Actueel

GB admin

Algemene Beschouwingen november 2009

  • Geschreven door GB admin

Op 5 november 2009 sprak fractievoorzitter Esther Schonenberg de laatste Algemene Beschouwingen voor de verkiezingen uit.
De volledige tekst staat hier:
   

Voorzitter,

Vandaag maken we de balans op van de eerste raadsperiode na de fusie. Het is een gedenkwaardige periode. De medewerkers van onze gemeente kwamen door de fusie in een reorganisatietraject terecht. Werkplekken, werkzaamheden en collega’s alles werd anders. Tegelijk beloofde de raad de burgers dat alles beter zou worden na de fusie. Minder kosten, minder personeel, meer klantgerichtheid en betere dienstverlening. En natuurlijk mocht de identiteit van de kernen niet veranderen. De nieuwe gemeente stond voor een geweldige uitdaging.

Bijna 4 jaar later kan je niet anders concluderen dan dat in 2006 de verwachtingen omtrent de fusie hoog gespannen waren en dat  de toekomst lastig te voorspellen is. Hoewel misschien niet alle ambities zijn waargemaakt, is GemeenteBelangen tevreden over de resultaten die zijn geboekt. Er is hard gewerkt door de organisatie, door het college en door de raad. Het is zeker niet altijd even gemakkelijk geweest, toch hebben we met elkaar veel bereikt in deze 4 jaar. Chapeau!
De samenwerking binnen de coalitie is vruchtbaar geweest. Hoewel partijen het niet op alle fronten altijd met elkaar eens zijn, is op grote dossiers vooruitgang geboekt en zijn er belangrijke projecten in gang gezet.

Voorzitter, u weet dat GemeenteBelangen zich deze raadsperiode heeft ingespannen om de Algemene Beschouwingen wat op te luisteren. Deze traditie willen we ook dit jaar voortzetten. Ditmaal  kijken we terug op de successen van de raadsperiode 2006 – 2009, we bekijken wat er in de eindsprint nog kan worden gedaan en natuurlijk leggen we onze verwachtingen neer voor de volgende periode. We blijven immers ambitieus.

We doen dat in de vorm van een kaartspel. Per collegelid delen we troefkaarten uit voor goed geleverd werk, er zijn bonuskaarten voor onderwerpen die dit college in deze raadsperiode nog kan verzilveren, en we hebben kanskaarten voor de toekomst. Gemakshalve delen we die aan de zittende portefeuillehouder uit! 0

Voorzitter, ik kan u geruststellen, de kleur geel hoort bij de huisstijl van GB..........

Burgemeester Wienen bijt het spits af, hij scoort in de laatste bestuursrapportage allemaal groene bolletjes op de onderdelen Burger, Bestuur en Veiligheid. Daarmee verdient hij natuurlijk een troefkaart.  Daarbij is Katwijk op het gebied van rampen uitstekend voorbereid. De vrijwillige brandweer doet het prima. De alcoholpilot is succesvol verlopen. Daarnaast heeft de burgemeester een stevige positie verworven in de verschillende gremia waarin hij zitting heeft.Wel willen wij vandaag expliciet meegeven dat de samenwerking met de politie nadrukkelijk aandacht blijft vragen. Blauw moet op straat zichtbaar blijven en in de wijken herkenbaar zijn, het bemande politiebureau mag niet weg uit Katwijk, de regionaliseringsontwikkelingen (waarbij recent de recherche richting Noordwijk is verhuisd) kunnen wij niet onderschrijven.

Burgemeester Wienen krijgt een Bonuskaart voor het evenementenbeleid, de bestrijding van overlast en voor het functioneren van de commissie Regio. Op basis van een evaluatie dient de raad te bekijken hoe de evenementen in 2009 zijn verlopen en of een uitbreiding van de veelbesproken eindtijden gerechtvaardigd is. Graag een toezegging van de portefeuillehouder over deze evaluatie. De bestrijding van overlast in het centrum van Katwijk aan Zee wordt voortvarend opgepakt.  De samenwerking tussen de portefeuilles jongerenwerk en veiligheid werpt hier zijn vruchten af.
Voor wat betreft de commissie Regio willen wij benadrukken dat Katwijk een sterke speler in de regio moet zijn. De fusie is mede met dat doel tot stand gekomen. De ervaring leert dat bij regionale vraagstukken het samenspel tussen organisatie, college en raad niet optimaal is. Andere gemeentes doen dat beter. Hier ligt een belangrijke verbetermogelijkheid die in het belang van onze gemeente op korte termijn moet worden opgepakt. Wanneer het traject nu in gang wordt gezet, dan kan de nieuwe raad er een vliegende start mee maken.

