Actueel

GB admin

Kernpunten van onze Algemene Beschouwingen 2013

 • Geschreven door GB admin

Net als voorgaande jaren drukken wij niet de integrale tekst af van onze Algemene Beschouwingen. Wij gaan er vanuit dat u voornamelijk geïnteresseerd bent in de hoofdpunten van ons verhaal.

Mocht u toch de volledige tekst van onze Algemene Beschouwingen willen lezen, dan kunt u die downloaden via de volgende link:
Algemene Beschouwingen GemeenteBelangen 2013

Wat heeft GemeenteBelangen benoemd?

Een opkomstpercentage van...
Op naar de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 19 maart 2014... ‘Wat de toekomst brengen moge’, niemand zal het weten. Maar wat we wel zeker weten als Katwijkse politiek is dat we niet blij moeten zijn met een opkomstpercentage van 55% zoals in 2010, het is maar een fractie hoger dan de verkiezingen van november 2005. En in 2002 was de opkomst juist veel hoger. Een terugval in zoveel procent, voer voor psychologen, of de constatering dat we als gemeente verder van de burgers af zijn komen te staan? Laten we daarom met alle fracties richting de komende raadsverkiezingen ook de uitdaging aannemen om met elkaar te proberen het opkomstpercentage te verhogen.

Er komt veel op de gemeente / burgers af
Met de huidige roerige tijden waar burgers voortdurend met allerlei bezuinigingsmaatregelen worden geconfronteerd, wordt de afstand met de politiek juist groter. En dan wordt daar op Prinsjesdag 2013 ook nog die fantastische kreet ‘participatiemaatschappij’ de wereld in geslingerd. We zullen meer en meer voor elkaar moeten gaan zorgen waar de overheid dit niet meer of minder kan invullen. Met het naderen van de datum 1 januari 2014 komt de eerste van de drie decentralisaties, de overdracht van jeugdzorg van de overheid naar gemeentelijk niveau, concreet in beeld.

Communicatie met de hoofdletter C
Het belang van het ontmoeten van en spreken met de burgers is het afgelopen jaar zeker gebleken bij de avonden in de kernen in het kader van de kerntakendiscussie. Maar het is nu ook zaak om van de onderwerpen waar we de burgers over hebben gesproken concrete punten op te pakken. Bij de bezuinigingsmaatregelen komt dit terug wat betreft het openbaar groen, sport en de muziekschool. Dit moet dan ook goed worden gecommuniceerd naar de burgers.
Communicatie is meer dan het opstellen van gemeentelijke persberichten. Het zit veel meer in de bewustwording van wat realisering van bepaalde plannen kan betekenen. Neem de burgers mee bij een te volgen traject. Een goed signaal in deze zijn de collegebezoeken aan de verschillende kernen, of noemen we ze sinds kort ‘wijken’, waar ook een duidelijke rol voor de wijkraden is vastgelegd.

Wijkraden niet meer weg te denken
Waar bij de start van wijkraden veelal werd gesproken over stoeptegels is er nu een grotere rol weggelegd voor de borging van de sociale structuur in een wijk. GB heeft zich altijd hard gemaakt voor een breed inzetbaar eigen budgetrecht van deze wijkraden. Het is goed om te zien dat ze daar ook in groeien. En dat betekent dat zeker ook in een kern als Hoornes / Rijnsoever het belangrijk is om een goed functionerende wijkraad te kunnen realiseren. Zijn er initiatieven van de PH in deze, zo ja welke?

Accommodaties in alle kernen
In ‘Katwijk in de Kern’ is een aantal stappen gezet, ‘de Burgt’ in Rijnsburg is daar als gemeenschapshuis een mooi voorbeeld van. En wat is nu de stand van zaken wat betreft het dorpskantoor? Er moet nu worden doorgepakt wat betreft de locatiekeus voor de bibliotheek en de invulling van de gemeenschapshuizen in Valkenburg en Katwijk aan den Rijn. Wat het in Valkenburg betekent, waar tegelijkertijd het multifunctionele centrum Rijnweide van veel voorzieningen voor de bewoners en belangstellenden wordt losgekoppeld, is weer een voorbeeld van niet tijdig alle gevolgen met elkaar overzien.

