Actueel

GB admin

U staat met uw winkel op het Castellumplein… ga niet langs start, u ontvangt geen…

  • Geschreven door GB admin

Met deze titel lijkt de politiek wel een spelletje Monopoly, zeker toen de Detailhandelsvisie werd besproken. Nu geen hotels of huizen, maar winkels en winkelcentra. We gaan even terug naar de gemeenteraadsvergadering van donderdag 27 augustus. De gemeenteraad sprak over de nieuwe detailhandelsvisie van wethouder Mostert. Die visie geeft aan welke winkelcentra mogen doorgroeien.

castellum pleinGemeenteBelangen (GB) kon zich vinden in deze visie behalve in het deel over de kern Valkenburg. Een kern die toch al in de hoek zit waar de klappen worden ervaren. Over de plek ‘Dorpsstraat’ of ‘Brink’ op het Monopolyspel ging het in de raad.

Als lid van de commissie Ruimte verzocht Hans Vingerling aanpassing van de visie. Winkels die voorzien in de dagelijkse behoeften van de Valkenburgers moeten weer een toekomst krijgen. Zijn argumenten staan hieronder. Trek je niet teveel aan van de ambtelijke tekst, dat is nu eenmaal de gewoonte in de Raad.

De argumenten van GB Hans Vingerling zei het volgende:

• ‘De visie geeft aan dat Valkenburg groeit van 4800 naar 8800 inwoners

• Valkenburg is een losliggende dorpskern tussen de Oude Rijn en de N206 met een eigen karakter en identiteit.

• De praktijk leert dat sterfhuisconstructies voor dorpscentra ten gunste van een nieuwe grote uitbreidingswijk tot vrijwel onherstelbare problemen leiden. Maassluis  is daar een duidelijk voorbeeld van.

nieuw Valkenburg• Voor inwoners van Nieuw Valkenburg kan ‘Oud’ Valkenburg straks een levendige historische dorpskern zijn en een waardevolle verrijking van hun woonomgeving evenals de Mient / Kooltuin. Het is daarom van belang dat uitbreiding in de dorpskern met onder andere winkels en horeca op een goede manier mogelijk blijft.

• Het dorpse centrum van Valkenburg houdt in de opzet van GB de mogelijkheid zich met Nieuw Valkenburg - mee te ontwikkelen. Een prachtig voorbeeld van zo’n parallelle ontwikkeling is de oude Dorpsstraat van Nootdorp die midden tussen grote nieuwbouwwijken ligt zoals Ypenburg. Ook bij Voorhout was behoud van het centrum het uitgangspunt bij de planning van nieuwbouwwijken.

• Katwijk zorgt met deze benadering voor behoud van de sociale samenhang van het dorp en voor een levendige pleinfunctie die voorzieningen, dicht bij de mensen brengt.

GB oordeelt dat de  detailhandelsvisie voorbijgaat aan deze argumenten. Vandaar dat GB samen met de PvdA en de S.G.P. (het zogenoemde Oranje - akkoord ) onderstaand amendement indienden op de detailhandelsvisie’.
 

Het amendement
Met een amendement doet een fractie een voorstel de tekst van een besluit aan te passen. Daarmee verandert de fractie dus een besluit.

Wat stelt de fractie voor, samen met haar partners van het Oranje - akkoord?

Hier volgt de tekst:
 

De raad van de gemeente Katwijk, bijeen op 27 september 2012,
Betreffende raadsbesluit 2012 - 010537 de Detailhandelsvisie Katwijk

Constaterende dat:

a. De gemeente met deze visie streeft naar vier wijkwinkelcentra;

b. Ontwikkelingen buiten de hoofdstructuur beperkt  zullen worden;

c. Eventuele nieuwe aanvragen in Valkenburg beoordeeld zullen worden in het licht van de omvang en tempo van woningbouw op woningbouwlocatie Valkenburg

Overwegende dat:

Voor de kleinste wijk van de gemeente een gezond voorzieningenniveau noodzakelijk is om leefbaarheid en sociale cohesie te waarborgen.
De ontwikkelingen op woningbouwlocatie Valkenburg een verdere inperking van de detailhandel in Valkenburg tot gevolg kunnen hebben.

Voegt aan het besluit toe:
De uitgangspunten van de visie worden geëvalueerd op het moment dat aan de raad een ontwerp - bestemmingsplan voor de locatie Valkenburg wordt aangeboden.
 

P.S. Smits  G.G. van Delft  J.J. Vingerling
PvdA          SGP                GemeenteBelangen
 

Voor de niet - ingewijden:
Dit besluit betekent dat er pas op het moment dat het college een ontwerpbestemmingsplan aanbiedt aan de raad, we gaan kijken wat de gevolgen daarvan zijn voor de winkels en winkelcentra en daarover verder zullen praten.
 
Wat zei Hans Vingerling nog meer?
Hans zei dat de gemeente nu al gebruik kan maken van deze argumenten. Ze kan in het masterplan voor de locatie Valkenburg, naast een visie op de Mient / Kooltuin ook een uitwerking geven aan het belang van het oude dorp Valkenburg. De locatie Nieuw Valkenburg wordt dan geen in zichzelf gekeerd eiland dat, gescheiden door een vierbaansweg, naast de dorpskern van ‘Oud’ Valkenburg ligt. Het is veel beter tegelijk met de ontwikkeling van Nieuw Valkenburg een impuls te geven aan de ontwikkeling van het centrum van het oude dorp Valkenburg.
Hans vroeg de raad en het college daarom: ‘Deelt u ons standpunt en ziet u ook het belang om dit als opgave mee te nemen in het op te stellen masterplan?’.
 
Hoe reageerden andere fracties en het college?
VVD fractievoorzitter Anita van Ginkel zei dat ze niet met de detailhandelsvisie instemt en ook niet zal stemmen voor het amendement. Raar genoeg beveelde ze het wel warm aan bij de andere fracties.
De andere fracties maakten zich vrolijk over haar inconsequente standpunt. ‘Dat is pas krachtig economisch beleid van de VVD voor de Katwijkse ondernemers’, spotte Klaas Jan van der Bent van de CU.  En het CDA? Dat wachtte op de reactie van portefeuillehouder Gerard Mostert.
Mostert raadde het amendement af maar zegde uiteindelijk toe dat college en raad samen deze visie en het ontwerpbestemmingsplan op tijd zouden worden evalueren. Dat was wat de indieners van het amendement hadden gevraagd. De drie partijen trokken het amendement in. Uiteindelijk stemden alle partijen behalve de VVD in met deze belangrijke nieuwe detailhandelsvisie. Die laat de lokale economie aan hun eigen lot over.

Het agendapunt werd dus afgesloten met de ‘Kans – kaart’: ‘U hebt terechte zorgen over de winkels in de dorpskern Valkenburg en ontvangt van de wethouder een mondelinge  toezegging die is vastgelegd. Blijf dus rustig zitten waar u zit en verroer u niet, houd de adem in en stik niet’.
Maar of de niet - politici deze gemeenteraadsvergadering nog allemaal echt konden volgen… ik betwijfel het. GB volgt het allemaal wel en houdt de Kans – kaarten in dit politieke Monopolyspel stevig in de tas om ze waar nodig in te zetten.