over GBKatwijk

René Slootweg

Programma 2022-2026

  • Geschreven door René Slootweg
  • Published in Algemeen
 
 
Programma 
GemeenteBelangen 
2022-2026
 
 
 
 
 
  
Keuzes
Politiek is duidelijke en gemotiveerde keuzes maken. Ook GemeenteBelangen Katwijk zet voor de komende raadsperiode een aantal zaken voorop: vergroening, het klimaat, de energietransitie, verkeer, wonen, jeugd en sociale verbinding.  Wat betekent dat in de praktijk?
 
Boom Meer geld om de uitvoering van het groenbeleid en de versterking van de groenstructuur mogelijk te maken.
 Stenen ‘Stenen eruit, planten en bomen erin’.
 zonnepaneel.png Kiezen voor overstappen naar andere vormen van energievoorziening.
 fiets.png Investeren in fiets- en wandelvoorzieningen, elektrische laadinfrastructuur en openbaar vervoer.
 parkeerP.png Invoeren van parkeerregulering om meer ruimte in het verstedelijkt gebied te krijgen voor wonen, groen, spelen, wandelen en aangenaam verblijven.
 hoogbouw.png Toestaan van hoogbouw (meer dan acht verdiepingen) op strategische plekken om de woningnood te lenigen.
 huis.png Toestaan en stimuleren van tijdelijke woningen op strategische plekken om de woningnood te lenigen.
 gras.png Woningen mogen niet ten koste gaan van de groenvoorziening.
 sport.png Meer voorzieningen voor de jeugd die niet in verenigingsverband wil sporten en recreëren.
 
 
GemeenteBelangen Katwijk neemt als oudste lokale partij een vertrouwde positie in, die we wel ‘iets links van het midden’ kunnen noemen. Wij geloven in een sterke en fatsoenlijke overheid, die ook keuzes kan maken die de burger minder prettig vindt. Dat daarbij de sterkste schouders de grootste last dragen en dat niemand tussen wal en schip valt is voor ons vanzelfsprekend.
Met dit verkiezingsprogramma wil GemeenteBelangen in de komende raadsperiode opkomen voor de belangen van de inwoners van de gemeente Katwijk en dit programma inbrengen in de  coalitiebesprekingen.  GB speelt al sinds 1970 een actieve rol in de Katwijkse politiek met twee tot zeven raadsleden en verschillende wethouders.
 
 
 
 
 
Groene Buurt
GB2022 Groene Buurt
 
 
Die mooie verbrede zeereep voor de Boulevard van Katwijk ligt er niet voor niets. Het klimaat is in hoog tempo aan het veranderen, met opwarming van de aarde, extremer weer en zeespiegelstijging als gevolg, en wij als kustbewoners zitten letterlijk op de eerste rij. Provinciale, nationale en Europese overheden en de wereldleiders hebben een grote verantwoordelijkheid. 
 
Zij moeten maatregelen nemen die het tij kunnen keren. GemeenteBelangen kiest ervoor om ook zelf een bijdrage te leveren, om ook op lokaal niveau te werken aan een samenleving die duurzaamheid voorop stelt. Met inzet van alle Katwijkers. Alle beetjes helpen!
 
● Meer groen moet ons helpen de temperaturen draaglijk te houden, overtollig regenwater op te vangen en de lucht zuiverder te houden. Wij zetten in op een stimuleringsregeling (financieel en materieel) om ons dorp te vergroenen. Steenbreek en tegelwippen zijn inspirerende voorbeelden.
● We investeren in voorzieningen voor fietsers, wandelaars en het openbaar vervoer en kiezen voor een stevige infrastructuur voor elektrische auto’s.
● Wij ondersteunen de overstap van Katwijkse wijken naar een duurzaam verwarmingssysteem.
● Voorlichting en educatie zijn belangrijk om de urgentie van klimaatmaatregelen onder de aandacht te brengen.
● Bij alles wat we doen stikstof en PFAS verminderen door bijvoorbeeld meer circulair te bouwen en zorgen voor minder fijnstof uitstoot.
 
De gemeente Katwijk heeft de afgelopen collegeperiode goed beleid vastgesteld met betrekking tot klimaatmaatregelen, groenstructuur en ecologisch beheer. GemeenteBelangen wil meer middelen vrijmaken voor dat beleid. Vooral versterking van de groenstructuur biedt kansen. De Kwakelwei, de Duinvallei en de Vliet komen daarbij in beeld. En wat te denken van de nieuwe woonwijk Valkenhorst? Die uitgelezen kans om een groen en duurzaam dorp te bouwen wil GemeenteBelangen niet laten liggen!
 
