Actueel

GB admin

Initiatief voorstel voor nieuw vergadermodel goedgekeurd.

  • Geschreven door GB admin

Samen met PvdA, CU, VVD heeft GemeenteBelangen in maart van dit jaar een voorstel ingediend om het huidige vergader model te veranderen. Het huidige model dat toe was aan een nieuw jasje, om oa wat slagvaardiger te worden.

Afgelopen donderdag in de commissie bestuur, is het voorstel raadsbreed als hamerpunt aan de raad aangeboden.

Natuurlijk wilde we niet het wiel opnieuw uitvinden en hebben gekeken naar andere gemeentes waar dit nieuwe model al een tijdje goed functioneerd.

hamerEr wordt een nieuwe vergaderstructuur opgezet waarbij er tweewekelijks wordt vergaderd. De vergadering wordt opgedeeld in verschillende rondes waarbij binnen de eerste- en tweede ronde simultaan vergaderd kan worden. Raads- en burgerleden zijn welkom bij de vergadering waar ze willen aanschuiven. Door beeldvorming, oordeelvorming en besluitvorming in verschillende rondes op te delen kunnen onderwerpen in verschillende stadia worden behandeld en kan het debat efficiënt plaatsvinden. De aanlevertijd van stukken wordt verkort naar 3 of 2 weken. Dit in combinatie met meer besluitvormende momenten (tweewekelijks) zorgt voor een slagvaardiger bestuur. Wanneer er overeenstemming is bij oordeelvorming kan een besluit al direct genomen worden diezelfde avond. Bij verdeeldheid kan dat in de volgende cyclus.

Ronde 1: Beeldvormend/Informatief
In deze ronde is het de bedoeling dat een duidelijk beeld kan ontstaan van het betreffende onderwerp. Hierbij wordt niet vastgehouden aan een vast format. Sommige onderwerpen lenen zich voor een ‘politieke markt’, andere voor een presentatie van genodigden (ambtenaren, burgers, derden) en weer andere voor een technisch overleg met de organisatie en / of portefeuillehouders. Door de burger in deze ronde een actieve rol te geven, kan de raad hier kennis van nemen zonder direct politieke standpunten te hoeven innemen.

Ronde 2: Oordeelvormend
Naar aanleiding van een eerder gehouden beeldvormende ronde kan hier het politieke debat plaatsvinden. Standpunten kunnen uitgewisseld worden. Technische en informatieve vragen vinden hier niet meer plaats. Het kan zijn dat onderwerpen gelijk in deze Oordeelsvormende ronde worden aangeleverd, zonder dat deze in de Beeldvormende/informatie ronde komen.

Ronde 3: Besluitvormend
Dit gedeelte bestaat altijd uit een plenaire vergadering van de raad. Het debat heeft plaats gevonden, eventuele moties en amendementen worden behandeld en vervolgens vindt besluitvorming plaats.

Vergelijking van het nieuwe model met het huidige model
De raad vergadert niet in de weken waarin de basisscholen vrij zijn. Elk jaar zijn er daarom veertig weken beschikbaar voor vergaderingen. Dat betekent dat in het nieuwe vergadermodel de raad twintig keer per jaar bijeenkomt om informatie te ontvangen, oordeelsvormend te debatteren en besluiten te nemen, in het oude model was dat maar 10 keer.

Een voorbeeld van een vergaderavond
Aanvang 19.30 uur
Eerste kwartier raadsvergadering (vaststelling agenda etc.), met beperkte (of geen) mogelijkheid tot mondelinge vragen.
Vergadering wordt geschorst, voor informatieve en oordeelsvormende bijeenkomsten, waarbij insprekers welkom zijn

De informatieve en oordeelsvormende bijeenkomsten duren elk een half uur
Het aantal parallelle sessies bedraagt maximaal drie en het streven is dit maximum zoveel mogelijk te halen. Na de parallelle sessies is er een kwartier pauze, eventueel te gebruiken tbv fractieberaad

De raadsvergadering wordt na de pauze hervat voor debat met besluitvorming (alleen bij de voorstellen waarvoor moties of amendementen zijn aangekondigd en voor moties over niet-geagendeerde onderwerpen) en voor de stemmingen (besluitvorming zonder debat, eventueel met korte stemverklaring)

In de komende tijd zullen raadsleden, maar vooral de voorzitters trainingen ondergaan om goed voorbereid het nieuwe vergadermodel met ingang van 1 januari in te laten gaan.

Namens de GB Fractie,

René Slootweg