Actueel

GB admin

De nieuwe kieslijst

  • Geschreven door GB admin

De eerstelingen van de nieuwe kieslijst van GemeenteBelangen zijn op de Algemene Leden Vergadering van 18 november 2009 vastgesteld.
Nieuwe gezichten, maar een lijsttrekker die al een paar jaar meeloopt. We zijn trots dat zij weer de GemeenteBelangen-kar gaat trekken. Het zullen interessante verkiezingen gaan worden.
Hieronder onze kandidaten met een kort stukje over zichzelf.

 Esther Schonenberg

    Esther Schonenberg, 45 jaar, gelukkig getrouwd en moeder van twee dochters. Kweker van bijzondere tuinplanten. Sinds 2002 zit ik in de raad voor GemeenteBelangen en vanaf 2006 ben ik fractievoorzitter.

Actief meedoen om zaken te verbeteren en te veranderen. Dat is mijn politieke drijfveer. Betrokken zijn en weten wat er speelt in Katwijk. Daar gaat het om. Via de mail en de telefoon zijn kontaken gemakkelijk te leggen, mensen weten me prima te vinden en andersom. Ook bij de straatakties en werkbezoeken die wij regelmatig organiseren spreek ik veel mensen. Al die informatie neem ik mee in het raadswerk.

Na bijna 8 jaar lid te zijn van de raadscommissie Ruimte, ben ik behoorlijk op de hoogte van wat er in Katwijk speelt ten aanzien van de onderwerpen bouwen, wonen, infrastructuur, economie en toerisme. Onze speerpunten “eerst bewegen, dan bouwen” , bouwen voor alle doelgroepen,  veilig verkeer, uitbreiding van toerisme en een sterke lokale economie worden daar besproken. Daarnaast ben ik lid van de commissie Regio. Katwijk verdient een stevige positie in de regio, er staan grote regionale projecten op stapel. Veel daarvan op Katwijks grondgebied. Zorgen dat je op de hoogte bent en op de juiste momenten inbreng levert, dat is van groot belang.
Gerard Bol

    Ik ben 51 jaar, getrouwd en vader van drie kinderen. Sinds augustus 2009 werk ik als directeur bij de Bloemendaalse School Vereniging met de aandachtsvelden communicatie, personeel, huisvesting, buitenschoolse opvang en peuterspeelzaalwerk. Ik ben een echte onderwijsman, want hiervoor was ik als basisschooldirecteur verbonden aan OBS de Dubbelburg in Valkenburg/Rijnsburg, RKBS de Horizon in Katwijk en in Den Haag en Zoetermeer. Ik ben ook betrokken bij vele werkzaamheden binnen de RK Parochie H. Joannes de Doper te Katwijk wat varieert van het verzorgen van de PR t/m de werkgroep ‘honderd jaar parochiekerk’.
Vanaf 2002 zit ik in de gemeenteraad en in deze tweede raadsperiode maakte ik deel uit van de commissie Welzijn, waar ik nu voorzitter van ben. In deze commissie kan ik mijn ervaring op de terreinen 'Cultuur, recreatie en sport', 'Zorg, welzijn en inkomen' en 'Onderwijs en educatie' optimaal benutten. Daarbij heb ik als basisschooldirecteur dagelijks op lokaal en in regionaal verband met deze aspecten te maken.
In alles is communicatie het sleutelwoord en daarom zijn we met GemeenteBelangen voortdurend met de burgers in gesprek en niet alleen rond de verkiezingen. Dat vind ik ook het leukste van het politieke werk, mensen ontmoeten en aandacht geven aan wat er in heel Katwijk speelt. Katwijk is breder dan de typering die we geregeld van buitenaf opgelegd krijgen. Het plezier in het werken met mensen kom ik in deze commissie tegen: bij alle onderwerpen ga je met mensen direct in gesprek. In deze ontmoetingen met anderen staat voor mij het respect voor elkaar centraal.
Binnen GemeenteBelangen is het een uitdaging om de komende vier jaar met elkaar aan de speerpunten van de verkiezingen van maart 2010 te gaan werken.
Hans Vingerling

    Hans Vingerling is 61 jaar en werkte tot zijn benoeming als wethouder in 2006 als programmamanager bij SBR een kennisinstituut voor en door de bouw.

Hij heeft in zijn leven al vele bestuurlijke functie bekleed op het terrein van lokale politiek, jeugd en jongeren, lokale historie en actiegroepen zoals o.a. Rijnstraat Veilig en SHOCK. Is al 30 jaar actief betrokken bij de lokale politiek, met name op het terrein van ruimtelijke ordening, welzijn en milieu en was van 1992-1996 raadslid voor GB in Katwijk.

