Actueel

GB admin

GemeenteBelangen wil dat iedereen meedoet

 • Geschreven door GB admin

Jeugd1In de raadsvergadering van donderdag 14 maart jl. stond de vaststelling van de regionale visie jeugdzorg op de politieke agenda. De rijksoverheid ‘gooit op dit moment veel zaken over de schutting welke in de tuin van de gemeente belanden’ en één van die zaken is de organisatie en uitwerking van jeugdzorg.

Gemeenten worden verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen, jongeren en opvoeders. Om dat te regelen komt er een nieuwe Jeugdwet. Gemeenten krijgen een jeugdhulpplicht. Dit betekent dat ze moeten zorgen voor een toereikend aanbod. Dat wordt een heel arbeidsintensief en spannend traject, nu al vertraagd door de val van het eerdere kabinet maar met ingang vanaf januari 2015 moet alles gereed zijn.

Jeugd2In het regionale samenwerkingsverband Holland Rijnland, waar Katwijk met andere gemeenten met in totaal meer dan 500.000 inwoners samenwerkt om zaken aan te pakken waar we allen mee te maken hebben op het gebied van verkeer, economie, groen enz… dus ook de invoering van jeugdzorg onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid, wordt er door ambtenaren (met Katwijk op dit punt in een prominente rol) al lang aan gewerkt om alles voor te bereiden.

‘Iedereen doet mee’
Dat is de titel van het regionale visiedocument ‘Jeugdhulp Holland Rijnland’ dat ter accordering aan de Katwijkse gemeenteraad werd voorgelegd. In een eerdere raadsvergadering werd er al informatief over dit onderwerp gesproken.Maar om u als Katwijkse burger een idee te geven wat er gaat gebeuren met de jeugdhulp vanaf 2015 volgt hier een opsomming van de belangrijkste uitgangspunten. Uitgangspunten welke GemeenteBelangen kan onderschrijven en wel:

 • Wanneer ouders hulp vragen en krijgen bij het opvoeden hebben ze zoveel als mogelijk zelf de regie en wordt aangesloten bij wat het kind / het gezin nodig heeft. Dat noemen we ‘Één gezin en één plan’ en de ondersteuning is gericht op herstel van het dagelijks leven, dus op het hele gezin. Belangrijk is dat er één centraal aanspreekpunt is die de ondersteuning en hulp waar nodig coördineert. Er zitten dus niet ineens vier hulpverleners aan uw keukentafel voor een gesprek.
 • Bij specialistische hulp welke nodig is, wordt deze zeker via het onderwijs opgepakt. En dat is altijd identiteitsgebonden waar ouders in Katwijk voor hun kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs alle soorten richtingen kunnen kiezen.
 • Het belang van preventie en vroeg signalering (denk aan de peuterspeelzaal en de kinderopvang) wordt in deze notitie onderkend. Het onderwijs is een belangrijke partner bij preventie en de eerder genoemde vroeg signalering.
 • Ook in Katwijk zijn de Centra voor Jeugd en Gezin belangrijke basisvoorzieningen voor alle Katwijkers.
 • De gemeente Katwijk zorgt ervoor dat goede zorg uitgevoerd kan worden.
 • Er wordt lokaal (in Katwijk) georganiseerd wat lokaal kan en regionaal (in Holland Rijnland) wat regionaal moet.

Jeugd3Wat vindt GemeenteBelangen er van?
De CU diende een motie in, gesteund door het CDA, de SGP en de PvdA, om de Katwijkse burgers keuzevrijheid te geven bij de hulpverleners maar ook dat de identiteitsgebonden zorg voor de jeugd moet worden gerealiseerd. GemeenteBelangen steunde deze motie niet. GB vindt deze motie overbodig, omdat:

 • de decentralisatie van de jeugdzorg gemeenten straks in staat stelt om integraal beleid te ontwikkelen en maatwerk te bieden, afgestemd op de lokale situatie en uitgaan van de mogelijkheden en de behoeften van individuele jeugdigen en hun ouders. Keuzevrijheid bij het inschakelen van jeugdzorg is dus straks gewoon mogelijk. Daar is geen motie voor nodig.
 • De CU wil ‘in the end’ identiteitsgebonden zorg voor jeugd. Het gaat GemeenteBelangen erom dat ‘Iedereen meedoet’ en dat niet bij voorbaat groepen worden uitgesloten van jeugdzorg. Voor GemeenteBelangen is dit een keihard punt.
 • Keuzevrijheid aan de ene kant en identiteitsgebonden zorg aan de andere kant zoals in de motie is verwoord zal bovendien onherroepelijk leiden tot spanningen als het straks aankomt op het verdelen van de beperkte financiële middelen voor de jeugdzorg.
 • Bovendien gaat de CU-motie uit van niet-bestaande wetgeving. Er is op dit moment nog geen Jeugdwet. Er is al wel een consultatieversie van medio 2012, maar nog geen wet. Het enten van een motie op niet-bestaande wetgeving grenst bijna aan wensdenken.

Zowel de VVD als de ‘Lijst van Ginkel’ ondersteunden GemeenteBelangen bij deze afweging. En wethouder Mostert… hij omarmde deze motie.
Tja… eens kijken of de wens naar keuzevrijheid gecombineerd met de ultieme wens naar identiteitsgebonden jeugdzorg van de CU voor mogelijk hele gevarieerde en kleinere bevolkingsgroepen uit het snel slinkende potje van het Rijk kan worden bekostigd.

Of tuigen we hier een wens op die veel meer kost waar we bij de bezuinigingsslag van ‘Scherp aan de wind’ juist veel bezuinigingen zonder met de ogen te knipperen door zagen gaan? Hoe zullen de PvdA en de SGP daar dan op reageren?

Namens de fractie van GemeenteBelangen,

Gerard Bol