Actueel

René Slootweg

GB stelt vragen over niet communiceren kap bomen

  • Geschreven door René Slootweg

GB logo webAan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Katwijk

Katwijk, 02 Juni 2015.

Betreft: vragen ex artikel 41 RvO Kap van bomen op Industrieweg

Geacht College,

In paragraaf 6.1 van het Bomenbeleidsplan staat:

“Een zorgvuldige voorbereiding van een gemeentelijk besluit (inzake kappen) omvat een onderzoek naar alle relevante feiten en belangen. Meestal kan een gemeente met een goede procedure en met een rapport van een extern boomdeskundige tot een zorgvuldig voorbereid besluit komen. Omgekeerd kan een goed deskundigenrapport of een duidelijke beleidsnota voldoende basis vormen voor een besluit, mits maar aan alle andere belangen genoeg inhoudelijke aandacht is gegeven. De gemeente kan niet zomaar stellen dat een boom veilig is, zonder een goed (extern of intern) deskundigenrapport.”

Dit statement en de kap van een rij gezonde grote bomen langs de Industrieweg zijn de aanleiding voor de fractie van GemeenteBelangen tot het stellen van een aantal vragen:

De besluitvorming met betrekking tot de kap van de bomen langs de Industrieweg heeft plaatsgevonden in de raadsvergadering van 18 december 2014 in Bestedingsplan Reserve Verkeersveiligheid. In het besluit waar de raad zich over uitgesproken heeft staat “Verbeteren verkeersveiligheid en fietscomfort”. Er staat geen letter over de kap van grote gezonde bomen langs de Industrieweg. De kosten voor dit comfort (en het  kappen van de bomen) zijn € 218,000 (exclusief de vernietiging van de kapitaalswaarde van de volwassen bomen).

1. Waarom heeft het college de kap van deze bomen niet benoemd in het stuk dat voor vaststelling aan de raad is voorgelegd?

2. Erkent het college dat het de raad onvolledig heeft ingelicht door de kap van bomen bij de Industrieweg in het voorstel niet te noemen?

Gekeken naar de ruimte bij het huidige fietspad en de breedte van de gemiddelde twee-baans fietspaden, gaat het hier om 2 extra tegels verbreding. Er is bij de Industrieweg voldoende ruimte voor 2 tegels verbreding.

3. Wat was de reden voor de kap van de bomen, terwijl 2 extra tegels verbreding gewoon in de huidige vorm kan met behoud van de bomen?

De kap van 680 meter groen aan de Helmbergweg gaat ook door zonder een deskundigrapport. De wethouder noemde het groen in de raadsvergadering van matige kwaliteit. Maar deze uitspraak steunde niet op het competente ambtelijke rapport, zoals genoemd in het Bomenbeleidsplan, maar uitsluitend op een mondeling rapport op basis van een ambtelijke visuele inspectie.

4. De wethouder is geen deskundige. Waarom noemt hij dit groen dan “matig”, als deze kwalificatie niet wordt onderbouwd door het zorgvuldige en complete deskundigen-rapport?

De wethouder ging bovendien niet in op een verzoek van GemeenteBelangen toe te zeggen bij de publicatie van de indiening en daarna de verlening van de omgevingsvergunnning voor de Helmbergweg de kap expliciet te noemen.

5. Is het college van mening dat met het niet noemen van de kap van de bomen bij de omgevingsvergunning bij de Helmbergweg de burgers onvolledig worden ingelicht?

De kap van de bomen op de Industrieweg kunnen wij niet omkeren, daar is het kwaad al geschied. Maar het is de fractie van GemeenteBelangen duidelijk dat door onvolledige informatie en ondeskundigheid er onnodig groen wordt verwijderd en dat willen wij graag voorkomen.

Met vriendelijke groet,

namens de fractie van GemeenteBelangen,

René Slootweg