Portefeuille:
Wonen
Jeugd & Jongerenbeleid/ Sociaal-Cultureel werk
Kinderopvang
Emancipatiebeleid
Monumentenzorg
Toerisme en recreatie
-    Toerisme en strandexploitatie
-    Volksfeesten en diverse recreatieve voorzieningen
-    Citymanagement
Milieu en natuur
-    Milieubeheer
-    Natuurbescherming
-    Riolering en waterzuivering
-    Natuureducatie
Leen van Poppel

    Ik ben 61 jaar, gehuwd en vader van twee zonen, woonachtig in Rijnsburg, geboren en getogen in Brabant, werkzaam geweest bij diverse gemeenten o.a. als beleidsmedewerker ruimtelijke ordening en volkshuisvesting en vanaf 1984 bij de gemeente Rijnsburg in diverse leidinggevende functies en de laatste vier jaar tot aan de fusie als raadsgriffier. Sinds de KRV-fusie ben ik met prepensioen en lid van de commissie bezwaarschriften van de gemeente Rijnwoude.
Ik ben momenteel steunfractielid van Gemeentebelangen.
Mijn brede ervaring bij de gemeentelijke overheid wil ik graag inzetten voor de gemeenschap van de gemeente Katwijk.
Zonder de andere kernen tekort te doen wil ik mij met name ook inzetten voor de Rijnsburgse belangen.
Onderwerpen waarvoor ik me in de komende raadsperiode speciaal wil inzetten zijn burgerparticipatie en leefbaarheid.
Burgerparticipatie omdat ik het belangrijk vind dat de burgers tijdig, dus vanaf het begin,  actief worden betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van gemeentelijke plannen, zodat zij daadwerkelijk hun inbreng kunnen leveren en aldus draagvlak onder de burgers ontstaat voor deze plannen. Dit kan tevens bijdragen aan een verkleining van de afstand tussen bestuur en burgers.
De schaarse ruimte in onze gemeente en de nog te realiseren woningbouwplannen zetten de leefbaarheid onder druk. Behoud van de groengebieden die we nog hebben vind ik daarom van wezenlijk belang. Dus niet alles volbouwen maar streven naar het aantrekkelijk en leefbaar houden van Katwijk als woongemeente.
Jacoline Stol

    Ik ben 37 jaar, moeder van drie fantastische kinderen.
Ik ben werkzaam als maatschappelijk werker bij Valent voor het “project broodnodig”  waardoor ik mensen kan helpen die het financieel moeilijk hebben. Ik verzorg de intakes voor de voedselbank en ben iedere vrijdag aanwezig bij de voedselbank als aanspreekpunt voor de cliënten.

Wat mij is opgevallen bij GemeenteBelangen is dat zij vinden dat alle mensen gelijkwaardig zijn ongeacht ras, levensbeschouwelijke overtuiging, nationaliteit, afkomst, sekse of seksuele geaardheid, ziekte. Dat is wat ik erg belangrijk vind.

Ik wil me inzetten voor zorg en welzijn . Mijn interesse ligt vooral bij kwetsbare inwoners van katwijk, die niet (meer) voor zich zelf kunnen opkomen.
Marcel van Tol

    Mijn leeftijd is 47 jaar ik ben vanaf 1998 raadslid in Katwijk. Vanaf 1992 ben ik werkzaam als jongerenwerker bij Factorwelzijn in Katwijk en daarvoor vanaf 1979 vrijwilliger/oprichter bij jongerencentrum Scum. Ik heb vanuit mijn werk heel veel te maken met jongeren, deze ervaring zet ik dan ook in als lid van de commissie Welzijn. Het is van belang, dat er een partij is die durft op te komen voor de belangen van de jongeren in de gemeenteraad.
Natuurlijk zijn er meer doelgroepen of onderwerpen waar ik me de komende tijd voor gaat inzetten.
Samen met Joke Slings zit ik in de commissie Welzijn. Specifieke aandacht gaat uit naar voorzieningen voor de jeugd in de breedste zin van het woord.
Sport, speelplaatsen, ontspanning, accommodaties,uitgaan en het evenementenbeleid. In de nieuwe grote gemeente is het van belang dat we naast wonen en werken ook genoeg aandacht besteden aan voorzieningen voor de jeugd.
Daar zet ik mij voor in.
Jan Kralt

    Ik ben een geboren en getogen Rijnsburger, 41 jaar oud, getrouwd en in het dagelijks leven werkzaam als software test coördinator. Ik sport graag (voetbal, zwemmen), al schiet dat er nog wel eens bij in met een drukke hobby als de politiek.

Vóór de fusie zat ik vier jaar in de gemeenteraad van Rijnsburg en ook de afgelopen vier jaar heb ik GemeenteBelangen vertegenwoordigd in de raad en in de commissies Bestuur en Regio. Daar heb ik me o.a. ingezet voor meer burgerparticipatie, een beter evenementenbeleid, een (niet alleen financieel) gezonde gemeente en de positie van Katwijk in de regio.

