over GBKatwijk

GB admin

Over Gemeente Belangen

  • Geschreven door GB admin
  • Published in Algemeen

Waar staat Gemeentebelangen KRV voor:

GemeenteBelangen is DE eerste lokale, groene en duurzame partij van Katwijk.

Onze Missie

Wij staan voor een samenleving waarin burgers gezond, veilig en prettig, met respect en zorg voor elkaar en de planeet kunnen leven.

Onze Visie

Politiek is duidelijke en gemotiveerde keuzes maken, deze keuzes hebben gevolgen voor de inwoners van de gemeente, niet alleen in het hier en nu, maar ook voor de generaties na ons. Om te voorkomen dat we zonder energie, voedsel en grondstoffen komen te zitten, zullen we voorzichter met deze (eindige) bronnen moeten omgaan. Dit lijkt soms een ver van je bed show en iets voor (inter)nationale overheden, maar ook in de gemeente en als individu zullen we ons steentje bij moeten dragen. Dat is keihard nodig om onze aarde leefbaar te houden voor onze kinderen en kleinkinderen en de generaties daarna. Dat is, vinden wij, ook een belangrijke opdracht voor ons als inwoners van de gemeente Katwijk. GemeenteBelangen Katwijk wil het beleid van onze gemeente zo duurzaam mogelijk maken. Zodat de gemeente het goede voorbeeld geeft en onze inwoners steunt, begeleidt en helpt bij het beschermen van onze, mooie aarde. Als partij blijven wij daarin praktisch  en realistisch.

Dus wat betekent dat dan in de praktijk?
 
Hieronder geven we themagewijs aan wat onze wensbeelden zijn.
 
Mobiliteit:
Meer ruimte voor fietsers, o.a. door het invoeren van voorrang op de rotonde voor fietsers en snelfietspaden (binnen de gemeente is de fiets sneller om van A naar B te komen dan de auto). Meer ruimte voor voetgangers, in de gemeente zijn voldoende brede trottoirs en aantrekkelijke wandelroutes. Invoeren van parkeerregulering om meer ruimte in het verstedelijkt gebied te krijgen voor woningen, groen, spelen, wandelen en aangenaam verblijven. Zero-emissie transporthubs instellen (geen/minder pakketbezorgers door de gemeente). Verminderen overlast van verkeer (o.a. vervuilende en herrie gevende brommers en motoren).
 
Groen:
Versterken van de inheemse biodiversiteit. In gemeenteplantsoenen meer diversiteit aan soorten aanplanten, maaibeleid gemeente aanpassen. Meer geld om de uitvoering van het groenbeleid en de versterking van de groenstructuur mogelijk te maken. Dat betekent onder meer realisatie van het Rijnpark. Klimaatadaptatie (rekening houden met stijgende temperatuur, extreme droogte en extreme regen): asfalt/stenen eruit, planten en bomen erin. Bestrating parkeerplaatsen aanpassen (van dichte tegels naar halfopen tegels). Grote beplanting loze bestrate oppervlakten zoals pleinen, parkeerplaatsen en straten doorbreken met beplanting. Naast adaptatie van rotondes, ook boomspiegels, geveltuinen, daktuinen, stad- en buurttuinen etc. Woningen mogen niet ten koste gaan van groen.
 
Wonen:
Toestaan van hoogbouw met meer dan acht verdiepingen op strategische plekken om de woningnood te lenigen. Met bouwpartijen een convenant klimaat adaptief en natuur inclusief bouwen afsluiten. Toestaan en stimuleren van tijdelijke woningen op aangewezen plekken. Doelgroepgericht en levensbestendig bouwen bevorderen. 
 
Toerisme en Cultuur:
Investeren in fiets -en wandelvoorzieningen, elektrische laadinfrastructuur en openbaar vervoer. Meer voorzieningen voor degene  die niet in verenigingsverband wil sporten en recreëren. Bevorderen van duurzaam toerisme.
 
Werken:
Vrije keuze ondernemers v.w.b. zondagsopenstelling. Circulaire economie bevorderen door bijvoorbeeld op lokale bedrijventerreinen te kijken welke reststromen van het ene bedrijf wellicht gebruikt kunnen worden als grondstof voor het andere en zo de hoeveelheid restafval verminderen. Stimuleren van echt duurzaam ondernemen.
 
Energietransitie:
Kiezen voor overstappen naar andere vormen van energievoorziening. Meer aandacht bij inwoners en bedrijven voor energiebesparing en dit vanuit overheid stimuleren. Versoepelen welstandseisen om het doorvoeren van duurzame maatregelen bij woningen makkelijker te maken. Met oog voor schoonheid en de klimaatuitdagingen van de toekomst.
 
Samenleving:
Opgroeien in Katwijk is opgroeien in een verdraagzame samenleving. Dit betekent dat de gemeente zorg op maat heeft voor jong tot oud. Met minder schakels en meer transparantie voor de burgers.  Zorg die laagdrempelig en toegankelijk is, ook voor de kwetsbare inwoners (ouderen en mensen met een beperking), zowel fysiek als digitaal. Voorkomen van oplopen van wachtlijsten voor de (jeugd)zorg door te investeren in projecten, bv het stimuleren van bewegen en activiteiten voor elke (jeugd)groep. Tevens wordt criminaliteit bestreden.
 
Als lokale partij zijn we onafhankelijk van landelijke en provinciale partijpolitiek en vinden we dat het gemeentelijke beleid voor iedere inwoner van gemeente Katwijk helder en toegankelijk moet zijn. Daarbij vinden we dat de gemeente in de uitvoering van haar taken meer inwonergericht zou moeten denken en handelen. 
 
Gemeentelijk beleid komt tot stand door een integer bestuur en via tijdige betrokkenheid en participatie van inwoners, waarbij de belangen van alle burgers tellen ongeacht etniciteit, levensbeschouwelijke overtuiging, , beroep, opleiding, sekse of seksuele geaardheid.
 

GemeenteBelangen Katwijk is geregistreerd als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) bij de belastingdienst. Dit houdt in dat de donatie van een lid als gift wordt aangemerkt en onder bepaalde voorwaarden als aftrekpost kan worden opgevoerd bij de belastingaangifte. Klik hier voor het laatste financiele overzicht

Ons ANBI nummer RSIN is 815455987 Vereniging GemeenteBelangen KRV (ook bekend als Gemeente Belangen Katwijk)

 

Het huishoudelijk reglement

Klik op de link om ons huishoudelijk reglement te downloaden

Statuten van GemeenteBelangen.

Klik op de link om onze statuten te downloaden

Het verkiezingsprogramma 2022-2026

Klik op de link om ons Verkiezingsprogramma 2022-2026 te downloaden.