Actueel

GB admin

Oranje-akkoord aangeboden aan B&W van Katwijk

  • Geschreven door GB admin

Het oppositieakkoord van GemeenteBelangen, SGP en PvdA is op dinsdagmiddag 27 april 2010 om 16.00 uur in de Burgerzaal van het gemeentehuis aangeboden aan het college van B&W van de gemeente Katwijk.

aanbieden Oranje akkoord

Het initiatief om een oppositieakkoord te sluiten, is ontstaan na de presentatie van het coalitieakkoord. Daarin zijn belangrijke zaken over het hoofd gezien, die wat de oppositie betreft beslist een plek verdienen in het collegebeleidsprogramma. Het akkoord moet vooral gezien worden als een reactie op het coalitieakkoord, het richt zich in geen enkel opzicht tegen het college wat net is aangetreden.

Het oppositieakkoord werd juist op dit moment aan het college aangeboden omdat het college zich nu buigt over het collegebeleidsprogramma. De punten uit het oppositieakkoord kunnen direct in het collegebeleidsprogramma worden verwerkt. Het college is vrij om de punten op te nemen die door de oppositie worden aangedragen, omdat het college is aangesteld door de gehele raad en niet alleen door de coalitiepartijen.

De gemeente Katwijk komt de komende jaren voor lastige keuzes te staan en het is voor het college waardevol om te weten welke voorstellen op een breed draagvlak kunnen rekenen. Met deze opstelling wil de oppositie zich constructief opstellen ten aanzien van het college. De oppositie zal ook met initiatieven komen waarbij de coalitiepartijen ten allen tijden worden uitgenodigd om onze initiatieven te steunen. De oppositie kiest daarbij voor een positieve insteek en een constructieve samenwerking met het college van B&W en de coalitiepartijen, met als doel een beter Katwijk.

Het oppositieakkoord heeft de naam ‘Oranje-akkoord’ gekregen vanwege de partijkleuren, geel van GemeenteBelangen en rood van de Partij van de Arbeid, die samen mengen tot het oranje van de SGP. Bovendien wordt het akkoord gepresenteerd in de ‘Oranjeweek’ die in het teken staat van Koninginnedag. De dag dat heel Katwijk feest viert en niet alleen heel Katwijk.

Hieronder vindt u de volledige tekst van het Oranjeakkoord:

Oranje-akkoord 2010-2012

Oppositieakkoord van
GemeenteBelangen, SGP en PvdA in Katwijk

Doel:
Met dit oppositieakkoord willen GemeenteBelangen, SGP en PvdA een constructieve bijdrage leveren aan het minstens op niveau houden van het leefniveau in de gemeente Katwijk. Hiertoe zijn aanvullingen geformuleerd op het gepresenteerde coalitieakkoord, maar worden ook voor de oppositie belangrijke punten benoemd welke geen plek hebben gekregen in het coalitieakkoord. Deze bouwstenen van het Oranje-akkoord kunnen mogelijk nog worden toegevoegd aan het nog te schrijven College Beleids Programma.
De oppositiepartijen werken zoveel mogelijk samen om de gewenste en noodzakelijke oppositie zo goed mogelijk te kunnen voeren. Juist het behouden van het eigen profiel van elke oppositiefractie kan dit versterken. In dit akkoord staan punten die we gemeenschappelijk hebben en die we nadrukkelijk missen in het coalitieakkoord.

Hoe:
Met regelmaat willen we als oppositie gezamenlijk of als oppositiepartij met initiatieven komen.

Als oppositie willen we gezamenlijk periodiek wijkbezoeken afleggen als een aanvulling op de wijkbezoeken van het college. Daar ontmoeten we individuele burgers, organisaties, vertegenwoordigers van de wijkraad enz. Deze contacten kunnen leiden tot nieuwe voorstellen. Wijkbezoeken kunnen ook op open uitnodiging met alle raadsfracties door de oppositie worden georganiseerd.
Om bij de bezuinigingsvoorstellen van het College te kunnen beoordelen wat voor gevolgen deze hebben, kan de oppositie gezamenlijk werkbezoeken brengen aan de instellingen.
De oppositiefracties organiseren spreekuren voor de burgers. Daarnaast heeft elke oppositiefractie ook nog steeds hun eigen spreekuur. Zo hebben burgers de meeste kans om gehoord te worden.

