarlijk invoeg van de bypass strook bij de rotonde voor het gemeentehuis.
2017 Verslag aan kiezers Kiezers informeren hoe GB hun stem heeft ingezet.
2017 Aansluiting Westerbaan op Bosplein De weg al tientallen jaren er "tijdelijk" ligt.
2017 Gemeente informeert vragers van bijstand al in eerste intake dat zij bezwaar kunnen maken tegen groepsgewijze voorlichting Gemeente respecteerde privacy van de aanvragers niet.
2016 Beveiliging oversteek voor kinderen bij speeltuin Spinozalaan Peuters en kleuters enz renden soms zonder te kijken over. GB ondersteunde petitie bewoners.
2016 Integratieprogramma 2.0 Gemeente niet ingericht voor ondersteuning integratie van statushouders. GB zette met CU college aan tot dit programma.
2016 Gemeente gaat meedoen aan Operatie Steenbreek Initiatief van GB en daarna van de groengroep Katwijk.
2016 Gemeente geeft wijkverpleegkundigen meer zeggenschap in verhuizing personen met gevorderde dementie naar verpleeghuis. Gemeente drong aan op aanmelding bij verpleeghuis voordat dat noodzakelijk was, ook als client met instemming van netwerk nog thuis wilde blijven.
2015,
2016
Verslag aan kiezers Kiezers informeren hoe GB hun stem heeft ingezet.
2015 Na motie GB vraagt gemeente burgers om als meelezers haar rondzendbrieven te verbeteren. Veel brieven onbegrijpelijk en onvolledig.
2015 Meerjaren financiering voor SKA SKA moet werken met steeds meer nieuwe regels . Die kosten geld   maar SKA kan die niet plannen als het geen geld heeft. 
2015 Vaste plaats voor Rijnsburg in kunstcommissie Rijnsburg niet vertegenwoordigd
2015 Motie snelheidsvermindering N206 bij Helmbergweg Vermindering geluidsoverlast voor omwonenden
2015 Controle op hondenbelasting voortaan op uren met meer pakkans Ongeveer de helft van de baasjes geeft zijn hond niet aan en spaart zo €1100 over het leven van de hond. Is oneerlijk en drijft het tarief op.
2015 Start bomengroep Versterken publieke opinie voor verbetering groenbeleid
2015 Veiligheidsvoorzieningen voor fietsers en wandelaars op Voorhouterweg ter hoogte van GOM villa’s Weg te smal. GB ondersteunde initiatief van bewoners.
2014 Startte discussie over herinrichting Oegstgeesterweg/Tramstraat= verbinding oud met nieuw Rijnsburg. Zorgde met anderen voor voetgangerslicht. Gemeente was geen voorziening voor voetgangers (schoolgaande scholieren, senioren) van plan op dit drukke kruispunt.   
2012 Snelbalie voor afhalen van paspoorten en rijbewijzen Inwoners moesten tweede afspraak maken voor afhalen, en daarzonder terugkomen.
2010 Hanging baskets en geveltuintjes met regelgeving mogelijk gemaakt
(Hanging baskets pas in 2015 in Katwijk Zee gerealiseerd)
Gemeente wilde baas blijven van alle stoeptegels
2009 Sandtlaanburg open zondag (pas in 2014 gerealiseerd) Was gesloten wegens de zondagsrust.
2008 Snelheidsvermindering op N 208 bij Blekerij (pas 2010 gerealiseerd) Verminderen geluidsoverlast voor omwonenden
2007 Zwembad ook open op zondag Was gesloten wegens de zondagsrust.
2006 Varend erfgoed in De Zwaaikom (positief gereageerd door college in 2007, gerealiseerd pas in 2015) Helpt bezoekers Katwijk te situeren in de tijd.
2004 Glijdende sluitingstijden worden standaard en zijn dat nog steeds Nodig om meer reuring mogelijk te maken in het dorp.
1999 glijdende sluitingstijden cafés en bars voor gesteld door GB (in 2002 pilot) Verminderen van overlast nodig om uitgaan en reuring te bevorderen.