Actueel

GB admin

Stemmen is verder kijken dan je eigen neus lang is!

  • Geschreven door GB admin

Stemmen 1Waar bent u 19 maart 2014? Volgens recente peilingen bent u in ieder geval niet geneigd om te gaan stemmen. Ik verbaas me daar erg over, omdat er veel op het spel staat.

Er zijn politieke partijen in Katwijk die maatschappelijke vraagstukken die geen betrekking hebben op bouwen, wonen en infrastructuur afdoen als niet relevant of die proberen de bestaande politieke partijen af te schilderen als “oude politiek”, terwijl ze zelf daar onderdeel van zijn of zijn geweest. Het ‘roer moet om’ wordt er dan gezegd. Doet het altijd leuk voor de bühne!

Wat komt er ook op ons af?
Waar het ècht bij deze gemeenteraadsverkiezingen om gaat, daar hoor je deze politieke partijen niet over: de vier decentralisaties. Verregaande bevoegdheden worden hiermee verplaatst van de rijksoverheid naar de gemeenten.

Het gaat dan om de volgende regelingen:

  •     AWBZ naar Wmo, begeleiding en ondersteuning gaan van de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) naar de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning).
  •     Jeugdzorg, inclusief Jeugdbescherming, -reclassering, kindermishandeling en crisisopvang.
  •     Participatiewet. Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong worden samengevoegd.
  •     Passend Onderwijs, ook voor kinderen met een beperking of met gedragsproblemen.

De omvang van het Gemeentefonds neemt hierdoor met meer dan de helft toe naar 24 miljard euro.

Decentralisaties 1Meer met minder… keuzes maken!
De budgetten bevatten tegelijkertijd fikse kortingen. Met deze kortingen wordt een voorschot genomen op de winst die de rijksoverheid verwacht door efficiëntere lokale uitvoering van de regelingen. Gemeenten zullen ingrijpende keuzes moeten maken om met deze budgetten uit te komen: zelfs wanneer ze de verwachte efficiëntie weten te bereiken.

Een extra risico is dat de nieuwe budgetten zonder beperkingen worden overgemaakt aan het Gemeentefonds. Gemeenten mogen zelf de verdeling van het geld bepalen: een grote verantwoordelijkheid! Kiest een gemeente voor meer zorg of bijvoorbeeld voor een nieuwe sporthal?

Oproep aan de stemgerechtigden
Je mag verwachten dat de politieke partijen die roepen dat het ‘roer om moet’ zichzelf onderscheiden op basis van hun ideeën over deze decentralisaties. Dit blijkt na een korte analyse een illusie te zijn. Volgens deze politieke partijen hoeven er blijkbaar geen keuzes gemaakt te worden. Helaas..…keuzes zullen onvermijdelijk zijn. Maar ja, je kunt blijkbaar beter nu hierover je mond houden. Dat heet in die kringen ‘nieuwe politiek’. Stemmen heeft dus wel degelijk nut, maar dan wel op een partij die verder kijkt dan haar neus lang is!

Emile Soetendal