Actueel

René Slootweg

GB wil een dodo voor N206

 • Geschreven door René Slootweg

Initiatiefvoorstel verdieping N206 en HOV.

Verschillende infrastructurele projecten binnen Katwijk zorgen voor veel reuring en draagvlak problemen onder de bevolking van Katwijk. Het gaat hier vooral over de twee grote plannen tot verdieping van de N206 en die voor HOV.

Het plan tot het verdiepen van de N206 heeft al veel teweeg gebracht binnen Katwijk:  tweemaal trok de Open Hof in Katwijk Rijn volle zalen, de HOV plannen hebben Smart Village in het leven geroepen die met een enorme lijst met handtekeningen hebben laten zien dat er weinig draagvlak is voor de HOV plannen van het college. Het voorliggende initiatief voorstel moet een integrale oplossing zijn voor beide projecten, maar gaandeweg van het uitwerken waren er meer kleinere projecten die ook binnen de scope van het voorstel pasten.

Voor de verdieping van de N206 zijn verschillende varianten onderzocht, van een volledige tunnel tot landtunnel. Gebleken is dat een verdiepte variant toch de beste oplossing is, daar dan de weg uit het zicht verdwijnt en ook geluidsoverlast wordt teruggedrongen. Ook zorgt het voor vermindering van CO2, fijnstof en stikstofdioxide uitstoot binnen woongebied.

Uitgangspunt van dit voorstel is de scheiding van het doorgaande verkeer van de Rijnlandroute - Noordwijk enerzijds en het bestemmingsverkeer voor Katwijk anderzijds. Het doorgaande verkeer over de N206 wordt in de verdiepte vierbaans weg geleid en het bestemmingsverkeer gaat via een tweebaansweg die daaroverheen op maaihoogte loopt. De doorgaande weg wordt overkapt via een zogenaamde DODO (Dicht Open Dicht Open) constructie.

De provincie Zuid Holland wil graag een HOV verbinding van Leiden naar Katwijk realiseren in de vorm van R-Net. Maar dat loopt tegen een heleboel weerstand aan binnen de gemeente. Plannen voor het schrappen van rotondes, kappen van veel bomen, wegen omzetten van 30km/u naar 50km/u en het aanleggen van een aparte busbaan binnen de drukke infrastructuur van Katwijk worden niet positief ontvangen. Het burger initiatief van Smart Village heeft zelf ook contra plannen ingediend tegen deze provincie plannen.

Het college van B&W daarentegen ziet wel potentie in de provincie plannen, want ze gaan ook samen met een enorme financiële injectie van ruim €40M vanuit het RIF (Regionaal Investerings Fonds). Het college is van mening dat de regio middels deze RIF gelden meebetaalt om de infrastructuur binnen Katwijk te verbeteren. Onderzoek had volgens het college aangetoond dat de verkeersintensiteit gaat toenemen en dat rotondes die stroom niet aan kunnen. Smart Village heeft in contra-expertise deze gegevens weerlegd.

Het initiatief plan:

Het initiatief plan van GemeenteBelangen heeft deze plannen samengevoegd tot een integraal plan.

N206 planGB v3

Het bijgevoegde plaatje is een schets, om te laten zien hoe het ongeveer eruit moet komen te zien. Afstanden, maten en verhoudingen moeten nauwkeuriger worden berekend en zo nodig gecorrigeerd. Zo ook de openingen en lengtes van de overkapping. Het exacte tracé  van de weg die het lokale verkeer verwerkt is nog flexibel. De bruine wegen zijn de verdiepte doorgaande stroom van de N206, de rode wegen zijn de lokale wegen op maaiveld voor bestemmingsverkeer.

Het plan gaat uit van het tracé van de verlegde N206, dit is geschikt voor de snelheid van 80km/u die de provincie graag wil, maar heeft ook als voordeel dat de weg niet lange tijd dicht hoeft tijdens de werkzaamheden, maar naast de huidige weg kan worden aangelegd. Vanuit Leiden kan men de N206 af middels een afrit net voor de N441, daar scheidt het plan het doorgaande verkeer van het lokale verkeer.

Het doorgaande verkeer blijft op de N206, die vanaf dat punt, verdiept verder gaat in een DODO tunnelbak met verschillende overkappingen. De weg komt pas weer omhoog bij de Nieuwe Roversbrug.

Op maaiveld vindt de afhandeling van het lokale verkeer plaats. De afslagen naar de N441 (Westerbaan), bij de Molentuinweg en ter hoogte van het huidige Zeewegviaduct, worden gerealiseerd via rotondes.

Nu de op- en afritten bij de N441 en voorbij het Zeewegviaduct zitten, wordt de Molentuinweg behoorlijk ontlast. Daar staan nu regelmatig files door de verkeerslichten bij de N206.

