Actueel

GB admin

Is Katwijk leefbaar met 80.000 inwoners?

  • Geschreven door GB admin

LeefbaardorpIn Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg gaat voor woningzoekenden uit de eigen gemeente en de regio de komende 10 jaar nog veel gebouwd worden. Er gaan in Katwijk tot 2020 nog circa 9000 woningen gebouwd worden. Katwijk groeit uit tot een gemeente van ruim 80.000 inwoners. Waar deze huizen komen te staan ligt in grote lijnen al vast in de vele plannen. Of er zoveel huizen nodig zijn, daar hebben wij onze vraagtekens bij.  We moeten zeker niet bouwen voor de leegstand, daarom is goed inzicht in de woningbehoefte een harde voorwaarde. Indien daarvoor aanleiding is kunnen we de aantallen te bouwen woningen naar beneden bijstellen.

GemeenteBelangen stelt steeds nadrukkelijk de vraag, wat zijn de gevolgen van dit aantal woningen voor onze gemeente als het gaat om de voorzieningen (centrum, sport, cultuur, welzijn, horeca) en de leefbaarheid (groen, speelplaatsen, veiligheid, leefmilieu)? Groeien deze op gelijke voet mee met de woningproductie? Hoe en voor wie bouwen we? En is de buurt en/of wijk dan nog wel leefbaar?

Een leefbaar Katwijk
LeefbaardorpLeefbaarheid is een optelsom van heel veel factoren die met elkaar bepalen of je als inwoner van Katwijk tevreden bent met de woning, de woonomgeving en de vele voorzieningen waarover je graag wil beschikken.
De beschikbare ruimte is schaars en wordt de komende jaren door de vele bouwplannen nog veel schaarser. Dus moeten we deze ruimte zeer zorgvuldig toe bedelen aan alle functies die we met elkaar van levensbelang vinden voor een leefbaar en aantrekkelijk Katwijk.
GemeenteBelangen staat op het standpunt dat de leefbaarheid van het huidige en het toekomstige Katwijk nog veel aandacht vraagt.
Aan de leefbaarheid voor de toekomst kan alleen inhoud geven worden als we continu werken aan het verbeteren van de leefbaarheid van nu. Het werken aan de problemen die de burger dagelijks ervaart moet daarbij voorop staan.

Daarom GB
Omdat er de komende jaren nog veel gebouwd gaat worden is het standpunt van GemeenteBelangen dat:

  • voorzieningen voor recreatie, sport, onderwijs, cultuur en werkgelegenheid met de uitbreidingen meegroeien.
  • herstructurering van naoorlogse wijken een integrale aanpak vragen waarbij verbetering van de woningen en de directe omgeving centraal staat.
  • de verbetering van de sociale samenhang, veiligheid, speelmogelijkheden voor kinderen en groen  een voorwaarde is.
  • we voldoende woningen voor jonge starters en senioren bouwen
  • er woonzorgvoorzieningen voor alle levensovertuigingen beschikbaar zijn
  • betaalbare woningen via collectief particulier opdrachtgeverschap, verkoop van huurwoningen, Maatschappelijk Gebonden Eigendom en startersleningen op de markt komen
  • woningen levensloopbestendig, duurzaam en energiezuinig gebouwd zijn
  • woningen voor speciale doelgroepen in de plannen zijn meegenomen
  • we toekomstige bewoners vooraf betrekken bij de uitwerking van de bouwplannen (consumentgericht bouwen)

Alleen op deze manier is het verantwoord om Katwijk te laten groeien tot een gemeente met 80.000 inwoners. Voorop staat dat de inwoners van nu en in de toekomst verzekerd moeten zijn van een aantrekkelijk woon, werk en leefmilieu.