Actueel

GB admin

Algemene Beschouwingen 2011: u wordt gefopt!

  • Geschreven door GB admin

De volledige tekst van onze Algemene Beschouwingen 2011 kunt u hier downloaden en de door GemeenteBelangen ingediende moties en amendementen hier.

Hieronder vindt u een verkorte versie van onze Algemene Beschouwingen op de begroting van 2012:

Zorg en welzijn 200U wordt gefopt!
Door harde bezuinigingen op welzijnsvoorzieningen die iedereen raken. Maar die volgens GemeenteBelangen niet nodig zijn. We noemen er enkele: meerdere clubs krijgen geen ondersteuning meer, keuzevrijheid op de zorgmarkt verdwijnt, geen schoolzwemmen meer, geen steun meer voor monumentenonderhoud, geen beroepsoriëntatie voor leerlingen, geen geld voor natuur- en milieueducatie.
Het servicepunt in Rijnsburg verdwijnt, er wordt fors bezuinigd op jeugd- en jongerenwerk, de bibliotheek wordt flink gekort, het ouderenwerk wordt gedwongen samen te gaan met Factor W en er is geen geld meer voor leerlingenvervoer van kinderen met een beperking. De openbare ruimte krijgt minder onderhoud, er wordt minder aan onkruidbestrijding gedaan en de overlast van vliegverkeer wordt voor lief genomen.

Waarom zijn deze bezuinigingen volgens het college nodig?
Omdat we een stuk armer zijn geworden. Het rijk keert door de financiële crisis veel minder geld uit aan de gemeente. Maar we hebben toch ruim honderd miljoen aan Nuongeld? Dat klopt, maar de collegepartijen (CDA, ChristenUnie en VVD) gaan deze NIET gebruiken om het miljoenentekort te compenseren. Deze miljoenen gaan ze de komende vijf jaar met gulle hand uitgegeven aan strategische projecten, onder het motto van ‘De gemeente moet vitaal blijven!’

schoolzwemmen 200Investeringsdrift
GB vindt dat CDA, ChristenUnie en VVD doorslaan en gaan potverteren ten koste van de burger met deze investeringsdrift. Niet al het geld moet uitgegeven worden aan dure projecten.
Het geld moet juist ook gebruikt worden voor maatschappelijke doelen. Wij vinden dat er een flink bedrag over moet blijven om de bezuinigingsmaatregelen die hierboven zijn beschreven te verzachten of zelfs helemaal niet uit te voeren.
Bedenk dat elke tien miljoen jaarlijks 4,5 ton aan rente oplevert. En bedenk wat we allemaal voor dat geld nog jaren in stand kunnen houden.
De collegepartijen zijn het met alle bezuinigingen eens. Zij willen ook al het Nuongeld opmaken en kiezen dus niet voor het welzijn van de burgers. Zij laten oud en jong in de kou staan!

De collegepartijen leunen achterover
Het CDA, de ChristenUnie en de VVD zijn totaal niet kritisch naar het college. De ChristenUnie die in de vorige raadsperiode constructief oppositie voerde, is mat en in de discussie nauwelijks aanwezig. Het CDA verbaast ons met dezelfde opstelling niet, dat doen ze immers al vele jaren. ‘Achterover leunen en de wethouders het werk laten doen’, is kennelijk het motto. Het sociale gezicht van deze partijen is verdwenen achter het masker van de bezuinigingen. De VVD uit zich alleen via de pers en via mooie flyers, in de commissie en de raad horen we ze niet. De ultieme VVD-belofte van duizend euro terug naar elk huishouden is nog steeds niet ingelost.

Het college is niet alert
Bestuur
Het college werkt op collegiale basis. Wij vragen ons af hoe betrouwbaar het college nog is? Het is in de laatste maanden al tweemaal voorgekomen dat de VVD - wethouder onwaarheden verkondigt. Het gaat hier om de start van het Masterplan Valkenburg en zijn opstelling bij de nieuwbouw van de bibliotheek. Wij verwachten dat de voorzitter ingrijpt wanneer er door een wethouder onzin wordt verkondigd. Collegialiteit is mooi, maar het mag nooit ten koste gaan van de geloofwaardigheid van het openbaar bestuur. Wij hechten aan een betrouwbaar bestuur.

huis te koopBouwplannen
De situatie op de woningmarkt is ingrijpend veranderd en dat vraagt om drastische maatregelen. Er staan in de gemeente Katwijk enorm veel huizen te koop, grootschalige nieuwbouw is nu niet nodig. Er is heel veel grond aangekocht voor woningbouw, de rentelasten kosten de gemeente jaarlijks miljoenen euro’s. GemeenteBelangen heeft nadrukkelijk gevraagd om herziening van de bouwplannen. Het college reageert hier niet alert op.

Woningmarkt
De woningbouwplannen sluiten niet aan op de behoefte van de woningmarkt. Er worden nauwelijks betaalbare woningen gebouwd, te weinig woningen voor starters en al helemaal geen woningen voor senioren. Woonzorgvoorzieningen op algemene grondslag (niet christelijk) zijn er niet. Dit wordt door velen als een zeer groot gemis ervaren.
Ouderen verhuizen naar een andere gemeente als zij niet meer thuis kunnen wonen. Dit is een schrijnende situatie. Er is dringend behoefte aan meer huurwoningen, zowel sociaal als in het duurdere segment. Het college is te afwachtend en voert geen regie.

