Actueel

GB admin

GB stelt art. 41 vragen over oudere werklozen in gemeente Katwijk

 • Geschreven door GB admin

Er zijn voorzichtige indicaties dat de economie in Nederland dit jaar zal aantrekken. Dat is goed nieuws. Of dat zich dat direct vertaald in een stijging van het aantal banen is nog maar de vraag. Het economisch herstel heeft de arbeidsmarkt vooralsnog niet bereikt. Eerder lijkt de groei van de werkloosheid in allerlei sectoren zich juist door te zetten. Ook Katwijk ontsnapt niet aan deze ontwikkelingen. Toenemende werkloosheid is een “veelkoppig monster” dat iedereen kan raken. Terecht gaat er specifiek aandacht uit naar jeugdwerkloosheid. De rijksoverheid investeert miljoenen om jongeren weer aan het werk te krijgen. Naar het oordeel van GemeenteBelangen moeten niet alleen jongeren geholpen worden om de weg naar de arbeidsmarkt (opnieuw) te vinden. Dat geldt evenzeer voor de oudere werklozen. Dat zijn in deze tijd niet de mensen die makkelijk weer een baan vinden. GemeenteBelangen is daarom van mening dat de gemeente hieraan meer aandacht moet besteden.

 1. Uit de antwoorden van het College op onlangs door GemeeenteBelangen gestelde informatieve vragen over het aantal Katwijkers dat gebruik maakt van de bijstand blijkt dat:
 2. het aantal bijstandsgerechtigden in de gemeente geleidelijk oploopt en inmiddels meer dan 700 mensen betreft,
 3. het aantal bijstandsgerechtigden boven de 45 jaar bijna 50% van het totaal aantal bijstandsgerechtigden betreft en verhoudingsgewijs sneller in aantal toeneemt, en
 4. dat een substantieel van het aantal bijstandsgerechtigden inmiddels langer dan 3 jaar een uitkering heeft en/of volledig is vrijgesteld van de arbeidsplicht.

 

 1. Dit leidt tot de volgende art.41 vragen, die wij aan het College hebben gesteld:
 2. Is het College het met GemeenteBelangen eens dat ouderenwerkloosheid, ook in Katwijk, een steeds groter probleem is?
 3. Bent u het met GemeenteBelangen eens dat het zonde is om geen gebruik te maken van de specifieke kwaliteiten (in de zin van ervaring, kennis, stabiliteit) van 45 - plussers?
 4. Ouderen komen in het algemeen relatief vaak voor aan de onderkant van het bijstandsbestand. Ook, of mede daardoor krijgen zij veelal relatief weinig re-integratietrajecten gericht op werk aangeboden en hebben zij relatief vaak een ontheffing van de sollicitatieplicht. Is dat ook in Katwijk het geval?
 5. Investeert de gemeente vooral in kansrijke klanten wat ten koste gaat van investering aan klanten die minder kansrijk zijn, met als gevolg dat het risico voor blijvende werkloosheid voor de groep oudere werkzoekenden alleen maar toeneemt?
 6. Wat zijn de dringende redenen dat een groot aantal 45 - plussers al meer dan 3 jaar in de bijstand zitten en/of zijn volledig vrijgesteld van de arbeidsplicht? Kunt u in dat verband ook aangeven hoe lang 45 - plussers volledig zijn vrijgesteld van de arbeidsplicht?
 7. Als gevolg van de decentralisatieoperaties (jeugdzorg, AWBZ etc.) zal noodzakelijkerwijs een steeds groter beroep worden gedaan op vrijwilligers. Hoe kijkt het College aan tegen de mogelijkheid om (oudere) bijstandsgerechtigden die al lang in bijstand zitten als vrijwilliger in dat kader allerhande werkzaamheden te laten verrichten, ook bezien in het licht van de Participatiewet? Welke mogelijkheden ziet het College? Welke belemmeringen ziet u?
 8. Oordeelt u de huidige dienstverlening aan de oudere werkloze die gebruikmaakt van de bijstand als effectief? Wat zijn, naar het oordeel van het College, de effectieve elementen in de huidige dienstverlening aan de oudere werkloze?
 9. Welk specifiek vraaggericht beleid (dus uitgebreide diagnose, maatwerk, continue herbeoordeling, geen standaard re-integratietrajecten etc.) voert de gemeente Katwijk nu op ouderenwerkloosheid? Als het antwoord op deze vraag ontkennend is, is het College van plan om met specifiek vraaggericht dan wel nader uitgewerkt beleid te komen op het gebied van ouderenwerkloosheid en haar dienstverlening daarop aan te passen? En, kan het College in het laatste geval aangeven binnen welke termijn het beleid en de dienstverlening hierop kan zijn aangepast.

Namens de fractie van GemeenteBelangen,

Emile Soetendal