De kanskaart krijgt burgemeester Wienen voor de verbetering van communicatie, participatie,  klantgerichtheid en de inhuur van personeel. Burgerparticipatie en communicatie zijn deze raadsperiode veel besproken. In onze optiek zijn er op het gebied van communicatie stappen gezet, maar het traject is nog niet klaar. Burgerparticipatie moet in de toekomst beter gestalte krijgen. Het is lastige materie, burgers zijn vooral geïnteresseerd als het hen zelf of hun direkte omgeving aangaat. Toch zijn wij ervan overtuigd dat het op de weg van de raad ligt om de politiek dichter bij de burgers te brengen. De rol van RTV Katwijk moeten we daarbij niet onderschatten. Wij betreuren het dat de commissievergaderingen niet meer via RTV te beluisteren zijn, dat was een laagdrempelig medium.  De meeluisterknop via de site van de gemeente Katwijk is inmiddels beter te vinden. Dat is een goede ontwikkeling, toch blijven wij van mening dat de lokale omroep een uitstekend medium is om de politiek dichter bij de burger te brengen. De burgemeester als voorzitter  van de raad moet dit proces oppakken. GemeenteBelangen vindt dat de klantgerichtheid van de organisatie beter moet. We krijgen daarover teveel klachten uit het veld. De gemeente is er voor de burgers en niet andersom. Voor wat betreft de inhuur van personeel vinden wij het vanzelfsprekend dat de raad zicht heeft op de geldstromen.

Wethouder De Jong verdient een troefkaart voor de buitengewoon goede stappen die zijn gezet rondom de Planning &Control cyclus, de prima uitwerking van het parkeerbeleid, waaronder het 24 uur per dag 7 dagen per week openstellen van de parkeergarages. De uitvoering van Sport op de Stort is in gang gezet. En de sportparticipatie onder de verschillende doelgroepen is uitgebreid, óók in de kernen Rijnsburg en Valkenburg. Wij benadrukken dat er in Katwijk nog meer moet worden ingespeeld op de tendens dat mensen  individueel gaan sporten. Dat kan bij de inrichting van de openbare ruimte, samenwerking met de afdeling RO is daarbij cruciaal. Bovendien vinden wij het tijd voor een nieuwe sportscan, de laatste dateert alweer van 2005, dus een up-date zou op zijn plaats zijn.

Wethouder De Jong verdient een Bonuskaart voor fietsen in Katwijk. Hij gaat het fietscomfort deze raadsperiode nog verbeteren en hij gaat het fietsgebruik laten toenemen. Wilt u bij het onderzoek wat u daarvoor gaat doen ook de fietsveiligheid meenemen?  Ook de verkeers-problemen rondom scholen worden deze raadsperiode nog aangepakt. Dat laatste is een onderwerp waar wij al vaker aandacht voor hebben gevraagd, en wij zien zien deze kaart dan ook zeer graag uitgespeeld. In dat kader willen wij van u weten hoever u bent gevorderd met de motie “Veilige fietsroutes scholieren” van 2008. In 2010 wordt de Verlengde Biltlaan aangelegd, deze weg zal de Hoorneslaan gaan ontlasten, dus dat verdient een plek op de bonuskaart. Daarnaast verzoeken wij u de openingstijden van de Sandtlaanbrug in het weekende uit te breiden. Nu moeten toeristen, die Katwijk in het weekeinde via het water willen bezoeken, na zaterdagmiddag 12.00 uur onverrichterzake naar huis. De brug gaat pas weer op maandag open. Dat moet echt anders in een gemeente die zich wil profileren op het watertoerisme. Dat bent u toch met ons eens?

De Kanskaart voor deze wethouder is bestemd voor  het realiseren van bovenlokale infrastructuur, en voor het invoeren van veilig HOV in Katwijk. Wij realiseren ons terdege dat over deze dossiers niet alleen in onze gemeente wordt besloten. Het gaat evenwel over de veiligheid, leefbaarheid en de bereikbaarheid van Katwijk. Daarom moet Katwijk zich op alle fronten inspannen en zich laten horen. Wanneer wij de laatste berichten over de Rijnlandroute goed hebben begrepen kunnen wij nu reeds melden dat wij beslist geen voorstander zijn van het gefaseerd aanleggen van de Rijnlandroute. Het vooralsnog alleen verdubbelen van de N206 en tegelijk beginnen met de bouw van Valkenburg is geen goed idee! De RijnGouweLijn kan alleen in Katwijk worden aangelegd als de verkeersveiligheid en de doorstroming van het verkeer gegarandeerd kunnen worden.
Vanwege de zorgwekkende economische toestand vragen wij aandacht voor de toename van mensen die hun baan kwijtraken. Katwijk heeft een relatief groot potentieel aan ongeschoolde werknemers. Een aktief re-integratiebeleid kan mensen snel weer aan een baan helpen en de gemeente veel geld opleveren. Mensen die werkloos worden moeten direkt in aanmerking komen voor een scholingstraject, zodat ze snel naar een nieuwe baan kunnen doorstromen.