Fietsen
Fietsen is kennelijk niet erg belangrijk voor dit college. Bij de herinrichting van de Hoorneslaan Oost is niet gekozen voor asfalt voor de fietsers. Het is twijfelachtig of er een veilige en snelle fietsverbinding over de verdiepte N206 komt. Er wordt niet geïnvesteerd in fietssnelwegen tussen Katwijk en Leiden. Er gaat veel te veel gemeenschapsgeld op aan het opknappen van provinciale fietspaden, communicatie en onderzoek. Wij vinden dat de fietsers in Katwijk beter verdienen.

Auto
Brouwerstraat 240Het verkeer zorgt in Rijnsburg voor veel overlast.
Het college wil de Brouwerstraat herinrichten als 30 km straat. Deze maatregel heeft geen zin omdat het verkeer in de spits toch al stapvoets rijdt. De Rijnsburgers vragen zich in groten getale af waarom het vrachtverkeer niet uit de kern wordt geweerd. Niet alleen het verkeer van de Flora, maar ook dat van Klei - Oost. Ons plan om het (vracht)verkeer via de Bankijkerweg naar de A44 te leiden voorziet daarin, maar werd door het college en de collegepartijen niet gesteund.

In Valkenburg is het verkeer in de Hoofdstraat nog steeds niet veilig, de inrichting van de straat is zo onduidelijk dat fietsers kiezen voor de stoep in plaats van de weg.

In Katwijk is er nog steeds geen veilige ontsluiting voor de wijk Zanderij.
De verkeerssituatie op het Bosplein is onduidelijk en onveilig.Het is alweer een tijdje stil rond de verdieping van de N206, wij vermoeden dat er meer geld nodig is voor dit project. Katwijk heeft vele miljoenen extra toegezegd voor de aanleg van de RijnlandRoute. In ruil daarvoor wil Katwijk goede aansluitingen op het tracé. De provincie heeft hierover nog steeds geen enkele toezegging gedaan! Het college toont ook hierin geen daadkracht.

Vliegveld Valkenburg
Het Rijk wil in volle vaart door met de bouw op het vliegveld. Het standpunt is dat er alleen geld voor de RijnlandRoute komt als er gebouwd kan worden op het vliegveld. Het college gaat mee in die vaart, terwijl dit betekent dat huizen van de Katwijkse bouwprojecten niet meer verkocht zullen worden. Katwijk moet juist hard op de rem trappen, eerst onderhandelen. Het gaat hier om grote financiële belangen en het college loopt weer achter de feiten aan.

Gemeentehuis ValkenburgDe voorzieningen nemen af
De bewoners in Valkenburg zijn het meer dan zat. ‘De voorzieningen nemen af en al het geld gaat naar Katwijk aan Zee’ is een veelgehoorde klacht. Valkenburg is een groeikern, de sociale cohesie verdwijnt zonder voorzieningen. De mensen zijn ontevreden.
Het gemeentehuis Valkenburg staat al jaren leeg, er is geen jeugdhonk, het servicepunt is gesloten, de bibliotheek verdwijnt, een trapveldje in de Tjalmastrook zou heel welkom zijn. Het onderhoud aan de straten is onder de maat en het groen wordt onvoldoende onderhouden.

Trappenberg KloosterschuurOok in Rijnsburg heerst ontevredenheid, de plannen om de bibliotheek uit te kleden vinden geen steun bij de inwoners.
De sluiting van het servicepunt stuit op veel weerstand en de invulling van het gemeenschapshuis wordt met argusogen gevolgd.
Ook hier wordt gemopperd dat al het gemeenschapsgeld wordt geïnvesteerd in Katwijk aan Zee. De overlast van het verkeer, de skatevoorziening waar geen plek voor is, de slordig braakliggende stukken grond waar ooit gebouwd moet gaan worden.
Het zijn allemaal punten van kritiek. De focus van het college ligt bij Katwijk aan Zee.

Hotel RicheGrote prestigeprojecten
GB vindt het plan voor de zeejachthaven en de megabibliotheek prestigeprojecten. De zeejachthaven kan er alleen komen door heel veel dure huizen te bouwen of door er miljoenen gemeenschapsgeld in te pompen. Wij zijn daar tegen. Ook de dertien miljoen voor onder andere een bibliotheek in Katwijk aan Zee vinden wij niet nodig. Er liggen op het moment genoeg projecten te wachten waar de inwoners van Katwijk mee gebaat zijn. Met veel minder geld valt veel winst te behalen. Het college moet zich daarop richten.
Wat dacht u van het gemeentehuis in Valkenburg, het gemeenschapshuis in Rijnsburg, een sloephaven en het varend erfgoed in het Prins Hendrikkanaal, de Turfmarkt als plein met terras aan de Rijn, een mooie invulling voor de redschuur en de visserijschool, een wijkgebouw in Valkenburg, de jachthaven in Rijnsburg, een goed plan voor de barakken en een mooi plan voor de bekende rotte kies aan de Boulevard! ‘Parels in de kernen’, is ons motto.

GemeenteBelangen werkt!
Wij willen verantwoord omgaan met overheidsgeld en Nuongeld. Wij zullen blijven strijden voor goede voorzieningen in alle kernen voor jong en oud. Wij zetten ons in voor veilig verkeer wat goed kan doorstromen. ‘Eerst bewegen, dan bouwen’, blijft ons motto. Wij willen alleen die woningen bouwen waar behoefte aan is. De welzijnsvoorzieningen die we zorgvuldig hebben opgebouwd, mogen niet rigoreus worden afgebroken. Wij gaan niet voor prestigeobjecten maar voor de zogenaamde ‘Parels in de kernen’ waar alle inwoners plezier van kunnen hebben.

Namens de fractie van GemeenteBelangen,

Esther Schonenbergl