 
  
  
Gezond Bewegen 
2022GB Gezond Bewegen
 
Katwijk is krap, en die beperkte ruimte moet gedeeld worden met steeds meer mensen en steeds meer verkeer. Aan alle wensen van verkeersdeelnemers voor de inrichting van die ruimte kan eigenlijk niet meer worden voldaan. Fietsen, wandelen en openbaar vervoer en spelen, sporten en groen krijgen daarom bij GemeenteBelangen voorrang op de auto. 
 
● Wij stellen de fiets centraal en investeren in betere, veiligere en snellere voorzieningen voor het fietsverkeer. Denk aan voorrang op rotondes en een ondergrondse fietsenstalling in het zeedorp.
● Toegankelijke en veilige routes en meer voorrang voor voetgangers.
● Investeren in goede verbindingen met het regionale en landelijke wegennetwerk (versterking N206, zuidelijke randweg Duin- en Bollenstreek).
● Invoering van parkeerregulering om de beperkte ruimte beter te gebruiken
● Vermindering van geluidsoverlast door bijvoorbeeld motoren, sportuitlaten en vliegtuigen.
 
Verkeersveiligheid is in onze bebouwde kom een belangrijk thema. Vooral voor de kwetsbare deelnemers: fietsers en voetgangers. Maatregelen blijven stimuleren om de verkeersveiligheid te bevorderen. 
Omdat basisscholen meestal niet staan op locaties die zijn ingericht op druk autoverkeer ontstaan onveilige situaties bij scholen. De ouders hebben hierbij een grote verantwoordelijkheid. De meeste leerlingen lopen of fietsen graag met de vriendjes en vriendinnetjes naar school. Laat dat dan gebeuren. Zo leren ze meteen hoe zich te gedragen in het verkeer. GemeenteBelangen zal vooral inzetten op gedragsbewustzijn in samenwerking met de scholen.
Ook hier is het toekomstige Valkenhorst weer een uitgelezen mogelijkheid om duurzame mobiliteit te ontwikkelen.
 
 
 
Generaties Belangrijk
2022GB Generaties Belangrijk
 
Hoe is het om op te groeien en op te bloeien in Katwijk? Wij zijn inmiddels niet meer het Katwijk van vijftig jaar geleden, toen GemeenteBelangen werd opgericht, en er is steeds meer mogelijk voor jongeren. 
Maar wat ons betreft nog niet voldoende. De maatschappelijke dynamiek in Katwijk is veranderd, en dat heeft z’n invloed op de keuzes die de inwoners (willen) maken voor bepaald onderwijs en ook op de behoefte aan jongerenvoorzieningen.
 
● Wij pleiten voor een zo divers mogelijk aanbod aan basisonderwijs in scholen ‘in de buurt’, ook voor kinderen met een speciale behoefte.
● Meer aandacht voor kansrijke beroepen onder jongeren. Projecten, stages en maatschappelijke diensttijd besteden meer aandacht aan beroepen waar tekorten zijn of kansen liggen voor de jeugd (zorg, techniek).
● Algemene voorzieningen en laagdrempelige hulp voor ouders en jongeren met opvoed en/of opgroeivragen moeten worden uitgebreid.
● Moderniseren van de gedateerde jongerencentra die niet meer aansluiten bij de veranderende behoeften van de jongeren. 
● Realiseren van ‘legale hangplekken' voor jongeren.
● Ondernemers stimuleren en faciliteren die voorzieningen voor jongeren willen realiseren.
● Speeltuinen zodanig inrichten dat kinderen van verschillende leeftijden met en zonder beperking samen kunnen spelen.
● Minder rompslomp en meer mogelijkheden voor het organiseren van evenementen.
● Zoveel mogelijk kinderen en jongeren doen aan sport en beweging, zowel binnen als buiten, en dat betekent behoud van het Jeugdsportfonds, uitbreiden van het gratis sportaanbod en creëren van openbare sportvoorzieningen.
 
Een hoofdstuk wijden aan een doelgroep die niet kan stemmen is niet altijd populair onder politieke partijen. GemeenteBelangen besteedt in de vijftig jaar dat we bestaan juist wel uitgebreid aandacht aan de jeugd. De jeugd mag dan niet stemmen, maar zij zijn wél de toekomst van Katwijk. Als de voorzieningen voor onze kinderen en jongeren niet op orde zijn trekken ze weg uit ons vergrijzende Katwijk. En dat heeft invloed op alles!
 
 
 
Gerichte Bebouwing
2022GB Gerichte Bebouwing
 
Katwijkers zijn honkvast, en ook veel mensen van buitenaf willen graag wonen bij zee en duinen. 
Het is tegenwoordig voor de gemiddelde beurs bijna niet meer mogelijk om een passende woning te vinden, en dat geldt zeker voor de minima. 
 
Het is een enorme opgave om de woningvoorraad te vergroten en voor iedere beurs beschikbaar te houden en daarbij ook de leefbaarheid niet uit het oog te verliezen.
 