Financiën:
Zwakkeren mogen niet de dupe worden van de bezuinigingen
Bezuinigingen in de laatste plaats ten laste van de welzijnssector
Inhuur personeel aan banden leggen
Op korte termijn een discussie voeren over de grondexploitaties waarbij de financiële consequenties van herijking in beeld worden gebracht met als doel minder risico’s en minder lasten vanuit de grondexploitaties voor de gemeente

Burgerparticipatie en dienstverlening:
Digitalisering van de dienstverlening aan de burger voortvarend uitbreiden, waarbij de digitale mogelijkheden optimaal benut worden en het verbeteren van de gemeentelijke website een wezenlijk onderdeel vormt
Inwoners al in een vroeg stadium interactief betrekken bij ontwikkelen en uitvoering van het beleid
Jongeren betrekken bij politiek

Cultuurhistorie:
Cultuurhistorische waarden (archeologie en monumenten) behouden en deze inzetten om de toeristische en recreatieve aantrekkingskracht van de gemeente te bevorderen
Musea als zichtbare dragers van de lokale geschiedenis steunen

Jongeren:
Uitbreiden van ontmoetingsmogelijkheden voor de jeugd van 12-16 en 16+
Het mogelijk maken van jongerenactiviteiten ook gedurende de zomerperiode

Leefomgeving, Duurzaamheid & Groen:
Blijven streven naar een duurzame samenleving en duurzaam beleid.
Katwijk wordt groener en de bomenstructuur wordt versterkt
Meer natuur- milieu- educatieve activiteiten, zo mogelijk in een N.M.E.-centrum
Bestaande (oudere) wijken krijgen prioriteit in de uitvoering van het speelplaatsenbeleidsplan
Speelplaatsen inpassen in de kustverdediging

Ondernemen:
Een helder vestigingsbeleid voor (startende) ondernemers.
Bij gunning van aanbestedingen rekening houden met de plaatselijke ondernemers en waar mogelijk deze gunning ook ‘binnensdorps’ houden

Onderwijs en arbeidsmarkt:
Aandacht voor goede aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt
Het blijven uitvoeren van de Lokale Educatieve Agenda, zoals actief blijven bestrijden van achterstandssituaties (V.V.E.), psychosociale problematiek (Z.A.T. en C.J.G.) en kennismaking met cultuur (Kunstroutes en Kunstmenu).

Regio:
Versterken van de positie van de raad in het regionaal overleg.
Heroverweging bouwopgave samen uitvoeren, evaluatie woonruimte verdeelsysteem, een sociaal beleid met ruimte voor locale nuance.
Meer regionale voorzieningen naar onze gemeente (C.W.I., dokterspost etc.)
Ruimtelijke ontwikkelingen
Kansrijke locaties onderzoeken voor uitbreiding van voorzieningen
Uitvoering monumentenbeleid wordt met voorrang opgepakt

Sociaal:
Opkomen voor de kwetsbaren in de samenleving
Niet de nadruk leggen op de marktwerking in de zorg met ‘de klant’ en ‘de vraag’, maar de menselijke maat moet het sociale leven bepalen in de gemeente
In het kader van de WMO: meer stimulerende maatregelen nemen om de onderlinge betrokkenheid in de samenleving (binnen familie, kerken en maatschappelijke verbanden) te (helpen) verbeteren
Het sociale vangnet voor de kwetsbaren dient in stand te blijven met ook goede ondersteuning aan mantelzorgers en vrijwilligers.
Optimale keuzevrijheid garanderen, zodat burgers hulp kunnen kiezen, die bij hen past.
Bijstand: extra fondsen inzichtelijk maken voor de doelgroep (d.m.v. goede communicatie)
Eenvoudiger regels voor bijzondere bijstand

