Actueel

GB admin

GB wil randvoorwaarden RGL puntig formuleren

 • Geschreven door GB admin

GemeenteBelangen heeft het voortouw genomen in het opstellen van randvoorwaarden en aandachtspunten voor de aanleg van de RGL en wordt daarin volledig gesteund door PvdA en SGP. Tijdens de commissiebehandeling gaf ook de CU aan een helder geformuleerd stuk te wensen met duidelijke randvoorwaarden. Uit de bijdrage van de CU werd duidelijk dat zij onze inbreng kon steunen.

Na een lange schorsing heeft wethouder Udo toegezegd in de commissie van juni met een nieuw stuk te komen waarin de suggesties van de partijen worden meegenomen. Hij merkte ook nadrukkelijk op dat er met de komst van de RGL in Katwijk zaken zullen veranderen, en dat men niet al die veranderingen als een verbetering zal ervaren.

Wordt vervolgd...

Het volledige overzicht van onze aandachtspunten en randvoorwaarden:

Algemeen/procedureel

 1. Eerst wordt de referentiesituatie van het verkeer gemaakt. Zonder referentie, kan je geen beslissingen nemen.
 2. Het procesvoorstel, waarin wordt aangegeven hoe de gemeente Katwijk betrokken wordt bij het geheel, komt tegelijk met de randvoorwaarden in de raad van 3 juni a.s. (in onze optiek moet de gemeente Katwijk met een voorstel komen).
 3. De aanbevelingen van de klankbordgroep worden gecommuniceerd met de raad. (waarna de randvoorwaarden aangevuld moeten kunnen worden) immers over het trace Zeeweg/De Krom is nog niet gesproken.
 4. Vervoer via de RGL richting Leiden station dient minstens zo snel te zijn als nu met de bus het geval is (wat is anders het nut van de aanleg van de RGL)
 5. Ook tegen het definitief ontwerp moet Katwijk nog nee kunnen zeggen. Dit moet in het raadsvoorstel van 3 juni a.s. worden meegenomen.


Financieel

 1. Financieel moeten we het naadje van de kous weten, wat mag de nieuw voor oud regeling de gemeente Katwijk maximaal kosten? Dit kader moet de raad duidelijk stellen. Er is op dit moment geen enkel inzicht in de kosten voor de gemeente Katwijk, wanneer dat zicht er wel is moet de gemeente daar een randvoorwaarde van kunnen maken.
 2. Ook de personele kosten worden in het project meegenomen.
 3. De kosten van alle maatregelen m.b.t. het aanpassen van de verkeerscirculatie a.g.v. de komst van de RGL vallen binnen het werkgebied van de RGL.
 4. De kosten van alle maatregelen m.b.t. het aanpassen van de verkeersveiligheid a.g.v. de komst van de RGL vallen binnen het werkgebied van de RGL.


Verkeersveiligheid

 1. Verkeersveiligheid mag er niet op achteruit gaan t.o.v. de referentiesituatie (stand still principe wordt gehanteerd) dit geldt zowel langs het trace als in de rest van de gemeente.
 2. Rotondes met verkeerslichten (een onbekende situatie voor de nederlandse weggebruiker) worden niet ingepast.
 3. De meest recente ongevalsgegevens en ervaringen met Lightrail worden verwerkt bij het VO (veiligheids-aanbevelingen van o.m. spoorwegongevallenraad worden uitgevoerd).
 4. Bij de belastingberekeningen van constructies en ondergrond wordt uitgegaan van de zwaardere lightrail-voertuigen, waarbij rekening is gehouden dat er ook bovenleidingloos gereden wordt)
 5. De ongevallenregistratie en de verkeersveiligheid in het referentiejaar geldt expliciet langs het trace van de RGL en de wegen die het trace kruisen.


Leefbaarheid

 1. De geluidsdruk op de gevels zal niet toenemen t.o.v. de referentie situatie.
 2. Geluid en trillingsoverlast wordt zodanig beperkt dat aanwonenden niet meer overlast hebben van de RGL als van de bussen die er nu rijden. De toepassing van embedded rail is onvermijdelijk.
 3. Akoestische signalen langs het trace worden vermeden omdat dit de leefbaarheid van de aanwonenden ernstig aantast.
 4. In het dichtbebouwde gebied van Katwijk (ten minste vanaf rotonde Meeuwenlaan/Kareldoormanlaan) wordt bovenleidingloos gereden.
 5. Een wachtende tram - gedurende een groot deel van de dag - in de Tramstraat pal voor woonhuizen is onacceptabel.
 6. Bevoorrading van de winkels langs het trace (b.v. AH) moet overdag mogelijk zijn.


Doorstroming verkeer en hulpdiensten

 1. Voor het overige verkeer (auto & fiets) mag de reistijd niet ongunstig beinvloed worden ten gevolge van de komst van de RGL.
 2. Het verkeer in Katwijk mag qua doorstroming geen nadelige gevolgen hebben van de dienstregeling van de RGL. (denk b.v. aan kruispunt Hoorneslaan/Biltlaan/Julianalaan, maar zeker ook aan het centrum van Katwijk).
 3. Een VRI op het kruispunt zeeweg/julianalaan is ongewenst, vanwege het enorme ruimtebeslag en de dientengevolge nadelige effecten op de uitstraling van de entree van Katwijk.
 4. Ongelijkvloerse kruisingen voor langzaamverkeer dienen ingepast te worden, ook in de nieuwbouwwijk RijnsOeverNoord.
 5. Bestaande veel gebruikte fietsroutes mogen niet belemmerd worden. (omleidingen, stoplichten, medegebruik auto’s). Stimulering van fietsgebruik staat in alle beleidsuitgangspunten van de gemeente Katwijk en moet derhalve prevaleren bij de inpassing van de RGL.
 6. Wijken moeten bereikbaar blijven (Jaap Bergmanstraat, Van Houtenstraat, Helmbergerweg, Wyborghstraat, Duinoordweg). Huidige ontsluitingsmogelijkheden blijven gehandhaafd.
 7. Hulpdiensten dienen ten alle tijden onbelemmerde doorgang te hebben, dus geen verhoogde trambaan in de bebouwde gebieden (zeeweg oost tot aan de Estec)
 8. Halterende bussen op de rijbaan is ongewenst i.v.m. doorstroming van het autoverkeer.


Ruimtelijke aspecten en Groen

 1. Vernietiging van groen is zeer ongewenst en alleen bespreekbaar als er vooraf een duidelijk beeld is van de invulling en het volume van het nieuw te plaatsen groen. De groenstructuur en het lommerrijke karakter van de Zeeweg zijn beeldbepalend voor de entree van Katwijk. Dit beeld mag niet aangetast worden. Ook de Biltlaan is een onderdeel van de hoofdgroenstructuur.
 2. In het VO worden halteplaatsen en de ruimte voor stallingsmogelijkheden voor fietsen meegenomen waarbij geldt dat er bij OV knooppunten (halte gemeentehuis, halte Duinvallei etc.) overdekte fietsenstallingen en andere voorzieningen komen. In het VO wordt ook aangegeven hoe de halteplaatsen van de RGL bereikt kunnen worden met de fiets. Stallingsvoorzieningen voor de fiets worden ruimschoots en eigentijds ingepast (overdekte stallingsplaatsen). Waarbij nadrukkelijk aandacht is voor de inrichting van de openbare ruimte.
 3. Optimale bereikbaarheid van de parkeergarages. Bezoekers van het centrum van Katwijk aan zee zullen ook met de auto komen, en die auto moet wel ergens kunnen staan.