Actueel

GB admin

Algemene Beschouwingen 2010

  • Geschreven door GB admin

Hieronder vindt u de volledige tekst van onze Algemene Beschouwingen op de Begroting 2011:

Vandaag bespreken we de eerste begroting van dit nieuwe college. Het is een begroting die in het teken staat van bezuinigingen. De verwachtingen voor de komende 4 jaar zijn somber, de gemeente moet bezuinigen. Allereerst intern, door scherper te begroten en door het toepassen van efficiëncyverbeteringen.
De discussie welke maatregelen vervolgens nodig zijn om de meerjarenbegroting sluitend te maken wordt begin 2011 gevoerd. De bezuinigingsopgave voor de gemeentes lijkt mee te vallen volgens de berichten van de VNG. Wij willen de actuele cijfers betrekken bij de discussie over de bezuinigingsmaatregelen. En wij willen ook op korte termijn inzicht in de consequenties van het nieuwe regeerakkoord voor Katwijk.
De balans pas opmaken in 2012 is voor ons geen optie. Graag een toezegging van de wethouder. Bezuinigen is onvermijdelijk, maar wij willen er voor waken dat er onnodig partijpolitieke stokpaardjes worden doorgevoerd, zoals bijvoorbeeld het afstoten van taken. De raad heeft bovendien voldoende tijd nodig om de bezuinigingsvoorstellen met de achterban te kunnen bespreken. Het college schrijft dat maatschappelijke organisaties en de burgers worden betrokken bij de beslissingen die hen aangaan. Wij zullen er nadrukkelijk op toezien dat u zich aan deze mooie woorden houdt.

Collegewerkplan
Tegelijk met de begroting presenteerde het college zijn werkplan. Het college had er ruim de tijd voor genomen om dit stuk te schrijven. Onze verwachtingen waren dan ook hoog gespannen. U heeft GemeenteBelangen verrast. Wij vinden de naam “Werk in Uitvoering” heel goed gekozen. Het denkwerk is door het vorige college gedaan, er is veel in gang gezet. Nu hoeft er alleen nog maar afgemaakt te worden wat in de vorige raadsperiode is besloten. Daar kunnen wij niet tegen zijn, ons hoort u niet klagen. Wij zijn wel zeer benieuwd wat de coalitie-partijen van dit plan vinden. Prominente verkiezingsbeloften zien wij niet terug, zoals bijv. de 1000 euro retour aan de burger van de VVD.

Dit college gaat de handen uit de mouwen steken en aan de slag.
Het valt ons wel tegen dat er weinig ambitie uit het werkplan spreekt. Het stuk is niet SMART geformuleerd, de doelen zijn niet specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden. Waar kan de raad u op afrekenen? Op de 23 doelen die u zichzelf stelt? Dat kan niet waar zijn. De begroting en het werkplan komen exact overeen met de najaarsrapportage van dit jaar. En daarin suggereert u bij 90% van de onderwerpen met glimlachende groene smileys dat het doel is behaald. Dat kan natuurlijk niet. Onze verwachtingen én die van onze burgers zijn hoger gespannen en wij dagen u daarom uit om duidelijk doelen te stellen met een reële planning. Wij verzoeken het college een SMART bijlage bij het collegewerkplan te maken en de begroting van 2011 alsnog te voorzien van duidelijke doelen. Wij gaan er van uit dat de andere fracties dit verzoek steunen.

GemeenteBelangen kan zich wel in grote lijnen vinden in de koers die het college heeft uitgezet in het collegewerkplan. Wij maken van deze gelegenheid gebruik om onze visie te geven op de toekomst. Katwijk is een ontwikkelgemeente, dat geeft enerzijds kansen maar anderzijds bedreigingen. Het is zaak dat daarop geanticipeerd wordt, we moeten er voor waken dat niet al het geld in stenen en asfalt wordt geïnvesteerd, ook de voorzieningen op het gebied van zorg, welzijn, recreatie, cultuur, onderwijs, groen en sport zullen gelijke tred moeten houden met de groei van onze gemeente.

Economische ontwikkelingen en groei van de gemeente
De wereld is veranderd. We zijn geconfronteerd met een economische crisis die ons dwingt om keuzes te maken. De bouwprojecten in heel Nederland stagneren, dus ook in onze gemeente. Katwijk heeft grote grondposities en vertraging in de bouwplannen betekent dat we voor langere tijd geconfronteerd worden met de hoge rentelasten. We hebben te maken met een nieuwe werkelijkheid waarop geanticipeerd moet worden. Op aandringen van onze fractie wordt op korte termijn een discussie gevoerd over de grondexploitaties. De raad dient helder voor ogen te krijgen welke mogelijkheden er zijn om bij te sturen in de diverse plannen. De belangen van de woningzoekenden mogen daarbij niet vergeten worden. Bouwen voor de doelgroepen waarbij de behoefte het grootst is blijft uitgangspunt. Intensivering van de samenwerking met corporaties kan hierbij helpen.

