Actueel

GB admin

GemeenteBelangen stelt vragen over WWB

  • Geschreven door GB admin

VrijwilligerswerkOp 12 november jl. is bij de Tweede Kamer het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet werk en bijstand en enkele andere sociale zekerheidswetten ingediend. Dat wetsvoorstel dient onder meer om mensen in de bijstand verplicht vrijwilligerswerk te laten verrichten als tegenprestatie voor een uitkering.

Inmiddels hebben verschillende gemeenten, zoals Amsterdam en Utrecht, aangegeven niets te zien in de huidige plannen. Zo heeft wethouder van Es uit Amsterdam tijdens een congres op 21 november jl. aangegeven dat gemeenten en sociale diensten in hun professionaliteit en autonomie worden aangetast. En dat op een moment dat veel andere taken binnen een jaar van het Rijk naar hen worden overgeheveld (decentralisaties sociaal domein).

Ook de Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft kritiek op de maatregelen die per 1 juli 2014 ingevoerd worden. De maatregelen schieten volgens de VNG hun doel voorbij, leiden tot onnodige extra regels en dwang en beperken de mogelijkheid tot maatwerk. Daarmee belemmeren de wetsaanpassingen sociale diensten te doen waarvoor ze zijn opgericht; mensen terugleiden naar de arbeidsmarkt.

GemeenteBelangen heeft vragen

GB verwacht dat de voorgenomen maatregelen eerder zorgen voor een toename van maatschappelijke problemen dan een afname. De WWB levert straks geen maatwerk, maar juist rigide regels die tot schrijnende gevallen kunnen leiden. Daarom heeft GB de volgende vragen aan het College van B&W van de gemeente Katwijk gesteld:

  • Kent u het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet werk en bijstand (WWB) dat op 12 november jl. bij de Tweede Kamer is ingediend?
  • Wat is uw oordeel over de in dat wetsvoorstel voorgestelde maatregelen? Wat betekenen de voorgestelde maatregelen voor de Katwijkse praktijk?
  • Bent u van mening dat de extra eisen waaraan werkzoekenden moeten voldoen, zoals verhuisplicht, gedrag- en kledingvoorschriften en de verplichting tot tegenprestatie te rigide zijn en eerder zorgen voor een toename van maatschappelijke problemen dan een afname? Zo niet, waarom niet?
  • Bent u bereid protest aan te tekenen bij het kabinet tegen de invoering ervan? Zo niet, waarom niet?
  • Hebt u zorgen over de uitvoering van de WWB-maatregelen, zeker in het kader van de invoering ervan per 1 juli 2014? Zo niet, waarom niet?
  • Wat gaat het college doen om te zorgen dat burgers in de gemeente Katwijk niet de dupe worden van te rigide regels, maar met oog op de veranderende arbeidsmarkt zorgen voor flexibiliteit in het WWB-beleid?

We zullen u op de hoogte houden van de reactie van het College.

Namens de fractie van GemeenteBelangen,

Emile Soetendal