Verslag aan kiezer

Verantwoording over de raadsperiode 2014-2018

verslag

De raadsperiode 2014-2018

Elk jaar legt GemeenteBelangen verantwoording af aan de kiezers. Aan het einde van deze raadsperiode geeft GB een verantwoording over de hele periode. U zult zien dat de GB raadsleden echte volksvertegenwoordigers zijn die veel hebben gewerkt aan onderwerpen die de inwoners belangrijk vinden..

 

Vierde jaar

• Initiatiefvoorstel voor een DODO-constructie (Dicht Open Dicht Open) in de N206 ter hoogte van de Duinvallei:  een financieel realistisch plan voor de verdieping en gedeeltelijke overkapping van de N206,  in combinatie met de HOV plannen;
• Ondersteunde petitie van 91 inwoners voor een voetpad langs het kanaal, op het stuk Oegstgeesterweg tussen ‘De Dijk’ en het viaduct over de A44;
• College maakte bestemmingsplan om een goede permanente aansluiting van de Westerbaan op de Julianalaan mogelijk te maken, na jaren van aandringen;
• Zorgde voor behoud van de volwassen zwarte dennen bij het zwembad;
• Gemeente realiseerde de parallelweg langs de A44. Was onderdeel van een verkeersplan van GB uit 2006, zodat vrachtverkeer naar en van de Flora Rijnsburg kan mijden;
• Hield druk op het college om snel aan de slag te gaan met de herinrichting van een veiliger Rijnstraat;
• Protesteerde tegen het onzalige plan om rotondes te vervangen door kruispunten voor het HOV, hielp dit plan het graf in;
• Gemeente besloot de gevaarlijke bypass op de rotonde Zeeweg naar de Biltlaan te vervangen door een invoegstrook volgens een idee van GB;
• Na een motie van GB moest het college de aanleg van meer hondenlosloopveldjes in Rijnsburg onderzoeken;
• Na een motie van GB maakte het college een rapport over de haalbaarheid van de plaatsing van slimme volmelders in de afvalcontainers om te voorkomen dat overvolle containers zwerfvuil blijven veroorzaken, wat veel inwoners terecht irriteert;
• College legt tegenwoordig groene parkeerplaatsen aan;
• Het college sloot zich aan bij Operatie Steenbreek, op initiatief van GB;
• GB pleitte voor minibossen op plaatsen die nu leeg en kaal zijn;
• Pleitte voor meer terrassen in het centrum van Katwijk aan Zee;
• Regelde dat de straatnaamborden in De Horn een toelichtend onderschrift krijgen;
• Diende amendement in voor de afschaffing van de hondenbelasting omdat de belasting onredelijk is en de inning oneerlijk;
• Stemde tegen een grote hoofdbibliotheek met muziekschool in de Noordzeepassage in Katwijk aan Zee;
• Verzette zich tervergeefs tegen de hoogte van de flats op het Zeehosterrein;
• Kwam op voor de privacy van bijstandsaanvragers;
• Zette zich in voor passende huisvesting van de migrantenverenigingen.

 

Derde jaar

• Bereikte dat de gemeente personen met beginnende dementie niet meer voortijdig naar een zorginstelling stuurt;
• Stemde voor invoering van een referendum;
• Werkte met omwonenden aan een veiliger inrichting van de Voorhouterweg en de Spinozalaan;
• De Rijnstraat wordt op initiatief van GB ingericht als 30 kilometerweg,  GB startte een burgerparticipatietraject om de bewoners om advies te vragen over de uitvoering,  in overleg  met Smart Village Katwijk;
• Attendeerde het college op het privacyrecht van bijstandsaanvragers;
• Verzocht het college operatie Steenbreek te steunen omdat het bewoners aanzet hun tuintjes te vergroenen in plaats van te verstenen;
• Steunde de petitie voor een hondenuitrenveld langs het Oegstgeesterkanaal;
• Stelde steeds vragen over het dalende aantal bomen;
• Diende motie van wantrouwen in na het verlies van €2,9 miljoen bij plan Haven 2;
• Stelde dat het verschil in investeringen tussen Katwijk aan Zee en de andere kernen te hoog oploopt.
• Stelde vragen over het feit dat gemeente bijna geen hondeneigenaren beboet die geen hondenbelasting betalen;
• Zorgde op verzoek van omwonenden voor een hekje om het milieu eiland in de Petronella van Saxenstraat;
• Streed tegen de verkoop van Tripodia;
• Verkreeg verdubbeling van de menskracht voor het Taalhuis;
• Probeerde het parkeerbeleid gelijk te trekken zodat op elke dag hetzelfde tarief geldt.

 

