Actueel

GB admin

Nog geen besluit over gemeentelijke bezuinigingen

  • Geschreven door GB admin

Op 27 juni jl heeft de gemeenteraad de Kadernota 2014 behandeld in een zogenaamde oordeelsvormende sessie. Volgens deze Kadernota ontstaat er als gevolg van de economische recessie een tekort op de meerjarenbegroting oplopend van € 1.4 miljoen in 2014 tot € 4.1 miljoen in 2018. Dit tekort wordt met name veroorzaakt door fikse kortingen van het rijk op de algemene uitkering van het rijk en extra rentelasten als gevolg van het afwaarderen van grondexploitaties.

De Kadernota voor de begroting 2014 bevatte daarom een bezuinigingstaakstelling voor de periode tot 2018 tot een bedrag van ongeveer € 4.1 miljoen. Hiervan zou € 3 miljoen opgebracht moeten worden door de ambtelijke organisatie door onder andere efficiëncymaatregelen. Er resteerde dan nog een bedrag van € 1.1 miljoen. Dit bedrag zou moeten komen uit een bezuiniging op de gemeentelijke taken en/of een extra verhoging van de OZB.

Tijdens de raadsbehandeling bleken de partijen het wel eens over de taakstelling van € 3 miljoen voor de ambtelijke organisatie maar niet over de resterende taakstelling. En dan ging het met name over de invulling van de bezuiniging op de taken en de eventuele extra OZB-verhoging. Aangezien deze resterende bezuinigingstaakstelling nog niet voor 2014 geldt en pas in 2015 zou moeten ingaan en dus nog niet in de begroting voor 2014 behoeft te worden verwerkt is besloten over de invulling hiervan in september verder te praten.

Wordt vervolgd.

Namens de fractie van GemeenteBelangen,

Leen van Poppel