Standpunten

Financiën

GBK financienKatwijk is ook in 2030 een financieel gezonde gemeente. 

De komende vier jaren werken wij aan een blijvend solide financieel beleid en dus een sluitende meerjarenbegroting.


Dat betekent dat de gemeente:

1. Voor haar activiteiten de O.Z.B. maximaal verhoogt aan de hand van de inflatiecorrectie.
2. Verdere lastenverhoging pas bespreekbaar maakt als ze alle ruimte in de begroting optimaal benut en onmisbare diensten niet meer op het huidige niveau vallen te leveren.
3. Katwijk samenwerkt met andere gemeenten om kwaliteits- en efficiencyvoordelen te behalen of bovenlokale thema’s met de buurgemeentes af te stemmen.
4. In elke beleidsnota een helder maatschappelijk effect formuleert dat de raad met indicatoren daadwerkelijk kan toetsen op uitkomsten, personele inzet en kosten.
5. De kosten van externe inhuur beperkt.
6. Werkprocessen en werkcultuur verbetert.
7. De hondenbelasting afschaft zolang deze niet eerlijk valt te innen.

 

meer artikelen over standpunt 'financien'