Actueel

GB admin

Kernpunten van onze Algemene Beschouwingen 2012

  • Geschreven door GB admin

Net als voorgaande jaren geven wij hier niet de integrale tekst van onze Algemene Beschouwingen weer. Wij gaan er vanuit dat u voornamelijk geïnteresseerd bent in de hoofdpunten van ons verhaal. Die vindt u in het artikel hieronder.

Mocht u toch de volledige tekst van onze Algemene Beschouwingen willen lezen, dan kunt u die downloaden via de volgende link:
Algemene Beschouwingen 2012 GemeenteBelangen

Het door ons ingediende amendement is eveneens te downloaden:
Amendement van GemeenteBelangen bij beslispunt 3 betreffende investeringskredieten voor 2013

Donderdag 1 november 2012 vanaf 15.00 uur werden in de Raadszaal van het Katwijkse gemeentehuis de jaarlijkse Algemene Beschouwingen door de fractievoorzitters van de zes politieke partijen uitgesproken. Elke fractievoorzitter kon beschouwend terug- en vooruitblikken wat het Katwijkse politieke leven betreft. Na deze beschouwingen werd er door het College van B&W op gereageerd en volgde het politieke debat tussen de fracties. GemeenteBelangen zal ook de discussie over de plek en tijd van deze Algemene Beschouwingen aankaarten.

Wat heeft GemeenteBelangen benoemd?

Wat komt er op onze gemeente af?
We bevinden ons in roerige tijden vol onzekerheden. Daarbij gaat het om vele zaken die ook Katwijk zullen gaan raken. Het nieuwe kabinet gooit een heleboel zaken over de gemeentelijke schutting. Denk alleen maar aan de ontwikkelingen op het gebied van welzijn met jeugdzorg, de Maregroep en de inrichting van het passend onderwijs. Dit laatste heeft zeker gevolgen voor veel ouders in Katwijk wat betreft het leerlingenvervoer. En hoe gaat het straks met de realisering van de zorgvoorzieningen in Katwijk?

Bezuinigingen
Het jaar 2012 is het jaar van de invoering van de eerste maatregelen op het gebied van de bezuinigingsmaatregelen met de naam ‘Scherp aan de wind’. Bij de vaststelling van de kadernota heeft GemeenteBelangen met de PvdA en SGP als oppositie vele moties en amendementen ingediend welke het allen niet gehaald hebben. Niet gehaald… er werd niet eens serieus naar gekeken en het werd eerder als lastig ervaren door de coalitiepartijen. Later zie je wel het CDA terugkrabbelen bij de discussie over de gemeentelijke monumentenregeling en de VVD wilde de bezuinigingen op de volksfeesten en evenementen ook terugdraaien. Voortschrijdend inzicht of…?

Nieuwe bezuinigingen?
In Katwijk staan we nu voor de kerntakendiscussie waar de gemeenteraad het voortouw in heeft genomen. GemeenteBelangen zal hierin een kritische rol blijven spelen over wat mogelijke taken zijn welke de gemeente kan afstoten of waarop bezuinigd kan worden. We hebben het college ook al gevraagd naar een evaluatie van de effecten van ‘Scherp aan de wind’. Moet er een bijstelling plaatsvinden?

Het college communiceert?
Belangrijk blijft de wijze waarop het college communiceert met en naar de burgers, organisaties en zeker ook de wijkraden waar in de kernen een belangrijke rol voor is weggelegd. Het kan dan niet zo zijn dat deze belangrijke schakel te laat of niet wordt geïnformeerd over relevante ontwikkelingen. Juist voor het verkrijgen van draagvlak is een zorgvuldige besluitvorming en juiste informatievoorziening van wezenlijk belang.

Hart voor Valkenburg
Het agendapunt van het Valkenburgse consultatiebureau speelde midden in de actie ‘Hart voor Valkenburg’, een actie die duidelijk maakte hoe een kleinere kern zich in de hoek gezet voelt door voortdurend geconfronteerd te worden met voorzieningen die uit hun kern verdwijnen of in mindere mate aanwezig zullen zijn. Alles wat er dan gebeurt is de bekende ‘laatste druppel die de emmer doet overlopen’. Ook daar was er heel veel terug te voeren op een niet altijd even zorgvuldige communicatie en dat in combinatie met het gevoel van deze kernbewoners. Dus geen doekjes voor het bloeden en loze beloften maar duidelijkheid en daden !

