Actueel

GB admin

cieWelzijn20081014

  • Geschreven door GB admin

Katwijk, 14 oktober 2008 - Commissie Welzijn

Dinsdag 14 oktober werd er in de commissie Welzijn met een agenda van twee punten gewerkt waarbij de meeste aandacht uitging naar de begroting 2009 en deze commissie beperkte zich tot de voor haar bestemde terreinen.

Veel technische vragen, zeker ook van de hand van GemeenteBelangen, konden op de voorlichtingsbijeenkomst (voor de wat ‘oudere’ lezers van deze rubriek: heeft niets met de N.V.S.H. te maken) van woensdag 1oktober worden gesteld aan de ambtelijke organisatie. Op de voor de commissie Welzijn bestemde programma’s van de begroting 2009 werd door GemeenteBelangen net als de meeste andere politieke partijen veel gevraagd en getoetst bij de wethouders de Jong, Vingerling en van Duijn.
Daarbij was voor Joke Slings, de woordvoerster van GemeenteBelangen, het grote aandachtspunt de niet meegaande groei van te besteden gelden voor de welzijnsterreinen als je het vergelijkt met harde sectoren als verkeer, bouwen enz.

Met een groeiende gemeente Katwijk moeten we ook kijkende naar de vele nieuwbouwprojecten voorzieningen in die wijken worden gerealiseerd voor de bewoners, maar zijn er ook extra gelden nodig om bovenwijkse / stadse voorzieningen voor heel Katwijk te realiseren. Daar moeten we dus ook bij de opstelling van de begroting 2009 kritisch naar kijken.

In deze commissievergadering waren er ook vanuit onze fractie veel vragen over zaken die betrekking hebben op de wet maatschappelijke ondersteuning, maar we zullen hier ook bij de Algemene Beschouwingen 2009 van 6 november aanstaande op terugkomen.

Een tweede agendapunt was de lokale educatieve agenda waarvan het de bedoeling is dat het visiedocument in de Katwijkse raad in januari 2009 wordt vastgesteld. Die lokale educatieve agenda (voor de afkortingsfanaten onder ons ook wel de L.E.A., niet te verwarren met een bijbelse figuur, in het onderwijs genoemd) bevat de volgende aandachtspunten voor de komende jaren waar peuterspeelzalen, de kinderopvang, basisscholen en het voortgezet onderwijs in Katwijk aan gaan werken:

    * Onderwijsachterstandenbeleid
    * Centrum voor Jeugd en Gezin, Zorg Advies Teams en School Maatschappelijk Werk
    * Onderwijs in relatie tot jeugdzorg en de Cardea Campus (nu in de Tulpstraat)
    * Electronische leerdossiers voor 0 – 23 jarigen

In de commissie werd door de CU betwijfeld of er in het onderwijsveld voldoende draagvlak was voor deze L.E.A. Dat zal het overleg van Katwijkse schooldirecties en –besturen dan de komende maand maar moeten uitwijzen.
Bij de stukken ter kennisname was ook de actielijst en bij het vaststellen van de agenda voor de commissievergadering Welzijn van dinsdag 11 november (wat zullen de bewoners in De Zilk en Noordwijkerhout die avond doen?) bleek dat diverse beleidsnota’s nog niet gereed waren of weer werden uitgesteld.
Zo gaat in de wandelgangen van het gemeentehuis al de mare dat het woord ‘barakken’ het nieuwe zelfstandig naamwoord is voor ‘uitstel aanvragen’.
Ook GemeenteBelangen vindt dat het College van B&W beter beleidsnota’s kan toezeggen en daadwerkelijk kan uitvoeren in plaats van een opsomming van vraagtekens bij eerdere vastgestelde behandeldata van beleidsnota’s te plaatsen.    

Maar de politiek is ook net een sprookje en daarom eindigt ook deze commissievergadering goed met de toezegging van het College van B&W om voorafgaand aan de komende vergadering van Welzijn een tweetal presentaties te verzorgen van ‘Sport op de stort’ en het ‘Speelruimtebeleidsplan’.
Ook na deze vergadering vonden de commissieleden elkaar weer in de hal van het gemeentehuis waar de aanwezige bode (hij wil niet genoemd worden) de memorabele woorden sprak: ‘En ze vergaderden nog lang en gelukkig’.

Gerard Bol