Actueel

GB admin

Zorgpunten van GB bij realisering sportbedrijf

  • Geschreven door GB admin

In de vergadering van de commissie Welzijn van dinsdag 19 juni heeft de commissie gesproken over de vorming van het sportbedrijf. Wat is een sportbedrijf en waarom begint de gemeente Katwijk hier mee?
qbEen sportbedrijf is een nieuwe organisatie welke het verhuur, beheer en klein onderhoud voor sporthallen en zalen, inclusief het zwembad Aquamar, uit gaat voeren. Door een efficiëntere bedrijfsvoering en verdere professionalisering van sportvoorzieningen verwacht het college 350.000 euro structureel op jaarbasis te kunnen besparen op personeels- en onderhoudskosten. Daarbij zou er geen sprake zijn van verlies van kwaliteit van wat geleverd wordt. Deze maatregel past dus voor het college perfect bij de andere bezuinigingsmaatregelen welke in het kader van ‘Scherp aan de wind’ zijn genomen.

Wat vindt GB van deze opzet?

  • Het sportbedrijf Katwijk wordt een N.V. met 100% aandelen voor de gemeente.
  • Externe verzelfstandiging heeft volgens college grotere efficiency en kwaliteitsvoordelen dan bij interne verzelfstandiging. Een andere reden heeft te maken met de CAO Recreatie (geen nadelige pensioengevolgen personeel)
  • Verzelfstandiging van (de uitvoering van) taken van de overheid kan op verschillende wijzen gebeuren. Het college kiest voor een vorm waarbij sprake is van een juridisch verzelfstandigde organisatie die buiten de overheid wordt geplaatst. Als voor deze vorm wordt gekozen spelen naast kostenbewustzijn en efficiency ook politiek-bestuurlijke overwegingen een rol. De organisatie komt op afstand te staan. Dat betekent dat de politieke en gemeentelijke top zich minder met de details van de taakvervulling bezig houdt. Hoe bewaakt het college dat men toch voldoende vat houdt op reilen en zeilen van de N.V.? De verhouding gemeente en de nieuwe rechtspersoon is nog niet duidelijk. Lastig om nu al een oordeel te vellen.
  • Waar liggen de risico’s van de nieuwe organisatie voor de gemeente?
  • Komt er een Raad van bestuur? Wat is de rol van deze groep? Functioneert men onafhankelijk?
  • Aanleiding om te komen tot het sportbedrijf zijn de ombuigingsmaatregelen in het kader van ‘Scherp aan de Wind’. De geplande maximale te realiseren besparing bedraagt ca. 800.000 per jaar. De praktijk zal dit nog maar moeten uitwijzen. Hoe realistisch is deze raming?
  • Er volgen nog verschillende fasen voordat het sportbedrijf op 1 januari 2013 operationeel kan zijn. Hoe reëel is deze datum?

De uitgangspunten van de N.V. zijn juist omdat de raad de regie kan voeren zonder op details te hoeven sturen. Het is de plicht van de raad om zo efficiënt mogelijk met het beschikbare belastinggeld om te springen. Alle risico’s zullen niet uitgesloten kunnen worden maar dat doet niets af aan de principiële keuze die aan het voorstel ten grondslag ligt. Portefeuillehouder Van Duijn heeft toegezegd dat het college voor voortgangsrapportages zal zorgdragen. Maar het zorgpunt blijft het gekozen tijdpad want in den lande blijkt dat men een langere aanlooptijd nodig heeft. We zullen het kritisch blijven volgen.

Namens de fractie van GemeenteBelangen,

Gerard Bol