Actueel

René Slootweg

Barakken Wassenaarseweg plaatsmaken voor groen?

  • Geschreven door René Slootweg

barakDe barakken langs de Wassenaarseweg zijn al jaren het middelpunt van discussie. Naar aanleiding van een aangekondigd onderzoek en de wens van Dunea om dit gebied te gebruiken voor waterwinnen, heeft de fractie van GemeenteBelangen het college een aantal artikel 41 vragen gesteld.

 

Betreft: vragen ex artikel 41 RvO Inrichting gebied westelijke barakken Wassenaarseweg

Geacht college,

Het college heeft aangekondigd in 2018 te willen beginnen met de bouw van woningen op de locatie vliegveld Valkenburg. In het project Locatie Valkenburg (PLV) wordt gesproken over de inrichting van de barakken aan de duinkant als “barakkenbos” met een natuur en recreatieve invulling. Dit barakkenbos moet mede dienen om groene recreatieve behoefte van de nieuwe wijk mogelijk te maken en de recreatieve druk op de al zwaar belaste duinen niet nog groter te maken.

In de vergadering van 2 juni 2016 heeft u als antwoord op artikel 41 vragen gesteld dat verschillende inrichtingsmogelijkheden worden onderzocht door het bureau OKRA, dat de planning voor afronding van dit onderzoek eind juni 2016 is en dat de uitkomsten van dit onderzoek aan de raad beschikbaar worden gesteld.

Wij hebben de volgende vragen:

1. Is het onderzoek van OKRA inmiddels afgerond?

2. Zo ja waarom is het dan nog niet zoals was toegezegd aan de raad beschikbaar gesteld? En wanneer wordt die toezegging alsnog gestand gedaan ?  Zo nee, hoe is die vertraging van drie kwart jaar (!) tot stand gekomen?

3. Heeft het onderzoek inzicht geboden hoe dit gebied te ontwikkelen als een buffer met recreatie mogelijkheden om de gevoelige duinen te ontzien conform de ambitie van het Masterplan Locatie Valkenburg? 

4. Bent u bekend met het meerjarenprogramma 2017-2021 samenwerking Dunea-Staatsbosbeheer, waarin het project ‘groene inrichting locatie Valkenburg’ is opgenomen?

5. Is het u bekend dat in voorgenoemd project is geconstateerd dat de in slechte staat verkerende barakken de ontwikkeling van de binnenduinrand voor natuur, recreatie en waterwinning belemmeren?

6. Heeft het onderzoek van OKRA oplossingen opgeleverd waarin zowel behoud van erfgoed als een groene ontwikkeling van het gebied mogelijk zijn?

7. Katwijk was mede indiener van het bidboek voor de oprichting van het Nationaal Park Hollandse Duinen. Onderdeel van de ambitie van dit Nationaal Park is ook de recreatieve en groene ontwikkeling van het aan de duinen grenzende landschap. Op welke wijze kan het Nationaal Park de groenontwikkeling rond locatie Valkenburg en meer specifiek het gebied rond de barakken gaan versterken?

8. Is voornoemd aspect meegenomen in het onderzoek van OKRA?

9. Recent heeft het plan voor het Ringpark van Jan de Lange veel aandacht getrokken. Dit plan sluit aan op het barakkengebied. Welke mogelijkheden ziet u om de ontwikkeling van het barakkengebied het plan voor het Ringpark te laten versterken?

10. Op welke wijze wilt u vervolg geven aan het samen met Dunea uitgevoerde onderzoek door OKRA?

Met vriendelijke groet,

namens de fractie van GemeenteBelangen,

R.P. Slootweg