Actueel

GB admin

Wijkraden: belangrijk voor sociale cohesie

  • Geschreven door GB admin

GemeenteBelangen is een groot voorstander van het fenomeen wijkraden. Wijkraden zijn voor gemeenten gewaardeerde “oren en ogen”. Bestuurders van deze wijkraden zijn in staat op buurt- en zelfs straatniveau wensen en problemen te signaleren. Als intermediair bieden zij de mogelijkheid tot constante draagvlakpeilingen. Daarnaast hebben wijkraden voor de wijken ook een duidelijke functie. Zij vertegenwoordigen de belangen van (een deel van) de bewoners en bieden een platform voor initiatieven. Ook geven zij een impuls aan identiteitsvorming, sociale cohesie en lokale visievorming.

Eigen budget
Echte vernieuwing ontstaat alleen dan als wijken de mogelijkheid krijgen mee te beslissen over hun wijkbegroting. De zeggenschap van burgers moet niet geremd worden door hen af te sluiten van zeggenschap over de financiële middelen. Daarom is het een groot goed dat de wijkraden in Katwijk ook zeggenschap hebben over financiële middelen voor sociale doelen. GemeenteBelangen heeft hier enige jaren geleden dan ook een motie voor ingediend om wijkraden een eigen budget te geven. Dat is later ook door het college ingevoerd. De jaarlijkse besteding van de onverplichte uitgaven moet in beginsel een zaak zijn van de wijken, gedragen door onderbouwde voorstellen. Een dergelijke aanpak stimuleert dat het initiatief van de mensen zelf komt, omdat zij direct geconfronteerd met hun eigen (buurt)belang. Het is daarmee een belangrijk instrument voor wijkgericht werken.

Vertrouwen
Door vertrouwen te geven aan de buurt en aan de burger voelt de burger van Katwijk zich serieus genomen en kan beter begrijpen waar bestuurders mee bezig zijn, welke ingewikkelde vraagstukken zij moeten behandelen en welke besluiten zij moeten nemen. De inwoner van Katwijk moet dan wel merken dat zij meer voor elkaar krijgt als hij of zij actief is in de wijk. Dit vraagt de bereidheid de gemeentelijke democratie zo plat mogelijk te organiseren en na te denken over de rol die het college van burgermeester en wethouders en de gemeenteraad wil en kan spelen. Op dit vlak zijn altijd verbeteringen mogelijk. Als mensen hierover gedachten hebben, dan hoor ik dat graag.

Bestedingsverplichting voor wijkraden? Nee!
Het bevreemdt daarom dat de PvdA onlangs voorstellen heeft gedaan voor een gedeeltelijke bestedingsverplichting voor de wijkraden (de helft van het budget voortaan direct besteden aan ondersteuning volksfestiviteiten), terwijl de PvdA in 2011 samen met GemeenteBelangen en de SGP nog van mening was dat aan de wijkraden een eigen budget moest worden toegekend. Je vraagt je af welke verkeerde afslag de PvdA heeft genomen. Van belang is juist dat er ruimte is waarin mensen zelf invulling kunnen geven aan de wijze waarop zij willen deelnemen aan hun leefomgeving. Het gaat derhalve om het realiseren van de materiële en financiële randvoorwaarden om samenwerking en zorg op kleine schaal van de grond te doen komen. De participerende burger kan hierin de mogelijkheden vinden een bijdrage te leveren aan het tot stand brengen van de noodzakelijke sociale cohesie in zijn leefomgeving.

Ook wij horen dat het bij ene wijkraad beter loopt dan bij de andere (voorbeelden zijn altijd te geven). En wijkraden kunnen ook van elkaar leren, maar om binnen een paar jaar het mes te willen zetten in het bestedingsbudget van wijkraden gaat veel en veel te ver. Gelukkig vindt een meerderheid van de raad dat ook.

Namens de fractie van GemeenteBelangen,

Emile Soetendal