De ontwikkeling van de Locatie Valkenburg is een risico voor onze gemeente. Het Rijk koppelt de aanleg van de RijnlandRoute onlosmakelijk aan de bouw op Valkenburg. De kans is groot dat daarmee onze “eigen” plannen vertraging oplopen. Of zelfs afgeblazen worden. De woningbehoefte neemt immers nog steeds af, onze grondposities niet. Dit vraagt om keiharde onderhandelingen van ons college met het Rijk.

Het college rekent nog steeds met de groei van onze gemeente naar 85.000 inwoners in 2020. Dat was de verwachting in 2007. Wij verwachten – met de wetenschap van nu - dat die groei zal achterblijven, ofwel nooit gehaald wordt. U schrijft dat u rekening houdt met het voorzichtige groeiscenario. Welke gevolgen heeft dat voor onze begroting? Die doorvertaling heeft nog niet plaatsgevonden terwijl er bij de kadernota wel een toezegging is gedaan. Hier willen wij op korte termijn duidelijkheid over.

Er zijn veel toekomstplannen opgenomen in de Brede Structuur Visie. Niet alle plannen kunnen ineens worden uitgevoerd, daarvoor ontbreken de middelen. Er moeten prioriteiten worden gesteld. Wij pleiten voor een goede verdeling van de BSI gelden over de hele gemeente. Ook in Rijnsburg en Valkenburg moet geïnvesteerd worden in voorzieningen, tot nu toe lijkt vooral de kern Katwijk aan Zee in beeld. Wij willen er nadrukkelijk voor waken dat het voorzieningenniveau van de kernen Rijnsburg en Valkenburg wordt uitgehold en dat daarmee de gepropageerde identiteit van de dorpen wordt aangetast. Het verdwijnen van de servicepunten en de bibliotheken worden door het college al genoemd.

GemeenteBelangen wil voortvarend aan de slag met de plannen die zijn gemaakt in de BSV. In tegenstelling tot de fracties van het CDA, de CU en de VVD die in de commissie Ruimte van oktober het college terugfloten bij de behandeling van het concept Masterplan Katwijk aan Zee. Onbegrijpelijk, er was nadrukkelijk in de raad afgesproken dat het college hiermee aan de slag zou gaan. Het centrum van Katwijk aan zee moet een bovenlokale uitstraling krijgen. En dat betekent uitbreiden van winkels verblijfsaccommodatie, horeca, recreatieve mogelijkheden, cultuur, natuurbeleving, wellness enzovoort. Ambities uitspreken is niet genoeg, je moet ze ook waar willen maken.

Bereikbaarheid
De bereikbaarheid van onze kernen blijft een zwakke schakel. Infrastructuur is een regelrechte hoofdpijnportefeuille. Misschien is dat de reden dat er al flink onderling is geschoven in de portefeuilleverdeling van het college. Op het gebied van infrastructuur is helaas weinig nieuws te melden. Ondanks de ferme woorden van wethouder Binnendijk en wethouder Udo is de koppeling Cantineweg -Westerbaan nog steeds afgesloten.
Er is nog geen duidelijkheid over de nieuw voor oud regeling van de RGL. De RijnlandRoute komt er wellicht, maar wel in fases en alleen met een extra bijdrage van Katwijk van vele miljoenen.
Het college is met het plan voor de Brouwerstraat teruggefloten door de commissie.
De Noordelijke Randweg Rijnsburg komt er pas over vele jaren, financiering is nog niet geregeld. Bovendien zijn de parallelwegplannen van FloraHolland niet voortvarend opgepakt. Het zal je portefeuille maar zijn.......

Twee suggesties om een paar cruciale problemen op korte termijn op te lossen: ontsluiting van de Westerbaan via de Julianalaan richting Bosplein in Katwijk en het vrachtverkeer van Rijnsburg via de Bankijkerweg met een brug over het Oegstgeesterkanaal richting FloraHolland en via de Vinkeweg richting afrit 6 van de A44 in Voorhout. U weet wel, die afslag die straks gereconstrueerd wordt.

Een onverwacht lichtpuntje op het gebied van mobiliteit is dat met de komst van de elektrische fiets de afstanden die via de fiets worden afgelegd zijn vergroot van 7 naar 14 km. Recente cijfers van de ANWB tonen aan dat deze ontwikkeling duidelijk leidt tot minder autogebruik. Gelukkig praten we binnenkort over het Uitvoeringsplan Fiets. Wanneer de nieuwe ontwikkelingen voortvarend worden opgepakt, dan blijven we in Katwijk toch mobiel. Een lichtpuntje voor wethouder Udo.

Zorg en Welzijn
Van zorg over de infrastructuur naar de zorg voor elkaar. Die mag niet verslappen. We moeten blijven opkomen voor de kwetsbaren in de samenleving. Het college schrijft “als het echt nodig is” kunnen kwetsbare burgers en groepen op de gemeente blijven rekenen. Hebben we het ooit anders gedaan........?. Wij zijn daarom erg benieuwd naar de bezuinigingsmaatregelen op het gebied van zorg en welzijn. GemeenteBelangen houdt vast aan de stelregel dat bezuinigingen de zwakkeren niet mogen duperen en pas in de laatste plaats ten laste van de welzijnssector mogen komen.