Accommodaties
Ook voor de andere kernen breken er nog spannende tijden aan en de besluiten over ‘Katwijk in de kern’ moeten ons verder brengen in de te nemen stappen om in alle kernen de voorzieningen op niveau te krijgen. Wat te denken van een sluitend bibliotheeknetwerk en de theaterkansen? Het gemeenschapshuis in Rijnsburg leek met de invulling met potentiële huurders ‘appeltje eitje’ te worden maar naarmate de tijd vorderde, kwamen er meer twijfels en haakten er zelfs gebruikers af. GemeenteBelangen is dan ook zeer benieuwd naar de invulling in de andere kernen.

Gepland in 2013
Het integraal accommodatie beleid is ook een zaak van de lange adem waar we nu als raad moeten doorpakken om voor de nabije en verre toekomst die behuizing te hebben waar de Katwijkse organisaties en verenigingen recht op hebben. In het kader van het Meerjaren Investerings Plan 2013 – 2016 komen de investeringskredieten voor de nieuwe school in Duyfrak en het voorbereidingskrediet van de uitbreiding Scum eerst afzonderlijk naar de raad terug alvorens tot uitvoering zal worden overgegaan.

Jongerenwerk
De verbouwing van jongerencentrum De Schuit vordert om zo in enige tijd goede voorzieningen voor jongeren van 12 – 16 jaar en 16+ te kunnen bieden, maar zeker ook om een multifunctionele accommodatie met ook mogelijkheden voor potentiële andere gebruikers te kunnen zijn. Het is een goede zaak als dit college de concrete plannen voor de uitbreiding van jongerencentrum Scum gaat opstarten. Maar hoe staat het er voor met de organisatie van het jongerenwerk in Valkenburg en Rijnsburg?

Laat u zich maar horen
Bij de dienstverlening, klantgerichtheid en participatie is het goed om te constateren dat er met de website van de gemeente Katwijk meer digitale mogelijkheden worden gerealiseerd. De rol van de social media zal alleen maar toenemen en het is zeker dé manier om ook onze Katwijkse jongeren te bereiken. Het voorstel ooit van GemeenteBelangen om de wijkraden een ruimere bestedingsmogelijkheid te geven, is gelukkig door het college overgenomen.

Sport
Wat sport betreft is het goed om te zien dat met sportpark ‘De Krom’ ook andere sporten de behuizing geboden wordt zoals nu de schietsportvereniging en straks ook de tafeltennisvereniging, dit laatste na een goede samenwerking met de aanwezige voetbalvereniging.

De paden op de lanen in
Bij de laatste Algemene Beschouwingen leidde een motie van GemeenteBelangen betreffende het recreatief kunnen wandelen en fietsen op het vliegveld Valkenburg door deze locatie zo nu en dan open te stellen niet tot een concreet resultaat na onderzoek door de wethouder. Maar als dan de verdere uitbreiding van wandel-, ruiter- en fietspaden concreet zou worden opgepakt dan bereiken we nog iets. Maar op dit punt constateren we geen ontwikkelingen. Één positief punt is wel de realisering en inrichting van het stadspark in Duyfrak, een plek om met heel Katwijk trots op te zijn.

GemeenteBelangen denkt mee
Dit jaar heeft de kuststrook van onze gemeente veel aandacht gekregen en door de gezamenlijke inzet van GemeenteBelangen en ChristenUnie is het plan van de parkeergarage onder de Boulevard en de inrichting van de omgeving in positieve zin aangepast en kreeg het draagvlak bij de gehele raad. Aandacht blijft gevraagd voor de strandtentondernemers in deze komende bouwperiode zo ook het beleid met het parkeren op zondag. Ook het initiatiefvoorstel voor de geveltuintjes en de stimulering van oplaadpunten voor electrische auto’s zijn door het college overgenomen.

Wegen en bereikbaarheid
Hoe zit het met de ontsluiting van Katwijk? Zagen we wethouder Udo niet geruime tijd geleden met stevige uitspraken over de realisering van de Westerbaan in de kranten? Hoe staat het er nu mee? Is er al een alternatief plan? Maar is er ook al meer bekend over de planvorming verdieping N206? Wat zijn de verwachtingen betreffende een mogelijke realisering van de noordelijke ontsluiting van Rijnsburg? Als de noordelijke randweg niet doorgaat blijft de Brouwerstraat alle jaren de verkeersader voor de zware vrachtwagens van de bedrijventerreinen.

