Actueel

René Slootweg

Visie vanuit GemeenteBelangen voor de takendiscussie van de Gemeente Katwijk

  • Geschreven door René Slootweg

Als leidraad voor de takendiscussie heeft iedere fractie een visie opgesteld.
Opmerkelijk dat een groot deel behoorlijk dicht tegen elkaar aan liggen. Hopelijk is deze gebroederlijkheid ook terug te vinden in de uitvoering van de taken.

Hierbij de visie van GemeenteBelangen:

De gemeente is een samenleving van burgers met als ondersteunende organisatie het gemeentelijke apparaat door middel van autonome gemeentelijke- en van overheidswege opgelegde taken. Bij kerntaken treedt de gemeente regulerend en uitvoerend op en bij van overheidswege opgelegde taken ook uitvoerend, maar verwacht ook initiatieven en zelfredzaamheid van de burger.
 

Daarbij gelden de volgende uitgangspunten:
 

De gemeente zet zich waar nodig in om de individuele ontplooiing en ontwikkeling van mensen te handhaven en te vergroten. Elk individu maakt deel uit van de samenleving, is daar sociaal bij betrokken, houdt rekening met anderen en streeft naar een duurzame toekomst. Dit komt tot uitdrukking in solidariteit en zorg en aandacht voor anderen, vooral voor de zwakkeren. Iedereen moet volwaardig kunnen deelnemen aan de Katwijkse samenleving.
 

De gemeente zet zich in om in samenwerking met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties het eigen karakter van de vijf kernen binnen de gemeente (Katwijk aan Zee, Hoornes / Rijnsoever, Katwijk aan den Rijn, Valkenburg en Rijnsburg) te behouden en zo nodig te versterken, met de daarbij behorende voorzieningen.
Daarbij moet de gemeente de burgers op interactieve wijze betrekken bij het beleid en de plannen van de gemeente, van initiatief tot uitvoering.
 

Voor algemeen erkende kerntaken (bijvoorbeeld openbare orde en veiligheid, zorg voor de zwakkeren in de samenleving en het beheer van de openbare ruimte en openbaar groen), stelt de gemeente dat dit belangrijke taken voor de gemeente zijn, maar dat deze eventueel anders (bijvoorbeeld sober maar doelmatig) kunnen worden uitgevoerd. Daar kunnen burgers ook actief aan deelnemen.
 

Bij de uitvoering van taken telkens bezien of uitvoering door derden efficiënter en goedkoper kan met behoud van de door de gemeente gewenste kwaliteit. Daarbij moet vooral worden gedacht aan regionale samenwerking maar ook aan de inschakeling van andere partners.
 

Katwijk kent een zeer actief vrijwilligerswerk, de vitaliteit van de samenleving wordt hier mee gediend. Dit moet worden gekoesterd en gefaciliteerd blijven. De vrijwilligersorganisaties (maar ook jeugd, ouderen, zorg en sport) moeten dan ook kunnen rekenen op financiële steun van de gemeente.

 De uitbreiding van de toeristische sector is belangrijk voor de gemeente.
 

De gemeente treedt terug waar mensen en groepen (financieel) meer zelf kunnen doen en dragen. De kwetsbare burgers en groepen kunnen blijven rekenen op steun van de gemeente. Groepen met een duidelijke afhankelijkheid van de overheid, zoals minima, moeten worden ontzien.
 

Waar mogelijk minder regels stellen, zodat burgers, bedrijven en organisaties hierdoor minder belast worden en ook de gemeente als toezichthouder / handhaver minder werk heeft.

De Katwijkse samenleving en overheid borgen dat alle diensten en voorzieningen open staan voor alle inwoners, onverschillig hun woonplaats, leeftijd, geslacht, ras, sexuele geaardheid, geloof, huwelijkse staat, land van oorsprong  enzovoort.