Wethouder Vingerling krijgt een troefkaart voor de uitbreiding van de Startersleningen, de invoering van The Factory, het opstellen en uitvoeren van de woonvisie. kansOok het  monumenten-  en het archeologiebeleid is opgefrist.  We hebben dit jaar evenementen gehad rondom het thema Limes en Brittenburg die ook aantrekkelijk waren voor toeristen. Katwijk heeft weer een Citymanager.
Er is een flink aantal lastige accommodatie vraagstukken succesvol opgelost; denk maar eens aan de Grasshoppers en de Oranjevereniging Katwijk aan Zee. Zwembad Aquamar doet het uitstekend en heeft daardoor structureel minder subsidie nodig. En bovendien hebben alle voetbalclubs kunstgras.

De Bonuskaart krijgt hij voor de akties die nog gepland zijn rondom Toerisme, er wordt een Toeristisch aktieplan opgesteld, de Quick Wins voor het PrinsHendrikkanaal worden uitgevoerd en het water van de Oude Rijn krijgt een prominente toeristische rol. Wij vinden het een buitengewoon goed initiatief om de inwoners en ondernemers van Katwijk hun plannen op het gebied van toerisme bij de gemeente kenbaar te laten maken. Zo kunnen we inventariseren wat er leeft en daarmee kunnen we goede stappen maken om Katwijk nog leuker te maken dan het al is. Wij worden als partij geregeld benaderd door enthousiaste ondernemers die goede ideeën hebben. Die ideeën variëren van een indoor speelhal voor jongeren tot een jeugdherberg, van zorgmanege tot bijzondere taarten bakkers. Door dergelijke plannen te faciliteren krijgt Katwijk zijn eigen couleur locale, en dat maakt het tot een plek waar mensen graag zijn. Oppakken dus die kansen! Samenwerking met de portefeuillehouder RO hierbij is cruciaal.  GemeenteBelangen doet u vandaag de suggestie om de  natuurgebieden Panbos en Lentevreugd te koppelen. Daar zijn bonuspunten te verdienen op het gebied van sport, recreatie en toerisme. Vanzelfsprekend geven wij wethouder Vingerling ook de bonuskaart voor de uitbreiding van De Schuit, de plannen worden deze maand voorgelegd aan de commissie en wij gaan er van uit dat dit aangepaste plan het zal halen.

Tenslotte krijgt wethouder Vingerling de Kanskaart voor het accommodatiebeleid. Dit is een buitengewoon moeilijke klus die zorgvuldigheid vereist. Nu de uitbreiding van De Schuit is voorbereid is het zaak om conform het vastgestelde beleid in de oude gemeente Katwijk ook de uitbreiding van Scum voor te bereiden en het jeugd- en jongerenwerk in Rijnsburg en Valkenburg een duidelijke plek te geven. Daarnaast vragen wij de wethouder de ambtenaren ervan te overtuigen dat rondom Katwijk veel beschermd natuurgebied ligt. Bij werkzaamheden in of bij dat gebied moet standaard worden bekeken of er een vergunning ingevolge de natuurbeschermingswet of de flora- en faunawet moet worden aangevraagd. Daar schort het in deze gemeente nog steeds aan en wij vinden dat een bijzonder slechte zaak!

Wethouder Binnendijk verdient zijn troefkaart voor al het werk rondom de Brede Structuurvisie en het Structuurplan Valkenburg . Dat is niet alles, er zijn meer starterswoningen gebouwd, de Katwijkse senioren krijgen een plek op het Zeehosterrein en in het Havengebied, bovendien is het grondbeleid vastgesteld.  Ook de uitbreiding van het Horeca-beleid in Katwijk verdient een prominente plek op zijn troefkaart. Kan de wethouder er nu ook nog voor zorgen dat de uitbreiding ook daadwerkelijk gebruikt gaat worden? Jammergenoeg is het momenteel ook in de horeca crisis; bovendien heeft het rookbeleid ervoor gezorgd dat de omzetten teruglopen.  Misschien kan de wethouder zelf een kroeg beginnen, wij zijn ervan overtuigd dat hem dat goed zal afgaan. Wellicht een tip voor na de verkiezingen.

