Actueel

René Slootweg

Algemene Beschouwing: Meer aandacht voor natuur, voetgangers en fietsers

  • Geschreven door René Slootweg

Groen en duurzaamheid
Groen, natuur en ruimte blijven zeer belangrijk voor GemeenteBelangen. Zonder vitale natuur is een gezonde leefomgeving niet goed mogelijk.
Daaraan werkte GB al op kleine schaal, zoals we begin van dit jaar nog 5 zwarte dennen van de kap hebben gered. Maar nu gaan we snel schaal vergroten met meer recreatief groen en groene verbindingen, zoals benoemd in het coalitieakkoord.
Daarmee bedoelen wij natuurlijk het Ringpark en het stadspark op de Kwakkelwei. 
Op een nog grotere schaal is voor GB het gebied rond het Valkenburgse Meer en de Mient Kooltuin, waar ruimte moeten komen en blijven voor recreatie en natuur. Daar past voor ons geen grootschalige bebouwing.

Heerenschoolbos in herfst kleuren
 
Om deze groene ontwikkeling mogelijk te maken is een goed en stevig groenbeleidsplan nodig. GB is nagegaan wat Katwijk kan leren van de groen beleidsplannen van andere gemeenten. Dat is heel wat. Op initiatief van GB gaan we samen met Durf en de ChristenUnie een informatie sessie organiseren waarin raad en inwoners deze verbeteringen kunnen bespreken. De inwoners kunnen daarin natuurlijk ook hun eigen voorstellen doen.
Dit in voorbereiding op het nieuwe groenbeleidsplan dat we verwachten begin 2019.

Dat plan zal fundamenteel anders moeten worden dan alle vorige groen beleidsplannen.
Het kritische onderzoek van de rekenkamer uit 2015 ligt daar nu ten grondslag aan. Daar staan veel aanbevelingen in, zoals een centrale groen coördinator, maar ook hoe beter de kwaliteit te waarborgen van uitvoering en onderhoud. Katwijk moet echt uit het rijtje van op vier na minst groene gemeente van Nederland 

Wegenbeleidsplan
Vorig jaar bij de algemene beschouwing vroegen wij nog aandacht voor het seniorproof maken van de stoepen. Dat verzoek is prima opgepakt door het nieuwe college met het wegenbeleidsplan. Het beleid geeft duidelijk prioriteit aan fietsers en voetgangers en de auto krijgt hierin een ondergeschikte rol. Een prima uitgangspunt dat GemeenteBelangen graag ziet.

Met de plannen voor een fietspad op het tracé van de verlengde Westerbaan langs de duinen, komt er nu echt een einde aan de plannen voor een autoweg langs beschermd natuurgebied. Een dossier dat na meer dan 60 jaar eindelijk kan worden gesloten.

“Prioriteit voor fietsers en voetgangers, een ondergeschikte rol voor de auto”

Er zijn ook nog veel plannen die aandacht nodig hebben, zoals de aanleg van de Pioniers-Baan ten noorden van Rijnsburg, want dat is één van de mogelijke oplossingen om minder verkeer dwars door Katwijk te krijgen. Maar ook het initiatief plan van GB om de N206 door de Duinvallei te verdiepen, mogen we zeker niet vergeten.

Daarnaast blijven ook andere langlopende situaties onze aandacht houden, zoals het vrachtwagenverbod voor de Brouwerstraat

Op kleinere schaal is er op wijkniveau ook nog veel te winnen, er zijn namelijk nog steeds plekken die veel te veel geluidsoverlast hebben van wegen. Maar liefst 12% van de inwoners ondervindt geluidshinder van het wegverkeer. Er zijn 2800 mensen die ernstige hinder ondervinden en er zijn bijna 1000 mensen die last hebben van slaapverstoring.
Nu is in het nieuwe wegenbeleidsplan dit al opgepakt door die wegen een 30 km inrichting te geven of geluidsarm asfalt te gebruiken. Het verdient zeker de aandacht van de gemeente, want geluidsoverlast kan psychische en zelfs lichamelijke klachten veroorzaken..
 