Sport:
De kortingsregeling voor jonge kinderen om deel te kunnen nemen aan sportverenigingen moet er alleen zijn voor de kwetsbare groepen in de samenleving, zo ook de gehandicapten
Evenredige aandacht voor alle sporten in de gemeente Katwijk
Ook voorzieningen realiseren / voorwaarden scheppen voor ongeorganiseerde sporters

Toerisme & recreatie:
Bij promotie van Katwijk blijven uitgaan van familiebadplaats met versterking van het eigen imago door toeristische evenementen die verwijzen naar de lokale cultuur (historie), zoals de Visserijdagen, kunstenaarsvereniging en Limes, maar ook evenementen zoals gospelbeach, Noordzee zomerfestival en Oranje feesten.
Verlevendiging Zwaaikom (opheffen vestigingsbeperkingen, culturele pleisterplaats, weekmarkt, varend erfgoed, sloepvaart, restaurants met terrassen en aansluiting met de toeristenmarkt).
Meer actieve promotie, zowel lokaal, regionaal als landelijk.
Stimuleren jaarrond en slechtweer voorzieningen
Uitbreiding ruiter-, wandel- en fietspaden
Centrum van Katwijk aan Zee autovrij op zaterdag en koopavond
Uitbreiden hotelfaciliteiten en realisatie van een groepsaccommodatie (jeugdherberg) voor jongeren
Realiseren van vaste camperstandplaatsen

Verkeer & Vervoer:
In stand houden van een fijnmazig OV-netwerk met flankerende maatregelen, zodat de wijken ontsloten blijven/worden.
Doorgaand (vracht) verkeer in de kernen verminderen
Bij alle R.O.-ontwikkelingen is het uitgangspunt ‘eerst bewegen, dan bouwen’
K.A.N.S.-projecten, Kinderen Anders Naar School, bij de basisscholen daadwerkelijk omzetten in verkeersaanpassingen waardoor kinderen veiliger op de fiets en lopend naar school kunnen gaan

Veiligheid:
Wijkagent 100% beschikbaar voor de wijk
Buurtpreventie breed invoeren en uitrollen over de gemeente
Politie deel uit laten maken van het lokale zorgnetwerk om risico’s te onderkennen en bij te dragen aan preventief handelen.
Ontmoedigen van het gebruik van alcohol in kantines, sociëteiten en sportaccommodaties

Vrijwilligersbeleid:
Blijvende hoge waardering voor het vrijwilligerswerk. De vitaliteit van de samenleving wordt hier mee gediend.
Verder ontwikkelen, faciliteren en stimuleren!

Wijkwerk:
Eigen werkbudget voor de wijken om snel kleine zaken te regelen mede op advies van de wijkraden
Wijk Hoornes verdient extra aandacht.
Mensen uit ander culturen betrekken bij buurt- en wijkwerk

Wonen:
Betaalbaar wonen realiseren door gebruik te blijven maken van starterleningen en invoeren van MGE-concepten
De voorraad van sociale huurwoningen op peil houden

Zorg en welzijn:
Voortvarend uitvoering geven aan het opzetten van woonservicezones met goede partners
Ouderen moeten zo lang mogelijk zelfstandig en met behoud van levensstijl kunnen blijven wonen en volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving, ook bij fysieke of andere beperkingen. Hierbij is keuzevrijheid een belangrijk uitgangspunt.
Voorzieningen moeten evenredig meegroeien met de groei van de gemeente.
Voldoende begraafplaatsen in Katwijk en Valkenburg

__________________ __________________ __________________

Esther Schonenberg,      Jan Haasnoot,                Wim van Duijn,
Fractievoorzitter            Fractievoorzitter PvdA    Fractievoorzitter SGP
GemeenteBelangen

Katwijk, 27 april 2010