Actueel

GB admin

Boete gemeente bij niet tijdig beslissen op aanvragen

  • Geschreven door GB admin

In de vergadering van de commissie Bestuur van 20 mei j.l. heeft GemeenteBelangen bij de behandeling van het Burgerjaarverslag 2009 kritische opmerkingen gemaakt naar aanleiding van de per 1 oktober 2009 in werking getreden “Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen”.
Het Burgerjaarverslag maakt namelijk geen melding van deze voor de burgers zo belangrijke wet en ook op de gemeentelijke website en de gemeentelijke informatiepagina is hierover voor de burger geen enkele informatie te vinden, terwijl verschillende andere gemeenten de burgers hierover via hun website en folders uitvoerig informeren.

Het gemeentebestuur is blijkbaar nog niet zover om de burger hierover te informeren. Maar wij vinden het belangrijk dat de burgers toch hiervan op de hoogte worden gesteld en van hun rechten gebruik kunnen maken. Daarom onderstaande informatie.
 
Deze wet geeft de burgers, die een aanvraag bij de gemeente hebben ingediend waarop niet tijdig wordt beslist, de mogelijkheid een dwangsom (boete) te vorderen van de gemeente. Voorbeelden van een aanvraag zijn: aanvraag om vergunning, een rolstoel, een verzoek om een uitkering, maar ook bezwaarschriften vallen hieronder.

De termijn waarbinnen op een aanvraag moet zijn beslist kan een wettelijke termijn zijn en als er geen wettelijke termijn is een redelijke termijn. Die redelijke termijn hangt af van het soort aanvraag. Dat kan zijn enkele weken of enkele maanden. In ieder geval bedraagt deze redelijke termijn volgens deze wet 8 weken, tenzij de gemeente heeft laten weten dat een langere termijn nodig is om de aanvraag af te wikkelen.

Wordt niet binnen de wettelijke termijn of de redelijke of verlengde termijn een beslissing genomen op de aanvraag dan kan de aanvrager het gemeentebestuur in gebreke stellen. Dit kan door middel van een brief, waarin de aanvrager het gemeentebestuur in gebreke stelt en om een dwangsom verzoekt. Op de website van het het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kan hiervoor zelfs een formulier gedowndload worden.

Het gemeentebestuur heeft vervolgens nog twee weken de tijd om op de aanvraag te beslissen waarna bij uitblijven van een beslissing de dwangsom automatisch gaat lopen. De dwangsom bedraagt (vanaf genoemde 2 weken) € 20,-- per dag voor de eerste 2 weken, € 30,-- per dag voor de volgende 2 weken en € 40,-- per dag voor de volgende dagen. De maximale looptijd van de dwangsom bedraagt 42 dagen met een maximum dwangsom van € 1260,--.

Bovendien kan - als het gemeentebestuur binnen twee weken na de ingebrekestelling geen beslissing heeft genomen - zonder dat eerst een bezwaarschrift behoeft te worden ingediend (naast de dwangsom) meteen beroep worden ingesteld bij de rechter tegen het uitblijven van een beslissing.
Nadere informatie over de toepassing van deze wet is te vinden op de website van de Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (www.bzk.nl/onderwerpen/openbaar-bestuur/goed-openbaar/wet-dwangsom), waar ook het formulier voor de ingebrekestelling kan worden gedownload.