Actueel

René Slootweg

Coalitie akkoord 2018-2022: Samen voor het Katwijk van morgen

  • Geschreven door René Slootweg

Wethouders liggend klein

Het heeft even geduurd, maar uiteindelijk ligt er een prima toekomstgericht coalitieakkoord op tafel. Een sociaal akkoord, waarin we met elkaar aan de slag gaan om de lastige opgave rondom het sociaal domein aan te pakken. Een akkoord waarin ruimte is voor participatie, samenwerking en ideeën. Waarbij GB wethouder Rien Nagtegaal dankzij de portefeuille Groene leefomgeving en mobiliteit aan de slag kan met de ambities op dit gebied. En dat alles met een open bestuursstijl!

Wat is nu de Open Bestuursstijl?
Afgelopen weken werd het door verschillende partijen en media regelmatig aangekaart, de beoogde open bestuursstijl in combinatie met het feit dat er weinig informatie werd gedeeld rondom de onderhandelingen. Het leek een valse start, de geslote houding gedurende de coalitie onderhandelingen. Een misvatting, want een open bestuursstijl houdt niet in dat alle communicatie, documenten en afspraken continu in de openbaarheid komen.
Het is vooral een werkwijze waarbij het coalitieakkoord op hoofdlijnen is bepaald inplaats van dat het een opsomming van honderden vastliggende items bevat. Een akkoord met ruimte. Het college zal, met dit akkoord als kader en richting, met voorstellen naar de raad komen. Dankzij de gekozen bestuursstijl zullen deze voorstellen altijd uit meerdere opties en/of scenario’s bestaan waarna de raad uiteindelijk de keuze bepaald. Meerderheden liggen in dezen ook niet vast, bij elk voorstel wordt opnieuw een meerderheid in de raad gezocht.

Samen staat dan ook centraal. De komende jaren werken wij samen met elkaar aan het Katwijk van de toekomst. Niet alleen de gemeenteraad speelt hierin een belangrijke rol, maar juist ook alle burgers, ondernemers en andere belanghebbende staan centraal. Zowel bij kaderstelling, startnotities als bij de besluitvorming zal mogelijke samenwerking worden bekeken. Iets waar wij als GB erg blij mee zijn na onze langdurige inzet voor meer participatiemogelijkheden. Een bestuursstijl die gebaseerd is op transparantie, vertrouwen en samenwerking. Wat dus niet inhoud dat alle informatie op straat ligt, maar wel dat we zoveel mogelijk met elkaar de voor liggende problemen bespreken en aanpakken. Toch blijft het lastig om deze manier van besturen goed te beschrijven, maar het college gaat er graag mee aan de slag om dit in de praktijk duidelijk te laten zien aan alle betrokkenen.

samen voor het katwijk van morgen

Portefeuille Groene leefomgeving en mobiliteit
Voor GemeenteBelangen zal Rien Nagtegaal de wethouderspost bekleden. De portefeuille die toebedeeld is aan onze partij heeft betrekking op de groene leefomgeving en mobiliteit. Een uitdagende portefeuille met een aantal behoorlijke opgave. Veel onderwerpen liggen dicht bij het verkiezingsprogramma van GB en hebben een behoorlijke uitwerking op de toekomstige ontwikkelingen in Katwijk. Een portefeuille die alle vraagstukken rondom o.a. bomen, groenbeleid en verplaatsing in het verkeer bevat. Hoe beweegt men in Katwijk over 15-30 jaar? Waar komt recreatief groen en hoe behouden we het groen van vandaag?

Daarnaast gaat het gehele college aan de slag met tal van onderwerpen op het gebied van zorg, wonen, onderwijs en duurzaamheid. Daarin is de ontwikkeling van project locatie Valkenburg een belangrijke pijler. Dit wordt een gebied met veel groen en openheid, maar ook huisvesting voor alle doelgroepen waaronder jongeren en senioren. Hierin worden fietsers en voetgangers belangrijker dan de auto, gaat groen boven grijs en moeten we duurzamer omgaan met onze leefomgeving en natuur.

Maatregelen tot uitvoer
De voorgenomen plannen in het akkoord zijn natuurlijk niet gratis, daarvoor wordt door het college binnen de huidige begroting ruimte gezocht. Hierin wordt vooral gekeken naar dingen die anders georganiseerd kunnen worden of wellicht niet (meer) noodzakelijk zijn.
De opgave op het gebied van zorg dwingt de Gemeente echter wel om maatregelen te nemen. Zorg is een noodzakelijk gegeven, waarbij niemand binnen onze samenleving tussen wal en schip mag vallen. Echter zijn de huidige zorgkosten hoger dan de compensatie die de gemeente van het rijk ontvangt. Om kwalitatief goede en toegankelijke zorg te kunnen blijven leveren is het noodzakelijk om met andere middelen de kosten te drukken. Een van de gekozen middelen hiervoor is een verhoging van de OZB, ook kan een eventuele verhoging van het parkeertarief of de toeristenbelasting worden bekeken. Daarnaast worden er natuurlijk niet alleen kosten verhoogd, maar wordt er ook naar bezuinigingen binnen de gemeentelijke organisatie gezocht. Deze plannen zullen in de begroting voor 2019 worden doorgerekend en samen met de gehele raad worden bekeken en besloten.

Al met al ligt er volgens GemeenteBelangen prima akkoord voor de komende jaren. Een akkoord waarin we met zorg voor elkaar in een prettige groene leefomgeving kunnen wonen, werken en recreëren. De uitvoering van deze plannen zal mede dankzij de open bestuursstijl tot stand komen met de gehele raad, burgers en andere betrokkenen.
Met elkaar gaan wij deze uitdaging aan, samen staat centraal.

Lees hier het coalitie akkoord