Tweede jaar

• Raad nam na 15+ jaar inzet van GB een vergaande participatieverordening aan die inwoners inspraak geeft in nieuw beleid én in de uitvoering van bestaand beleid;
• College hing bloemenmanden (hanging baskets) op,  een idee van GB uit 2010;
• Raad van State bevestigde het standpunt van GB dat de gemeente de Westerbaan goed moet aansluiten op het Bosplein;
• Steunde omwonenden van de Helmbergweg bij hun petitie om een hoger geluidsscherm langs de N206 te plaatsen;
• Diende met succes een motie in voor een snelheidsvermindering op de N206;
• Drong opnieuw aan op een vrachtwagenverbod in de Brouwerstraat;
• Hielp ouders met een petitie voor een veiliger oversteekplaats op de Spinozalaan;
• Ondersteunde ook bewoners van de Voorhouterweg die een voetgangersvoorziening  wilden;
• Stemde tegen de kap van honderden bomen bij de Helmbergweg;
• Stelde vragen over de kap van een rij grote volwassen bomen aan de Industrieweg;
• Pleitte voor de samenvoeging van vier kleine bureau’s tot één groenafdeling en de benoeming van een  groencoördinator;
• Stelde vast dat het oude PTT kantoor de beste locatie is voor de bieb in Katwijk aan Zee;
• Zette zich weer in om Tripodia te behouden;
• Oefende steeds druk uit op het college om de opknapbeurt van Frederiksoord niet verder uit te stellen;
• Vroeg het college licht in plaats van lampen in te kopen en zo energie te besparen.  De wethouder zei onderzoek toe.
• Eiste dat óf iedereen óf niemand de hondenbelasting betaalt;
• Raad nam motie in van GB en CU aan om leesgroepjes in te stellen die de rondzendbrieven begrijpelijker maken;
• GB zette met CU het college aan tot een nota voor snellere integratie van de statushouders;
• Stemde in met het permanent maken van het Centraal Opvangcentrum Asielzoekers en de vermindering van het aantal asielzoekers van 1150 naar 600;
• Zorgde dat iedere kern vertegenwoordigd is in de gemeentelijke commissies;
• Eerde de stille vrijwilligers van Kocon;
• Stemde voor het hijsen van de regenboogvlag op het gemeentehuis op 'Coming Out' dag;
• Pleitte voor vrijwillige zondagsopening winkels;
• GB hield een “denktank” over het HOV, de bieb en het Tripodia.

Eerste jaar

• Zette in maart 2014 de herinrichting van het tweede deel van de Oegstgeesterweg op de raadsagenda omdat de inwoners van Rijnsburg dat wensten. Steunde inwoners die een verkeerslicht wilden op de hoek met de Tramstraat, stelde met het CDA een motie op die de raad aannam ondanks verzet van de wethouder. Het verkeerslicht kwam er;
• Vroeg in een motie om de subsidie voor het oudejaarsevenement van de stichting Katwijkse Activiteiten voor drie jaar te verlengen in plaats van elk jaar tot punt van discussie met de SGP te maken;
• Verzette zich opnieuw tegen verlenging van de Westerbaan dwars door het Natura 2000 gebied. Stelde daarover met de PvdA kritische vragen;
• Stemde in met de renovatie van SCUM;
• Vroeg ook geld voor andere sporten dan voetbal. Steunde daarom het bouwen van een mountainbike parcours op het voormalige vliegkamp;
• Ondertekende, samen met alle fracties uit Katwijk en Wassenaar, de motie tot behoud van de zweefvliegers op het vliegkamp;
• Stelde meerdere keren vragen over het uitblijven van de opknapbeurt van Frederiksoord;
• Zorgde dat de inwoners van de Frederiksoordlaan, de Korte Voorhouterweg en de Esdoornlaan uitvoerig met de gemeente konden overleggen over de herinrichting van hun straat;
• Pleitte voor een autovrije boulevard maar vond in de raad (nog) geen meerderheid.
• Diende een motie in om tijdelijk moestuintjes, een skatebaan, extra parkeerplaatsen en een parkje aan te leggen in de Horn;
• Stemde tegen een plan om honderden bomen te kappen voor de vernieuwing van het geluidsscherm tussen de Helmbergweg en de N206;
• Vroeg aandacht voor de geluidsoverlast van de Rijnlandroute en pleitte voor de optie geluidsschermen te plaatsen op de middenberm. Stelde kritische beleidsvragen over de  tunnelvariant;
• Droeg een alternatieve oplossing aan voor het vrachtverkeer op de Brouwerstraat;
• Stelde voor de handhaving van het hondenbeleid uit te besteden aan een DNA databank die de baasjes van niet opgeruimde hondenpoep simpel kan opsporen;
• Zette zich in voor de invoering van betaald parkeren op zondag zodat de parkeertarieven doordeweeks omlaag kunnen;
• Vroeg het college om een flauwere dakhellingdoek voor de strandpaviljoens zodat de exploitanten aan de nieuwe bouweisen konden voldoen;
• Zag in 2014 varend erfgoed aanmeren in de Zwaaikom conform een GB erfgoedplan uit 2007;
• Bewerkstelligde een erfgoedroute.   

Wat willen we bereiken?
• Geen nieuwe bibliotheek in de Noordzeepassage;
• Verdieping van de N206 via DoDo (DichtOpenDichtOpen) constructie;
• Katwijk veel groener, 300 bomen per jaar meer en behoud van huidig groen;
• Meer sturing door de inwoners, meer initiatieven van inwoners uitvoeren;
• Snellere transitie naar duurzaamheid;
• Meer vrijliggende en geasfalteerde fietspaden en veiliger oversteekplaatsen; 
• Rijnstraat 30 km-gebied  en vrachtwagenverbod in Brouwerstraat;
• Betaald parkeren op zondag met handhaving ;
• Groene en recreatieve inrichting van het voormalig vliegveld Valkenburg; 
• Nieuwe woonvormen voor senioren naar hun behoefte;
• Sociale huurappartementen opsplitsen voor jongeren;
• Uitbreiding en renovatie Scum;
• Geen bebouwing Kwakkelwei, maar een Rijnpark  en een ringpark; 
• Snellere integratie van statushouders;
• Hondenbelasting afschaffen.