Actueel

GB admin

Peuterspeelzaalwerk alternatief voor kinderopvang?

  • Geschreven door GB admin

Kinderopvang fors duurder
Na jaren van intensiveringen in de kinderopvang volgen nu jaren van bezuinigingen door de rijksoverheid om de kinderopvang budgettair houdbaar te houden. Gevolg: het gebruik neemt daarvan landelijk gezien af, zowel in aantallen kinderen als in uren kinderopvang. Ouders gaan op zoek naar alternatieven voor de fors duurder geworden kinderopvang. Eén alternatief voor kinderopvang is peuterspeelzaalwerk. Voor GemeenteBelangen voldoende reden om aandacht voor dit onderwerp te vragen in de vorm van een aantal vragen aan het college.

Alternatief peuterspeelzaalwerk?
Een nadeel voor ouders kan zijn dat kinderen slechts enkele dagdelen per week terecht kunnen bij peuterspeelzalen. De vraag is of in Katwijk een verschuiving gaande is van kinderopvang naar peuterspeelzaalwerk. Dat valt af te leiden of sprake is van wachtlijsten bij peuterspeelzalen. Tegelijkertijd staat ook deze vorm van opvang onder druk. Zo loopt landelijk gezien de deelname van het aantal dagdelen terug. Ook hier is de vraag of daarvan in Katwijk sprake is. Als daarvan sprake is, is de vervolgvraag of het peuterspeelzaalwerk nog wel laagdrempelig en toegankelijk is? Een 2e dagdeel betekent immers langer in een educatieve en stimulerende omgeving, leren samen spelen, meer kansen om te signaleren, etc.

Financiële situatie
Omdat te verwachten is dat peuterspeelzalen onder druk staan is het voorts van belang inzicht te hebben in financiële situatie bij de peuterspeelzalen in de gemeente Katwijk.

Nota koers op peuterspeelzaalwerk
In de nota Koers op peuterspeelzaalwerk van september 2006 zijn voor de periode 2006-2010 doelstellingen voor het peuterspeelzaalwerk in Katwijk geformuleerd. Een selectie van deze doelstellingen:
• het peuterspeelzaalwerk bereikt minimaal 80% in de leeftijd van 2 tot 4 jaar, voor zover zij niet een kinderdagverblijf bezoeken;
• het grootste deel van de kinderen bezoekt de peuterspeelzaal minimaal twee maal per week;
•de wachtlijst mag maximaal 3 maanden zijn;
• de (inkomensafhankelijke) ouderbijdrage is zodanig dat er geen financiële drempel wordt opgeworpen voor ouders om hun kind een peuterspeelzaal te laten bezoeken.
De vraag is of deze doelstelling in (nog) 2013 worden gehaald? En daarmee samenhangend de vraag: wat de huidige doelstellingen van het college zijn op het terrein van het peuterspeelzaalwerk. De nota Koers op peuterspeelzaalwerk maakt namelijk een gedateerde indruk.

Kortom, wat vindt het college van de huidige stand van zaken van het peuterspeelzaalwerk in Katwijk?

Namens Namens de fractie van GemeenteBelangen,

Emile Soetendal