Ook de geluidsoverlast door vliegtuigen vereist de aandacht van de gemeente. Die is namelijk boven Katwijk extra toegenomen doordat het vliegkamp Valkenburg geen militair vliegveld meer is. Daardoor hoeven de vliegtuigen er niet op meer op duizend meter hoogte overheen te vliegen maar mogen ze op vijfhonderd meter vliegen.
GB ziet dan ook graag dat het college gaat lobbyen voor herinvoering van de overvlieg norm van 1000 meter. Ook verzoekt GB het college zich aan te sluiten bij het initiatief ‘Geeft stilte een stem’ van zeven gemeenten in het groene hart. Die willen het aantal vliegbewegingen op Schiphol beperken.

Parkeerbeleidsplan
In het begin van volgend jaar verwachten wij ook het nieuwe parkeerbeleidsplan. Voor GemeenteBelangen zijn een aantal zaken belangrijk om in dat beleid op te nemen.
Betaald parkeren op zondag inclusief handhaven is een belangrijk onderdeel dat nodig is, want er bereiken ons steeds meer klachten over parkeerproblemen op zondag.
Daarnaast is voor GemeenteBelangen de zondag geen aparte dag voor parkeren. Wie gebruik maakt van de parkeervoorziening betaald ervoor, elke dag van de week.
Dezelfde mening hebben wij op meerdere vlakken, zoals de hondenbelasting, ook daar geldt hetzelfde gelijkheidsbeginsel, iedereen met een hond betaald of niemand.

“Betaald parkeren op zondag met handhaving”
 
Het voorstel van het college om parkeren geen gesloten systeem meer te maken kan op steun van GB rekenen. Eerder was het zo dat geld voor parkeren binnen hetzelfde beleid bleef, dus geen geld erbij of af.
Het voorstel is nu om de extra gelden die over zijn uit parkeren te gebruiken voor andere zaken, zoals bijvoorbeeld fietsparkeren.
Men kan dan zeggen dat we de auto gebruiken als melkkoe, maar voor GB mag het autogebruik best meer ontmoedigd worden, want zo kunnen we de uitstoot van CO2 en fijnstof echt verminderen.
 
Huisvesting/Wonen
Het woningaanbod blijft een uitdaging, hoe zorgen we voor de juiste woningen voor de juiste doelgroep. Want het blijft een probleem voor jongeren, maar ook voor de oudere van deze gemeente een goede passende woning te vinden.
GB heeft recent het college gevraagd om serieus te kijken om de middenhuur woningen (van €710-ca. €900) niet in de handen van ontwikkelaars te leggen, maar bij Dunavie.
Zo kunnen we het aanbod blijven garanderen en zo doorstroming stimuleren, want het huidige beleid van verhuurdersheffing is voor GB nog steeds huurdertje pesten. Een positieve stimulering lijkt ons veel beter te werken, want zo gaan deze scheefhuurders doorstromen naar deze middelduur woningen  om zo plek vrij te maken voor jongeren en andere doelgroepen die op deze sociale huurwoningen zitten te springen..

Kunstgrasvelden
De fraude met de recycling van kunstgrasvelden was voor GB ook aanleiding daar vragen over te stellen. Dat bedrijven net doen alsof ze aan recycling doen is een slechte zaak.
De antwoorden van het college stellen ons zeker niet gerust, want als het college geen zaken doet met een van de twee gecertificeerde bedrijven, waar doen ze dan wel zaken mee. Hoe garanderen ze dat dat bedrijf wel de kunst matten recycled?
Alle onzekerheden omtrent deze fraude, en ook de recente discussie over de gezondheidsrisico’s van rubberkorrels roepen veel vragen op.
Gewoon natuurlijk gras is toch het beste voor mens en milieu? Dat heeft tenminste een natuurlijk en duurzaam recyclingproces.