De DODO-tunnelbak zorg ervoor dat overlast van fijnstof, geluid en roet behoorlijk minder wordt. Het is bekend dat bij uitgangen van tunnels de concentratie van fijnstof en roet hoger is, daarom loopt de laatste DODO overkapping bij de Zeeweg verder door richting Noordwijk, zodat deze extra fijnstof en roet bij een minder bevolkt stuk (ter hoogte van de begraafplaats) naar buiten komen. Ook aan de westkant is de bebouwing dunner.

Ter hoogte van het Westerbaanpad komt op een overkapping van de DODO een bustransferium. Deze wordt aangevuld met een parkeerplaats voor auto’s en fietsen, die niet alleen door busreizigers gebruikt kan worden, maar ook voor bezoekers van DVS, de scholen en evenementen op het aangrenzende evenemententerrein.

Deze locatie voor een bustransferium wordt ook onderschreven door Smart Village als de beste plek.

Op de andere overkappingen van de DODO kunnen nog andere elementen worden gerealiseerd, zoals een evenementen terrein en een park. Doordat de weg smaller is, kunnen er bomen geplant worden en groenvoorzieningen worden gerealiseerd, zodat het gebied een  groener karakter krijgt.

Andere kleinere projecten in het plan:

Het plan heeft nog een aantal additionele projecten die kunnen aanhaken:

 • Elektrische busjes - vanuit het transferium kunnen kleine elektrische busjes passagiers vervoeren verder binnen Katwijk. Dit is zowel duurzaam als milieuvriendelijk. Arriva experimenteert hier al mee in andere plaatsen.
 • Fietssnelwegen - Nu het lokale verkeer gescheiden is van het doorgaande verkeer, zijn fietssnelwegen van Noord naar Zuid prima mogelijk.
 • Snelheid ter hoogte van de Helmbergweg - Met deze plannen kan er door Katwijk 80 km/u gereden blijven worden. Verderop bij de Helmbergweg is het dan niet meer nodig om 100 km/u te rijden en kan daar ook terug naar 80. Dit komt de leefbaarheid in de achterliggende wijk ten goede
 • Evenemententerrein - Er is nog zoveel ruimte over dat een vast evenemententerrein haar plek kan vinden in de Duinvallei.
 • Park - Ook een park kan een plek krijgen in dit gebied, nu de doorgaande weg niet meer op het maaiveld plaatsvindt. Zoals het ringpark van Jan.

Financiering:

Een groot struikelblok, wat ook tot het mislukken met Campri heeft geleid, is de financiering van dit project.

Een volledige tunnel kost al gauw €90M, maar voor een DODO (Dicht Open Dicht Open) is dat “maar” €25M-€30M. Een tunnel is pas een tunnel als deze langer is dan 250 meter, daaronder praten we over een overkapping, welke geen tunnel technische installaties nodig heeft en daarom veel goedkoper is.

Maar zelfs met de beloofde €11M van de provincie uit het project van de Rijnlandroute en de €9.7M die gemeente zelf apart heeft staan in de BSI, is dat niet voldoende om een DODO van die lengte te maken.

Maar met een deel van de RIF bijdrage van de provincie voor het HOV project tussen de €20M-€25M, komen we wel op een bedrag dat dit gerealiseerd kan worden. Deze toevoeging kan prima worden beargumenteerd, daar het HOV project hier ook in verwerkt is.

Positieve punten:

 • Minder geluidsoverlast
 • Minder fijnstof
 • Minder roetneerslag in woonkernen.
 • Meer groen
 • Meer ruimte op maaiveldniveau
 • Betere locatie voor OV-Transferium met fiets- en autoparkeer mogelijkheid
 • Meer ruimte voor ander initiatieven, zoals een evenementen terrein.
 • Veiligere fietsroute en mogelijkheid voor fietssnelweg
 • Geen busbaan nodig door Katwijk.
 • Behoud van bomen op de Zeeweg
 • Behoud rotondes in het dorp.
 • Doorstroming voor de N206
 • Beter ontsluiting van de Zanderij.
 • Betere verdeling van verkeer binnen Katwijk dat van en naar de N206 gaat

Aandachtspunten:

 • Als de tunnelbak niet volledig in de grond kan verdwijnen, door hoger grondwater, is het mogelijk om de overkapping iets hoger te maken als een soort halve landtunnel. Dan krijgen we een soort heuvellandschap.
 • Een goede verkeers doorrekening is nodig, daar mogelijk onwenselijke verkeersstromen kunnen ontstaan op oa de Zeeweg, Rijnstraat, Molentuinweg etc..

Het moet natuurlijk nog goed doorgerekend worden. Ook het tracé is een schets en moet bekeken worden door experts, maar zeker ook door de burgers van Katwijk, of dit de juiste route door het gebied is.

GemeenteBelangen wil hiermee een nieuwe impuls geven om uiteindelijk tot een oplossing te komen voor dit langslepende probleem.