De bonuskaart krijgt wethouder Binnendijk  voor het opstellen van het economisch beleidsplan; daar wacht de raad al jaren op. Juist nu we in een economische crisis beland zijn is het zaak om een goede visie te hebben op wat onze gemeente nodig heeft. Inzetten op louter Bio-Science is geen goed plan. De inwoners van onze gemeente staan erom bekend dat het harde werkers zijn, maar helaas is het ook zo dat er veel  inwoners van Katwijk laag geschoold zijn.  Aansluiting arbeidsmarkt en opleidingsnivo blijft een kernpunt, waar gemeente, werkgevers en opleidingsinstanties elkaar moeten gaan vinden. Deze kans kunt u oppakken met uw onderwijscollega. Een groot deel van onze werkgelegenheid wordt verzorgd door de sierteeltcluster. Flora Holland Rijnsburg heeft een centrale rol in die cluster, de bereikbaarheid en de uitbreidingsmogelijkheden van deze belangrijke economische speler staan onder druk. Dat baart ons zorgen. De economische spinn-off van het toerisme is een kans waar Katwijk op moet inzetten. Dit kan in de toekomst veel banen opleveren. De Bonuskaart gaat natuurlijk ook naar het uitwerken van de diverse sleutelprojecten van de BSV. Waarbij we nadrukkelijk willen aangeven dat niet alles moeilijker gemaakt moet worden dan het is. De weekmarkt bijvoorbeeld, die had natuurlijk allang in het centrum van Katwijk aan Zee moeten zitten.  Dat brengt ons op onze motie “Kansrijke locaties Katwijk” van vorig jaar, wanneer kunnen wij daarvan de uitwerking tegemoet zien?

De kanskaart voor deze wethouder gaat natuurlijk naar de grote onzekerheden op het gebied van bouwen in Rijnsburg. Onze opstelling daarin is duidelijk. Eerst bewegen dan pas bouwen. Fasering in de bouwwerkzaamheden lijkt nu vanwege de crisis opgelegd te worden, en daarmee heeft ieder nadeel ook weer een voordeel. Aanleg van bovenlokale infrastructuur blijft voor GB noodzakelijk om de bulk van de bouwplannen op te kunnen vangen. In 2010 zal de Raad van State een oordeel geven over de plannen, dan zal de nieuwe gemeenteraad er onvermijdelijk weer over praten. Ook in de andere kernen van Katwijk zijn bouwprojecten gepland. Indien daar aanleiding voor is vanwege de economische crisis kunnen programma’s eventueel worden omgezet. Professor Hugo Priemus heeft daar tijdens de bijeenkomst van Holland Rijnland nog wat aardige suggesties voor gegeven.  Verder zal deze wethouder de kanskaart hard nodig hebben om de uitgangspunten van Katwijk op het gebied van werken, infra, groen en recreatie op lokatie Valkenburg overeind te houden.

Wethouder Van Duijn heeft ook een troefkaart verdiend. De WMO is ingevoerd, het wijkwerk is op poten gezet. Wel vragen wij bij deze gelegenheid wederom het wijkwerk in de Hoornes te intensiveren. Er is een mooie bovenwijkse speeltuin gerealiseerd en het speelbeleid is vastgesteld. Zorgsteunpunten zijn voorzien in alle wijken, waarbij de keuzevrijheid voor burgers is gewaarborgd. Er is een cultuurmanager aangesteld, er is een groenbeleidsplan waarin ons initiatiefvoorstel geveltuinen is opgenomen. De VORK is aangenomen en er is duidelijk aandacht voor de aanpak van huiselijk geweld.

De bonuskaart  van wethouder Van Duijn staat heel vol. Wij vinden dat hij nog  genoeg tijd heeft om leerwerkprojecten op te zetten. De projecten die in het land in de bouwsector zijn neergezet kunnen ook in Katwijk uitstekend dienst doen. Jongeren moeten kansen krijgen om ervaring op te doen. GemeenteBelangen stelt voor om jongeren hun eigen jeugdhonken te laten bouwen.  Daar kan deze wethouder zich sterk voor maken. Hij moet bovendien snel het jongerenloket naar Katwijk halen, niet op één plek maar ook bij jongerensocieteiten.  Wij verwachten op korte termijn een voorstel over de dak- en thuislozenopvang. Het kapbeleid moet beter nageleefd worden, er wordt te weinig teruggeplant, dat kan beter.  Wij stellen voor de raad jaarlijks specifiek te informeren over de bomenkap en de herplant. In de commissie Ruimte zullen wij met een voorstel komen. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat onze gemeente op korte termijn een laagdrempelig plasticinzamelingssysteem invoert.