● Toestaan van hoogbouw (acht verdiepingen of meer) op strategische plekken. 
● Toestaan en stimuleren van tijdelijke woningen. 
● Meer nadruk op betaalbare (gezins)woningen in plaats van dure villawijken. 
● Betaalbaar gemaakte koopwoningen dienen voor deze doelgroep beschikbaar te blijven. 
● Toestaan van het “splitsen” van huizen, waardoor de woningvoorraad toeneemt. 
● Projecten stimuleren waarbij andere vormen van samenwonen worden bevorderd (voordeurdelers) en waardoor woningen vrijkomen, zoals samenwoning van AOW-ers zonder korting op de uitkering of een ruimer beleid in het toestaan van samenwonen van uitkeringsgerechtigden.
● Bevorderen en stimuleren van doorstroming op de woningmarkt, door bijvoorbeeld huurkorting en de doorstromingsmakelaar.
● Waar mogelijk medewerking verlenen aan ombouwen van winkels/bedrijven naar wooneenheden
● Tools als zelfbewoningsplicht en anti-speculatiebeding gebruiken om de woningmarkt toegankelijker te maken voor iedereen.
 
GemeenteBelangen wil behoud van de bestaande doelgroepenverordening, die aangeeft dat sociale huurwoningen voor 30 jaar voor de doelgroep beschikbaar moeten blijven, en ook langdurige leegstand van woningen tegengaan.
 
 
 
 
Goede Behandeling
2022GB Goede Behandeling
 
Goede zorg is enorm belangrijk, maar hapt ook een enorm stuk uit de totale begroting van Katwijk: ruim 65 miljoen op een begroting van 170 miljoen. Maar het is niet alleen kostbaar voor de gemeente. Ook voor de burgers zelf wordt de zorg ondertussen bijna onbetaalbaar. GemeenteBelangen wil dat niemand tussen wal en schip valt.
 
● Een solide netwerk van preventieve voorzieningen, laagdrempelige maatschappelijke ondersteuning en een combinatie van maatwerk en algemene voorzieningen zorgen ervoor dat mensen minder snel in dure specialistische hulp terecht komen. 
● Voor inwoners met dementie, (niet aangeboren) hersenletsel of een andere (fysieke) beperking die aangewezen zijn op dagbesteding moet het aanbod aan voorzieningen verbreed worden.
● Realiseren van woonzorgvoorzieningen, dagbestedingsvoorzieningen of andere ondersteuning op basis van algemene grondslag.
● Brede ondersteuning van mantelzorgers. 
● Ontwikkeling van een online (en voor ouderen ook offline) sociale kaart, met praktische informatie, adressen en links van alle hulpverlenende instanties op het gebied van wonen, welzijn, zorg en financiën in Katwijk. 
● Door nauwe samenwerking met de zorgverleners, de mensen aan het bed, betere zorgbeleid maken.
 
 
 
 
Gezamenlijk Bespreken
2022GB Gezamelijk Bespreken
 
Burgerparticipatie, het betrekken en het meedoen van burgers, staat hoog op de agenda van GemeenteBelangen. 
Ook de jeugd heeft een mening over allerlei zaken die spelen in een gemeente. 
Het instellen van een jeugdraad is nog steeds een optie om te onderzoeken, en ook het behandelen van de gemeentepolitiek bij het vak maatschappijleer op de middelbare scholen is belangrijk.
 
 
 
Gemeentelijk Beleid
2022GB Gemeentelijk Beleid
 
GemeenteBelangen blijft met volle inzet werken aan een aantal trajecten die in deze collegeperiode in gang zijn gezet. 
Zo zorgen het Groenbeleidsplan en het Groenstructuurplan voor een groenere gemeente, en draagt de Katwijkse Agenda Mobiliteit eraan bij dat klimaatadaptatie verweven is bij herinrichting van wegen en wijken en dat fietsers en voetganger belangrijker zijn dan de auto. 
Met het grondstoffenbeleid gaan we meer afval scheiden, voor een betere wereld.
De MAG (Maatschappelijke Agenda) is de leidraad voor de zorg. Om te zorgen dat woningen ook voor langere tijd beschikbaar blijven voor de doelgroep is er het doelgroepenbeleid. Het parkeerbeleid regelt nu eindelijk betaald parkeren op zondag.
Een aantal onderwerpen noemen we niet specifiek in ons programma. Zijn die dan niet belangrijk? Jazeker, maar in onze check op het vorige programma bleken onderwerpen als bijvoorbeeld financiën, economie en integratie ook al prima in het gangbare beleid van de gemeente te zitten. 
Heel veel beleid wordt door de landelijke overheid gemaakt en uitgevoerd. Wij vinden het dan ook belangrijk om die zaken te benadrukken waarvoor wij als gemeente zélf beleid kunnen maken.