Onderwijs en economie zitten in één portefeuille. Wij hopen dat dit gaat leiden tot een goede afstemming van arbeidsmarkt, beroepsbevolking en onderwijs. U streeft naar minder bijstandsuitkeringen, dat ondersteunen wij van harte. De gemeente zal zich daarvoor wel extra moeten inzetten. Wij zijn benieuwd naar uw resultaten.

Vandaag vragen wij met klem aandacht voor het instellen van een postadres voor Katwijkers zonder vaste woon- of verblijfplaats. Deze mensen hebben een lokaal postadres nodig om in aanmerking te komen voor voorzieningen. Dat is immers de basis om hun leven beter op de rit te zetten.

GemeenteBelangen wil aandacht voor het behoud van de eerste lijns-gezondheidszorg in onze gemeente. Wij stellen voor dat het college in overleg met de aanbieders onderzoekt wat de huisvestingswensen voor de toekomst zijn om op die manier de eerste lijns-gezondheidszorg te borgen in de kernen.

Het college heeft voorgesteld de werkzaamheden op het vlak van het integraal accommodatiebeleid stop te zetten omdat er geen budgettaire ruimte is om in de vraag te voorzien. Wij zijn het daar niet mee eens. De bezuinigingsopgave maakt het juist noodzakelijk om als gemeente de regierol in te zetten. Er valt nog heel wat te optimaliseren bij de bestaande accommodaties volgens het onderzoek. Veel verenigingen hebben ruimte over, daar valt nog veel te winnen. Het zou bovendien jammer zijn om nu niet door te pakken. Over enkele jaren ziet de wereld er weer anders uit en moet al het werk opnieuw gedaan worden.

Het college zet nog steeds in op de intensivering van het gebruik van sportvoorzieningen. Wij ondersteunen dat van harte en roepen het college op vooral verder te kijken dan de voetbalverenigingen. In die sport is de laatste jaren al erg veel geïnvesteerd. Er zijn ook andere sporten waar nog veel te intensiveren valt. Denkt u maar eens aan al die prachtige tennisvelden die er in de wintermaanden ongebruikt bijliggen. De criteria om in aanmerking te komen voor gemeenschapsgeld zijn niet helder, het lijkt of alleen de voetbalverenigingen de weg weten te vinden naar de pot met gemeentelijke subsidie.

Participatie
Veiligheid, participatie en dienstverlening worden nadrukkelijk genoemd in het werkprogramma. Wij onderschrijven het belang om extra in te zetten op deze onderwerpen. Wij pleiten voor een eigen werkbudget voor de wijken om snel kleinere zaken te kunnen regelen mede op advies van de wijkraden. Het college heeft goede intenties met betrekking tot wijkgericht werken, wij zijn van mening dat daarbij een eigen budget past wat verder gaat dan alleen onderhoud zoals onder nieuw beleid wordt gemeld. En daarom pleiten wij voor een bredere bestedingsmogelijkheid.

Daarnaast stellen wij voor om in lijn met de voornemens van het college het succesvolle buurtpreventie-project uit de wijk Frederiksoord breed in te voeren en in de loop van deze collegeperiode uit te rollen over de gemeente. Voor wat betreft de dienstverlening zijn wij van mening dat de vernieuwing van de website te lang op zich laat wachten.

Tenslotte
GemeenteBelangen kan instemmen met uw voorstellen voor nieuw beleid. Waarbij we er van uitgaan dat de raad de bijbehorende voorstellen nog krijgt voorgelegd ter goedkeuring. Het raadsbesluit suggereert anders. Ten aanzien van de nog beschikbare bedragen voor nieuw beleid hebben wij verschillende voorstellen in amendementen vervat.
Het betreft het instellen van susploegen op de vrijdag en de zaterdagavond, het archiveren van beeld- en geluidsopnamen van de raad en raadscommissies op de gemeentelijke website, het verstrekken van een premie voor het aanplanten van een boom op particuliere grond en een eenmalige bijdrage aan de Rijnsburgse speeltuin in oprichting.

In het kader van de bezuinigingsronde doen wij het college alvast de suggestie om betaald parkeren op zondag in het toeristisch gebied in te voeren. Dat levert de gemeente flink wat inkomsten op. Voorts vinden wij dat de tevredenheidsnormen van de wegen en fietspaden op het huidige nivo mogen blijven. Dat kan de gemeente een behoorlijke besparing opleveren.

GemeenteBelangen kan vandaag alleen instemmen met de begroting voor 2011. Wij maken een voorbehoud bij de vaststelling van de meerjarenbegroting. De discussie over de bezuinigingen voor 2012 en verder zullen worden gevoerd aan de hand van de dan bekende cijfers inzake de rijksbezuinigingen voor de gemeentes.

Rest ons een ieder te danken die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van deze begroting en wij wensen hen veel succes met de uitvoering.