De Kanskaart voor deze wethouder gaat naar scholing in de breedste zin van het woord. Katwijk moet de handen ineenslaan met het bedrijfsleven. Het opleidingsnivo dient aan te sluiten bij de vraag van de markt.  De filosofie van oud voorzitter Taskforce Jeugdwerkloosheid, Hans de Boer, over jongeren en werk werpt zijn vruchten af. Wat doet u daarmee in Katwijk? Voorschoolse educatie om taalachterstand te voorkomen is bittere noodzaak, brede scholen moeten gestimuleerd worden en in onze optiek is Katwijk rijp voor een gymnasium. Welke ambities hebben we voor het onderwijs in de breedste zin van het woord, daarover moet in de raad gesproken worden. In de lijn van “een leven lang leren” past ook een goed geoutilleerde bibliotheek. Vanwege de twijfelachtige opstelling m.b.t. de nieuwe lokatie van de bibliotheek dreigt deze belangrijke voorziening achterstand op te lopen. Dat is een slechte ontwikkeling. GemeenteBelangen is er altijd een voorstander van geweest om de bibliotheek in een culturele cluster in het midden van onze gemeente te plaatsen. Een mooie plek daarvoor is de Zanderij/Duinvallei, samen met een gecombineerd theater/filmhuis/bioskoop en ruimte voor grootschaliger feesten met een poppodium. RTV Katwijk  de muziekschool en oefenruimte voor bands kunnen daar ook gehuisvest worden. Het culturele aanbod in Katwijk moet breed zijn; bibliotheek, Tripodia en K&O zijn belangrijke spelers. Ondanks  alle inzet van de betrokkenen gaan we met de beperkte accommodaties van nu de slag niet winnen. Het is hoog tijd dat Katwijk een beslissing neemt over de  plek en de omvang van cultuur in Katwijk.

Ten slotte de financiën van onze gemeente
Ook in Katwijk steekt de financiële tegenwind op. Voor komend jaar is het college er nog in geslaagd om een sluitende begroting te presenteren, maar voor de daaropvolgende jaren zijn forse taakstellende bezuinigingen opgenomen, die nog nader uitgewerkt worden.
Daarnaast lijkt het onafwendbaar dat de gemeente de komende jaren structureel aanzienlijk minder inkomsten zal ontvangen, met name door het wegvallen van de precario op de nutsleidingen en op termijn waarschijnlijk nog veel meer door daling van de uitkering uit het gemeentefonds.
Het college stelt voor om, in het eerste geval, door middel van verhoging van de OZB de begroting sluitend maken. GemeenteBelangen is daar vooralsnog geen voorstander van.  We moeten eerst uiterst kritisch kijken naar ons uitgavenpatroon. Daar is al een eerste aanzet toe gedaan, maar om de dreigende achteruitgang van het gemeentefonds het hoofd te bieden zal nog veel meer bezuinigd moeten worden, te beginnen bij de harde sector. Besparing op het reguliere geplande onderhoud van voorzieningen is mogelijk. Treffende voorbeelden daarvan zijn pas nog besproken. Ook de aanvulling van het persoonsgebonden budget van de huishoudelijke hulp tot 100% is een zeer kostbare regeling. Een heroverweging kan bij aanhoudende financiële tegenwind noodzakelijk zijn. Daarnaast verdient het aandacht de inhuur van personeel belangrijk te verminderen en hiervoor mensen in vaste dienst te nemen; ook hier kan aanmerkelijk bezuinigd worden.

Voorzitter, de kaarten zijn uitgereikt. Het is duidelijk dat GB het college aanspoort om de laatste maanden nog flink wat bonuspunten binnen te halen. Wij hebben er vertrouwen in dat dit ook zal gebeuren. Het doorkijkje naar de volgende raadsperiode hebben wij als kanskaarten bij dit college neergelegd. Hoe het college er na de gemeenteraadsverkiezingen zal uitzien, is aan de kiezers van de gemeente Katwijk.  Wij zien die toekomst in ieder geval met veel vertrouwen tegemoet. Rest ons nog om de organisatie te bedanken voor de inspanningen die zij heeft gepleegd bij het tot stand komen van de begroting 2010.