Actueel

René Slootweg

Antwoord op niet communiceren kap bomen

  • Geschreven door René Slootweg

Naar aanleiding van de Artikel 41 vragen die GB gesteld heeft in Juni 2015: http://www.gbkatwijk.nl/node/524 is er antwoord gekomen van het college:
 
1. Waarom heeft het college de kap van deze bomen niet benoemd in het stuk dat voor vaststelling aan de raad is voorgelegd?
Het stuk waarmee het besluit is genomen betrof het Bestedingsplan Reserve Verkeersveiligheid, hierin is geen detailinformatie van welke aard dan ook opgenomen. De bomen hadden naar verwachting nog een verwachtte levensduur van ongeveer tien jaar en het betrof geen monumentale bomen.
Het College is van mening dat het belang van bomen en groen groot is en dat in de toekomst explicieter aandacht moet komen voor de belangenafweging tussen groen en andere maatregelen.
 
 
2. Erkent het college dat het de raad onvolledig heeft ingelicht door de kap van bomen bij de Industrieweg in het voorstel niet te noemen?
Neen, het college is volledig geweest met het voorstel. Zie verder de beantwoording onder vraag 1. Overigens betrof dit voorstel een kredietvoorstel waarin niet alle inhoudelijke afwegingen tot in detail zijn opgenomen.
 
3. Wat was de reden voor de kap van de bomen, terwijl extra tegels verbreding gewoon in de huidige vorm kan met behoud van de bomen?
Het aanbrengen van de twee tegels zoals u deze als oplossing aandraagt had als consequentie dat de tegels nog eerder en in ernstigere mate omhoog geduwd zouden worden door de wortels dan nu al het geval was. De wortels van de bomen langs dit gedeelte hebben in de afgelopen acht jaar ervoor gezorgd dat het fietspad minstens drie maal geheel moest worden her-bestraat.
De kosten hiervoor bedroegen gemiddeld €15.000,- per keer. Ook is het voetpad en de inrit van het trafogebouw als gevolg van wortelgroei tweemaal herstraat. Daarnaast is het fietspad en het voetpad de afgelopen acht jaar bovenmatig onderhouden in verband met losliggende tegels als gevolg van wortelopdruk In de zomerperiode is hiervoor zelfs wekelijks aandacht geweest. Vorig jaar zomer heeft aan het begin en eind van dit gedeelte fietspad enkele maanden een bord gestaan met de tekst "gevaarlijk wegdek". Dit omdat het voor het wijkteam, door de losliggende tegels, niet meer uitvoerbaar was de veiligheid voor fietsers te garanderen.
Ook het asfalt van de rijweg langs dit gedeelte van de Industrieweg heeft flink te lijden gehad van de wortelopdruk Het comfort van het asfalt is op diverse plaatsen aangetast dat het afvoeren van regenwater ernstig wordt belemmerd door wortelopdruk In 2010 is de deklaag en bijbehorende rollaag van dit gedeelte nog vervangen. De tien bomen die worden terug gepland veroorzaken naar verwachting in volgroeide staat geen worteloverlast
 
4. De wethouder is geen deskundige. Waarom noemt hij dit groen dan "matig", als deze kwalificatie niet wordt onderbouwd door het zorgvuldige en complete deskundigenrapport?
De wethouder noemt dit groen matig omdat er een visuele inspectie heeft plaatsgevonden waaruit gebleken is dat de houtopstand kwalitatief matig is. Dit groen is als "matig" genoemd omdat het indertijd door de Provincie Zuid Holland (PZH) als bosschage is aangelegd en weinig tot geen onderhoud heeft gekregen. Enkele groensoorten hebben de kans gekregen om door te groeien tot boom. Er is hiermee geen sprake van kwalitatief en hoogwaardig groen.
 
5. Is het college van mening dat met het niet noemen van de kap van de bomen bij de omgevingsvergunning bij de Helmbergweg de burgers onvolledig worden ingelicht?
Neen, er is nog geen omgevingsvergunning aangevraagd.
 
De fractie van GemeenteBelangen is niet echt gecharmeerd van deze antwoorden en beraad zich op een vervolg actie.
 
Alvast voor onze bomen vrienden om op te letten: Piet Heinlaan, Marktplein, Miereweidepad en Zeeweg (omgeving zwembad) in Katwijk, het kappen van 194 bomen