Bruisend jongerenwerk
Waar jongerencentrum De Schuit na de verbouwing is geopend met voorzieningen voor 12 – 18 jaar en 18+ ligt er nu het plan voor een verbouwing van jongerencentrum Scum. ‘Welzijn nieuwe stijl’ vraagt om een andere wijze van begeleiding van jongeren, nieuwe voorzieningen en zeker met het oog op de wat er gaat gebeuren met de komende decentralisaties zal er een belangrijke rol voor Scum in het verschiet liggen. Gelukkig heeft wethouder Binnendijk toegezegd voor maart 2014 concrete stappen te kunnen maken. Maar hoe staat het er voor wat betreft de jongerencentra in Rijnsburg en Valkenburg? We willen ook opmerken dat GB het samen optrekken van Factor W en S.W.O.K., de twee grootste spelers, om te komen tot één nieuwe welzijnsorganisatie als positief ervaart.

Meer dan dertig minuten bewegen
Bij de A.B. 2011 en 2012 heeft GB gevraagd om het recreatief wandelen en fietsen op het voormalige vliegveld Valkenburg op bepaalde momenten mogelijk te maken. Dat bleek door de houding van de R.V.O.B. niet mogelijk, maar er zouden wel plannen zijn voor een te realiseren ATB – parcours. Hoe staat het er nu voor met deze plannen? En mogelijk hebben we als GB de wethouder van sport toch voldoende geestelijk gekieteld met onze vraag naar meer mogelijkheden om vrij te kunnen recreëren want op 2 oktober was er in een bijeenkomst met o.a. de voetbalverenigingen het agendapunt om met bepaalde afspraken de buitensportaccommodaties open te laten voor vrij recreatief gebruik.

Verkeer treft alle Katwijkers
Het onderwerp ‘verkeer’ blijft in de gehele gemeente Katwijk de mensen boeien en vaak met heftige discussies tot gevolg. Wat Rijnsburg betreft, hoef je het woord Brouwerstraat maar te noemen en de woorden Noordelijke Randweg Rijnsburg. In Valkenburg is de verkeersafwikkeling in de Hoofdstraat nog steeds een punt van gesprek. En in Katwijk zijn de knelpunten bij het Bosplein en de snelheid in de Rijnstraat nog steeds een doorn in het oog van vooral de fietsers. En hoe staat het verder met de uitwerking van het fietsenplan in Katwijk? Hoe staat het ervoor wat betreft de ontwikkeling van de fietssnelwegen?
GB heeft oog en oor voor de onrust in Katwijk aan den Rijn wat betreft de verkeersplannen voor de inpassing van de RijnlandRoute richting viaduct Zeeweg. Het doorgaand verkeer moet van het lokale verkeer worden gescheiden. En GB streeft ook naar een maximaal haalbare ondertunneling. Dat zal ook voor de bewoners van de Molentuinweg een hele andere situatie kunnen betekenen. Maar bij alles zal Katwijk oog moeten hebben voor een veilige afwikkeling voor de fietsers.

Economie en toerisme
Wat betreft de speerpunten economisch beleid, wat is daarvan terecht gekomen? Het toerisme moet ook worden uitgebouwd en welke stappen zijn er gezet? Hoe kijkt de PH aan tegen de subsidievraag voor de realisering van de visserijdagen in 2014?

Twee nieuwe parels van Katwijk
Konden we vorig jaar bij de A.B. constateren dat er met de ‘Parels van Katwijk’ nog niet veel was gebeurd, één jaar later kunnen we al twee parels afvinken; een nieuwe openbare functie van het Valkenburgse gemeentehuis en varend erfgoed en een sloepenhaven in de Zwaaikom. Waren het december 2006 niet de Stichting Varend Erfgoed Katwijk en GB die met een notitie het startsein gaven voor een aantal initiatieven rondom de realisatie van een haven voor Varend Erfgoed. Het heeft dan in 2015 negen jaar geduurd, maar nu krijgen we ook wat. Nu nog het opheffen van de vestigingsbeperking van winkels in de Zwaaikom en er is weer een parel ingevuld. Wij zijn ervan overtuigd dat de realisatie van deze varend erfgoedplannen een positieve invloed zal hebben op de historische, culturele, toeristische en economische aspecten van Katwijk.

GB - ideeën op een politiek presenteerblad
In dat licht bezien daarom maar hier een aantal nieuwe voorstellen / ideeën van GB welke met de snelheid van het ingediende plan Varend Erfgoed mogelijk op realisering kunnen rekenen in 2022. Of zullen deze mosterdzaadjes sneller tot volledige wasdom kunnen komen?

