Actueel

GB admin

Ik ben toch zeker Sinterklaas niet?

 • Geschreven door GB admin

VocalisCenakel’Wanneer mogen wij nu onze subsidie verwachten, ik heb het toch op tijd ingediend?’
Deze vraag kon je in de gemeente Katwijk, maar veelal in de meeste gemeenten, beluisteren als er nog geen duidelijkheid was gekomen vanuit de gemeente nadat een organisatie of individu een gemeentelijke subsidie voor het een of ander voor komend werkjaar had aangevraagd.
Dat kon een jaarlijkse subsidie betreffen, denk bijvoorbeeld maar aan koren maar er zijn veel meer organisaties die in de welzijnshoek jaarlijks subidies aanvragen, of een incidentele om een bijzondere activiteit te organiseren zoals een optreden van alle majorettepelotons 65 + in de Cleijn Duinhal in het kader van seniorenbeleid of een visserijdag en… vis moet zwemmen.
Maar juist om dat ‘jaarlijkse’ en ‘onze subsidie’ in de vraagstelling van dit verslag van de commissie Welzijn ging het in de commissie Welzijn dinsdag 8 november.

Waarover spraken zij... niet over Biotex maar over...
In deze commissievergadering stonden wat betreft het subsidieleid twee agendapunten op de rol. Deze agendapunten waren vooraf al besproken bij de totstandkoming van een taal bijeenkomsten van vertegenwoordigers van het ambtelijk apparaat met politieke partijen en wethouder Mostert.
De uitgangspunten voor ‘wat we als politiek en ambtelijk zouden willen met de subsidieregeling’ waren al gelegd met de bespreking van het rapport van de ‘Rekenkamercommissie’ in de commissie Welzijn maandag 20 juni jl. Dinsdag 21 juni kwam elke fractie met een reactie door het weergeven van standpunten voor de realisering van een nieuwe subsidiewetgeving.

Daar waren voor GemeenteBelangen belangrijke peilers van nieuw te vormen beleid:

 • Geen automatische piloot meer bij de subsidieverstrekking.
 • Subsidie moet ten dienste staan aan de realisering van gemeentelijke doelen.
 • Eerste verantwoordelijkheid ligt bij de eigen organisaties / burgers, een subsidie is aanvullend aan eigen gelden.
 • Geef ruimte voor nieuwe initiatieven uit het maatschappelijk middenveld.
 • De verantwoording voor de ontvangen subsidie koppelen aan de subsidiehoogte.
 • Je moet kunnen controleren / weten wat er met de subsidiegelden is gebeurd. Vroeger hoorde je nog wel eens: ‘We moeten het geld nog opmaken voor die datum, anders krijgen we minder subsidie komend werkjaar’.
 • Voorkom de indirecte subsidies welke je nu vooral tegenkomt bij sportverenigingen, dus kom met realistische huurbedragen vanuit de gemeente.

Bij de andere partijen zag je veel overlap en dat kwam ook wel terug bij de bespreking van dit agendapunt in de commissie Welzijn van 8 december, hoewel deze bespreking af en toe dreigde te verzanden door teveel vragen met het niveau ‘technische vragen, dus detailniveau’. Maar na een krachtig uitgesproken ‘Mea Culpa’ zal dat een volgende keer niet meer gebeuren.

Nieuwe kaders subsidiebeleid 2012 – 2015 en Algemene Subsidie Verordening
Voor het opstellen van het Welzijnsprogramma 2013, waar de subsidies voor 1 mei a.s. moeten worden aangevraagd, zullen nieuwe kaders en de nieuwe A.S.V. als deze in de raad van 24 november worden vastgesteld. Wat houdt dat in:

 • Het belangrijkste punt is de koppeling van de gevraagde subsidie aan de gestelde gemeentelijke doelen. Het verlaten van ‘de automatische piloot’ bij de subsidietoedeling zal daarbij al een groot winstpunt moeten worden i.v.m. de huidige subsidiemethodieken.
 • GB is wel benieuwd hoe het punt van ‘verdergaande samenwerking tussen subsidievragers die binnen hetzelfde gemeentelijke doel werkzaam zijn’ beoordeeld zal worden door het College. Het is immers als de ‘derde Katwijkse weigergrond’ bij de subsidieverstrekking benoemd.
 • Blijf onderzoeken hoe je de output, de uitkomsten van de subsidie, kan beoordelen. Zijn er al ‘best practices’ bij andere gemeenten of voorbeelden vanuit de V.N.G.?
 • De gesubsidieerde instellingen zullen in de aanloop naar 1 mei worden geïnformeerd over de kaders van het nieuwe subsidiebeleid. Een tussentijdse evaluatie over de bevindingen is dan ook heel belangrijk.
 • Het opstellen van twee vormen van subsidies, te weten de jaarlijkse subsidies en de éénmalige subsidie is een grote verbetering. De jaarlijkse subsidie, bijvoorbeeld van een koor, geldt dan voor vier jaar. Een eenmalige subsidie kan bijvoorbeeld voor een eenmalig project of jubileumactiviteit zijn.
 • De driedeling in de subsidiebedragen tot 20.000 euro, tot 200.000 euro en meer dan 200.000 euro en daaraan gekoppelde de af te leggen verantwoording door de subsidieontvanger is een verbetering.

Bij deze bespreking merkte wethouder van Duijn nog op dat donderdag 17 november op de informatieavond over de sportnota er uitvoerige informatie voor de raadsleden zal volgen betreffende de gevolgde methodiek bij de opstelling van huurbedragen voor de sportorganisaties in Katwijk.
Met deze bespreking kwam de commissie tot de conclusie om het agendapunt te agenderen als hamerpunt voor de komende raadsvergadering en was de insteek vooral ‘niet lullen, maar poetsen’.

Wat kwam verder nog aan de orde?
VerkeerslesEr was nu ook maar één agendapunt en GB ziet op de termijnagenda welke t/m oktober 2012 loopt dat er in de rubriek ‘Nader te plannen’ een zestal belangrijke issues staat. De wethouder gaf aan dat deze nog moeten worden ingevuld, maar GB vraagt zich dan terecht af wat dan de waarde is van deze termijnagenda.
Over het stuk ter kennisname ‘Inspraak op de herziening van de Monumentenverordening’ had Leo Dubbelaar van het Cuypersgenootschap al schriftelijk gereageerd en dit punt wordt besproken als het College heeft gereageerd op alle ingediende zienswijzen.
Op mijn vraag wanneer we in de commissie de huisvestingsplannen ‘Onderwijs en kinderopvang’ gaan bespreken liet wethouder Mostert weten dat hij het nog niet wist dus… wordt vervolgd.

SintWie op internet de commissie Welzijn dinsdag 6 december met de koffiekan in de buurt wil volgen,
zal bedrogen uit komen, Huib Kruyt willen bellen… geen signaal, dus heel verbolgen.
De ‘schuld’ ligt echter bij de man met de mijter door zijn komst, u zult het niet geloven.
Maar op maandag 12 december, na het fractieoverleg dinsdag 6, kan ik u wel de commissie Welzijn beloven.

Namens de fractie van GemeenteBelangen,

Gerard Bol