‘Wo ist die Voorstrasse?’
De komende jaren moet de gemeente Katwijk stevig inzetten op de ontwikkeling van het toeristisch beleid. Hier liggen veel kansen om heel Katwijk te promoten, dus niet alleen met zon, zee, zand en duinen scoren! Een simpel iets als een correcte bordverwijzing naar het Genootschap Oud Rijnsburg en Spinozahuis of het aanwezig zijn van toeristische folders op alle hiervoor bestemde plekken moet dan ook zijn gerealiseerd. Het beeld van Katwijk in Nederland moet aantrekkelijker worden!

Parels van Katwijk
Het schiet ook nog niet echt op met de realisering van ‘Parels van Katwijk’ waar er nog vele mogelijkheden liggen: opheffen van de vestigingsbeperking in de Zwaaikom, een sloepenhaven in het centrum, varend erfgoed, invulling van locaties als de Redschuur en de Visserijschool, de Turfmarkt als verblijfsplein met terras voor De Roskam, openbare functie voor het Valkenburgse gemeentehuis en een aanpassing van de Rijnsburgse jachthaven. En de Katwijkse zeejachthaven… laat vooral de markt zijn werk maar doen!

Katwijk in de regio
Er wordt voor de regio een somber economisch vooruitzicht geschetst. Wat is de visie van het college op deze ontwikkeling? We zijn ook heel benieuwd naar de verdere ontwikkelingen in de Duin- en Bollenstreek en op Holland Rijnlandniveau. Er moet gekeken worden naar wat op lokaal- en wat op regionaal niveau wordt aangepakt. Hoe sterk zijn we als gemeente Katwijk om zaken zelfstandig aan te pakken? En hoe hard zijn de plannen van het nieuwe kabinet wat de schaalgrootte van de Nederlandse gemeenten betreft? Deze maand wordt in Katwijk ook de nieuwe woonvisie vastgesteld.

Wat kost het allemaal?
Wat betreft de financiën kunnen we met elkaar constateren dat de begroting weinig spannend is en omgeven met onzekerheden. Het spannende en onzekere zal er zeker in zitten wat het nieuw te vormen kabinet voor beleid richting de gemeenten gaat uitzetten. De verwachtingen zijn dat het eerder tot een hogere financiële druk dan tot een financiële verlichting zal leiden. Het is alleen nog niet zeker op welke beleidsterreinen de tegenvallers geïncasseerd zullen gaan worden. Wat zijn de gevolgen voor de algemene uitkering? Daarom pakken we de kerntakendiscussie in Katwijk op als raad.

Afgeslankt college?
Nu zal de broekriem worden aangehaald bij de diverse organisaties, ‘Scherp aan de wind’ heeft hier de aftrap voor gegeven, de gemeenten gaan afslanken in hun taakstelling maar hoe zit het dan met het college? Zijn hier gedachten over bij andere fracties? Kabinetsplannen spreken immers ook al over minder raadsleden.

Raadsdiner
Vorig jaar werd ons amendement betreffende het raadsdiner om als raadsleden met aanhang de kosten voor het diner zelf te bekostigen door geen andere partij gesteund. GemeenteBelangen heeft toen deze kosten van de bij het diner aanwezige GB - personen overgemaakt aan de voedselbank. Het raadsdiner wordt nu wel in Katwijk georganiseerd, een steuntje voor de lokale economie. Nu vorig jaar in de begrotingsraad alle partijen, op de SGP na, zich akkoord hebben verklaard met een eigen bijdrage wil GemeenteBelangen dit voorstel nu concreet maken. Dat scheelt immers weer drieduizend euro!

Namens GemeenteBelangen eenieder bedankt die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van deze begroting, in het bijzonder wethouder van Duijn als een bevlogen en betrokken schatbewaarder, en wij wensen eenieder veel succes met de verdere uitvoering.

Laat voor de gehele raad in samenwerking met het college het komend jaar ook weer een werkjaar worden waarin we gezamenlijk werken aan het realiseren van kansen in Katwijk en laat dit citaat onze leidraad zijn: ‘Wie naar elk wolkje kijkt, gaat nooit op reis’.

Namens de fractie van GemeenteBelangen,

Gerard Bol