Actueel

GB admin

Een zeejachthaven: nu of nooit?

  • Geschreven door GB admin

Naast de vraag of het haalbaarheidsonderzoek heeft opgeleverd wat we vooraf gevraagd hebben staat deze maand in de Katwijkse politiek de vraag centraal: ‘Een zeejachthaven nu of nooit?’
GemeenteBelangen heeft goed geluisterd naar de reacties uit de samenleving van Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Ook de vorige week gehouden inspraakavond heeft veel nieuwe inzichten opgeleverd waar je niet omheen kunt.
Op grond van onze bevindingen zijn we tot de conclusie gekomen dat een zeejachthaven NIET haalbaar is. Om de simpele reden dat aan drie zeer belangrijke vooraf door de raad vastgestelde uitgangspunten en bijbehorende randvoorwaarden NIET is voldaan.
Het gaat om: de ruimtelijke inpassing, de financieel economische haalbaarheid en de infrastructuur.

Katwijk met baaiDe ruimtelijke inpassing
Zoals te zien is op het hieronder afgebeelde kaartje heeft voorkeursvariant Baai een enorme ruimtelijke impact op het bestaande Katwijk.

Het wordt een nieuwe wijk in zee nog groter dan de Zanderij. Dus van kleinschaligheid en een passende aansluiting van de haven bij de Boulevard, kust en duinen is geen sprake. Dus aan de randvoorwaarde ’passend binnen de ruimtelijke structuur van het bestaande Katwijk’ wordt NIET voldaan. Ook geldt dit voor variant Savoy. De bebouwing op de pier aan de kant van Hotel Savoy vormt gezien vanaf de Boulevard een aaneengesloten flatgebouw van 400 m lang en 5 verdiepingen hoog. En dat nog eens geplaatst op een voetstuk (pier met commerciële ruimten) van 9 meter boven de zeespiegel. Het wordt dus een muur van 24 m hoog de zee in!

De financieel economische haalbaarheid
GemeenteBelangen heeft grote twijfels bij de financiële haalbaarheid. De risico’s voor de gemeente zijn onvoldoende in beeld gebracht. De uitkomst dat de aanleg van een haven de gemeente geen geld gaat kosten delen wij NIET. Daarvoor zijn de aannames te rooskleurig. Ook vragen wij ons af of er voor deze grote aantallen woningen wel een markt is. In tegenstelling tot andere zeejachthavens (IJmuiden en Texel) is er nog geen enkel zicht op een forse bijdrage van Provincie en/of Rijk.
De Kamer van Koophandel. K.O.V., Hiswa en de A.N.W.B. vinden dat economisch gezien een achterlandverbinding noodzakelijk is. De investering en exploitatie van deze verbinding is in het onderzoek NIET meegenomen. Terwijl dit als randvoorwaarde vooraf door de raad is meegegeven.

De Infrastructuur
De Hoorneslaan wordt gezien als de belangrijkste verkeersontsluiting voor de haven. Deze zit wat capaciteit betreft nu al aan zijn grens en is in de spits overbelast.
Dit zal met de komst van een haven met 500 tot 700 woningen alleen maar fors toenemen. Voor de Baai met 700 woningen betekent dit een toename van 3850 voertuigbewegingen per etmaal. Aanpassing van de infrastructuur is NIET meegenomen in de investeringskosten. En dan hebben we de dagtoeristen nog niet eens meegeteld!

Conclusie
GemeenteBelangen heeft zich vanaf het begin positief opgesteld ten aanzien van een zeejachthaven. Tot en met de vorige fase in het proces leek het erop dat er een zeejachthaven zou kunnen komen die zou passen binnen de randvoorwaarden van de raad.
Wij vinden dat de nu voorliggende ontwerpvarianten niet passen binnen de ruimtelijke structuur van het bestaande Katwijk. Massaliteit en grootschaligheid overheersen. Het risico is groot dat de woningen vooral voor NIET Katwijkers gebouwd worden. Bovendien rammelt de financiële onderbouwing omdat de risico’s voor de gemeente niet volledig in kaart zijn gebracht. De zeer belangrijke maar ook dure achterlandverbinding is niet meegenomen en er is geen uitzicht op een goede oplossing voor de verkeersontsluiting.
GemeenteBelangen is geschrokken en teleurgesteld. Er is door het college en vooral coalitiepartijen NIET ingegaan op de vele suggesties die eerder door ons zijn ingebracht.

Namens de fractie van GemeenteBelangen,

Hans Vingerling