Circulaire economie
Het Rijk streeft naar een 100% circulaire economie in 2050, zonder afval. Maar in Katwijk is het afval vraagstuk nog steeds niet beantwoord. Hoe gaan we afval scheiden en waar? Krijgen we bakken aan huis of houden we de ondergrondse containers waar die nu al staan, blijven we scheiden bij de bron of wordt het toch na-scheiden door de afvalverwerkingsbedrijven? 
Voor GB is één ding zeker, dit vraagt wel een wijkgerichte oplossingen, want de verschillende wijken hebben ook momenteel verschillende voorzieningen

Zorg, maatschappelijke agenda
Er staat ons de komende jaren een behoorlijke opgaven te wachten omtrent de zorg. Aan de ene kant zijn de middelen van het rijk  niet toereikend om alle kosten binnen onze gemeente te dekken, en aan de andere kant willen we geen inwoners tussen wal en schip laten vallen. Dat er bespaart moet worden is op diverse vlakken terug te vinden, maar als het om de zorg gaat maakt GB zich om een aantal kwesties zorgen.

“Niemand tussen wal en schip laten vallen”

Het college stelt dat ouderen en mensen met een beperking passende ondersteuning moeten krijgen die ze in staat stelt langer zelfstandig te blijven en thuis te blijven wonen. Hier zijn wij ook absoluut voor. Wat hier echter haaks op staat is de huidige werkwijze binnen het WMO beleid. Waarin een kleine groep kwetsbare inwoners regelmatig bij herindicatie wordt doorverwezen vanuit de WMO naar de WLZ. De WLZ is een voorliggende wet, weet ook GB. Maar wat wij ook weten is dat deze afschuif praktijk voor deze kwetsbare groep grote problemen met zich mee kan brengen, Het WLZ budget is vaak niet toereikend waardoor men niet langer in staat is alle nodige zorg in te kopen, het eigen netwerk raakt overbelast en vaak uiteindelijk blijkt opname  noodzakelijk . Dit is in strijd met wat wij graag willen voor onze inwoners, en wij zouden dit dan ook graag anders zien.
 
 
Cultuur
Met het afblazen van het Kennis en cultuur centrum in de Noordzeepassage is de discussie voor een nieuw cultuurpodium en organisatie niet van de baan. GemeenteBelangen is onverminderd van mening dat Katwijk dit nodig heeft. In de vorige raadsvergadering werd gelukkig duidelijk dat er een grote meerderheid voor een nieuwe cultuur organisatie is en een gezamenlijke inzet om opnieuw dit te bekijken.
 
Sport
In deze tijd waar veel kinderen, maar ook volwassenen  te maken hebben met obesitas zijn goede sportfaciliteiten van levensbelang. Naast een gezonde levensstijl verbindt sport ook mensen en roept een gevoel van saamhorigheid op.
GB vindt het dan ook jammer dat Leiden heeft besloten geen 333 meter ijsbaan meer te willen bouwen. Dit vinden wij echt een gemiste kans voor de regio.
 
Participatiebeleid & Open bestuursstijl
Het coalitieakkoord gaat uit van de open bestuursstijl, iets wat een zeer belangrijk punt is voor GemeenteBelangen. Dit zorgt dat wij als raad nog meer samen gaan doen, niet blijven hangen in de term coalitie en oppositie, maar gaan denken in meerderheden binnen de raad.
De burgerparticipatie gaat hand in hand met deze open bestuursstijl. Er is natuurlijk al veel stappen gemaakt op het gebied van burgerparticipatie, maar dat kan altijd nog wat actiever. 
Hierbij horen ook demonstraties, GB is blij dat de gemeente en politie gereed staan om demonstratierecht gestand te doen.
We gaan het echt met elkaar doen, raad, college en inwoners.

Van elkaar kunnen we leren en met elkaar kunnen wij Katwijk nog mooier en natuurlijk ook groener te maken.