 • De V.V.V. komt waarschijnlijk in de bibliotheek in Katwijk aan Zee, is dat wel dé plek waar alle toeristen komen? Waarom deze niet opnemen in het tijdelijke gebouwtje op het Zeehosterrein waar het kustwerk wordt uitgelegd?
 • Waarom in het Katwijks Museum geen plek realiseren voor de Engelandvaarders?
 • Ook Katwijk heeft senioren, dus weg met de rollator en leve de ‘wipkip’. Waar Alphen aan den Rijn een trimtuin voor ouderen kent, moet Katwijk deze mogelijkheden ook onderzoeken. Wil het college ook investeren in deze seniorentoestellen?De Horn Rijnsburg
 • De grond in de Horn ligt al vijftien jaar ongebruikt. Daar komen nog eens vijftien jaar bij nu de gemeente de bouwplannen voor de Horn in Rijnsburg in de ijskast heeft gezet. Deze gronden blijven dus al die tijd ongebruikt liggen. Daarom de volgende voorstellen; zou het geen idee zijn om deze gronden te laten gebruiken als volkstuintjes? In Rijnsburg is er totaal geen gelegenheid om je eigen groente te telen, het dichtstbijzijnde is bij het vliegveld Valkenburg en daar is een wachttijd van twee jaar. Maar er kan ook tijdelijk een skateparkvoorziening voor Rijnsburg worden aangelegd. En aanvullend een parkje en parkeermogelijkheden?   
 • Hoe kijkt het college tegen deze plannen aan? GB zal hiervoor een motie indienen.
 • Zijn met de inrichting van het kustwerk ook de belangen van de huidige gebruikers meegenomen zoals de vogelkijkers die nu bij hotel Savoy een plek hebben? En komen er ook nog wat speelplaatsen voor jong en oud(er)?
 • Wanneer wordt het dorpskunstwerk in Rijnsburg ons pareltje? Hoe staat het met de planvorming?

Vragen over de begroting 2014
Dan hier nog enige vragen / opmerkingen betreffende de begroting 2014:

 • Het college gaat er ook vanuit dat de Noordelijke Randweg Rijnsburg pas na 2030 zal worden gerealiseerd. GB betreurt het dat het college zich hier blijkbaar bij neerlegt en geen ambitie toont om deze zo belangrijke verbinding eerder te realiseren.
 • Het college vermeldt dat de realisatie van maatregelen om de Blauwe Vlag te verkrijgen in beeld blijft in combinatie met de mogelijke ontwikkeling van de zeejachthaven. Betekent dit dat zonder de realisering van de zeejachthaven de waterkwaliteit niet verbeterd zal worden? Dus wellicht nooit? Is het niet verstandiger deze twee zaken los van elkaar te bezien?
 • We moeten er blijkbaar drie jaar over moeten doen om op alle emails binnen drie weken inhoudelijk te reageren en binnen één werkdag een ontvangstbevestiging te sturen. Dit moet nu toch al mogelijk zijn?
 • Het is mooi om te zien dat het college nu de aanpassing van de afschrijvingstermijn aan economische levensduur van de onderwijshuisvesting toepast als bezuinigingsvoorstel. Bij ‘Scherp aan de wind’ werd deze door GB opgevoerd en niet overgenomen om zo andere ombuigingen te kunnen tegenhouden.

Onze fractie is content met het feit dat het college erin is geslaagd een sluitende meerjarenbegroting aan te bieden. Hiervoor onze complimenten. Onze fractie kan instemmen met het gepresenteerde dekkingsplan, inclusief de daarin opgenomen bezuinigingsvoorstellen.
De reservelijst met mogelijke aanvullende bezuinigingen nemen wij op dit moment voor kennisgeving aan. Tenslotte kan onze fractie instemmen met het Meerjareninvesteringsplan 2014.

Stoelendans?
Rest de fractie van GB nog de slotvraag: ‘Wie is nu de PH van Locatie Nieuw Valkenburg?’ Is het anders geen idee dat burgemeester Wienen en wethouder Udo van stoel gaan ruilen? Dan krijgen we een burgemeester die zich niet met inhoud bezig houdt en een inhoudelijk kundige vakwethouder.

Namens GB wil ik een ieder bedanken die bij het realiseren van deze begroting heeft meegewerkt onder de bezielende leiding van wethouder van Duijn die gelijk André Rieu voor zijn orkest staat voor het financiële beleid van de gemeente Katwijk.
Ik wil toch eindigen met waarmee ik ben begonnen. Laat met het behoud van de eigen partijpolitiek naar de Katwijkse burgers op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 ook zien wat ons als partijen bindt en sterker maakt en niet alleen wat ons verdeelt. Daarom blijft onze spreuk aan het einde van de Algemene Beschouwingen 2012 nog steeds overeind: ‘Wie naar elk wolkje kijkt, gaat nooit op reis’.

Namens de fractie van GemeenteBelangen,

Gerard Bol