Ook de komende raadsperiode staan we weer voor veel uitdagingen: een groeiende gemeente met veel grote plannen in een financieel moeilijke tijd. Ik hoop ook de komende vier jaar weer mijn steentje bij te mogen dragen om Katwijk gezond en gezellig te houden.
Speciaal punt van aandacht is en blijft voor mij natuurlijk de relatie met u, onze burgers. Want ondanks verwoede pogingen om de kloof te dichten valt daar nog veel aan te verbeteren.
René Slootweg

    René Slootweg, 39 jaar, getrouwd en vader van 1 zoon.
Werkzaam bij een Amerikaans ICT concern als business analist/programmeur en geef leiding aan een internationaal team van business analisten.
Lid van de ondernemingsraad van de Nederlandse BV van het bedrijf.
Actief als voorzitter van de jeugdcommissie van de tennisvereniging MVKV.

Aangezien ik nieuw ben binnen Gemeente Belangen heb ik nog geen plaats binnen een commissie of een specifieke voorkeur voor bepaalde onderwerpen, maar dat zal in de loop van de tijd zeker duidelijk worden.
De inspraak van de burgers is wel een belangrijk punt waar ik mij voor wil gaan inzetten.
Het aller belangrijkste vind ik een no-nonsense cultuur waarin niet om dingen heen gedraaid word, maar waar rechtstreekse communicatie en directe acties aan de orde zijn.
Adriaan Heijnen

    Adriaan Heijnen, 58 jaar, gehuwd en vader van drie dochters. Ik ben ingenieur Elektrotechniek en heb jarenlang een eigen ingenieursbureau gehad. Nu werk ik al negen jaar als projectmanager bij Movares, een groot ingenieursbureau gespecialiseerd in spoorgebonden oplossingen. Naast mijn werkzaamheden als projectmanager werk ik ook mee in het hotel van mijn vrouw. Daar is, zeker in het hoogseizoen, altijd wel wat te doen!

Ik volg de gemeentepolitiek al jaren en steunde GemeenteBelangen tijdens de verkiezingscampagne en andere activiteiten. Voor mij zijn twee speerpunten van belang. Er komt nogal veel op ons af de komende jaren op het gebied van infrastructuur. De RijnGouweLijn, Rijnlandroute en diverse bouwprojecten. Zeker waar het de infrastructuur en de inpassing van de RijnGouweLijn betreft, denk ik in de raad een goede bijdrage te kunnen leveren om zo tot de beste oplossing voor onze gemeente te komen.

Daarnaast vind ik dat de service vanuit het gemeentehuis naar de burger stukken beter moet. Een aantal zaken gaan traag en ook met betrekking tot de communicatie tussen de overheid en burgers valt er nog veel te verbeteren. Zo vind ik het erg belangrijk dat brieven binnen een bepaalde termijn worden beantwoord. En dan heb ik het niet over een ontvangstbevestiging maar over een antwoord op de vraag of aanvraag. Ik vind dat de gemeente er voor de burger moet zijn en niet andersom!

Emile Soetendal

    Emile Soetendal, 48 jaar, gehuwd en twee kinderen. Arbeidsrecht- en bestuursjurist. Werkzaam als beleidsadviseur pensioen op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Sinds een aantal jaren ben ik bestuurslid van GemeenteBelangen. Een partij die bij mij past vanwege de duidelijk afwijkende visie en het eigen geluid in Katwijk. Nu de kinderen groter zijn, wil ik mij daarvoor als raadslid actief inzetten.
Een betere wereld begint bij jezelf. Dat zie ik als uitgangspunt voor het raadswerk. Je staat als raadslid dicht bij de mensen en kan daardoor iets betekenen bij het oplossen van lokale maatschappelijke vraagstukken. Zo kun je een directe bijdrage leveren aan de vorm en inhoud van de lokale leefwereld!
Ik vind het belangrijk dat Katwijk uitgroeit tot een bruisende plaats voor haar inwoners, ondernemers en bezoekers.
Nadine de Koning

    Mijn naam is Nadine de Koning, ik ben 21 jaar oud, en woon nog bij mijn ouders.  Ik volg de opleiding Culturele Maatschappelijke Vorming oftewel CMV op de hogeschool Inholland Den Haag. Tijdens mijn stageperiodes heb ik vele kanten kunnen zien van welzijn binnen Katwijk. Volgend jaar ga ik afstuderen en hoop dan aan het werk te gaan als meidenwerker/jongerenwerker.
Sommige jongeren kennen mij van van het jongerencentrum Scum of van het oud en nieuw feest van SKA, waar ik lange tijd vrijwilligster ben geweest.

Verder ben ik ook actief bij Zetel 34 voor GemeenteBelangen, Zetel 34 bestaat uit jongeren zij proberen door middel van activiteiten te organiseren, jongeren actief te betrekken bij de politiek.

Ik zal mij dan ook graag inzetten voor Welzijn in Katwijk.