Actueel

GB admin

Er was eens het plan voor de RijnlandRoute

  • Geschreven door GB admin

Rijnland Route 1In de raadsvergadering van 12 september is de RijnlandRoute besproken. De raad werd gevraagd zich uit te spreken over het definitief vrij maken van de gelden die daar in het verleden voor zijn gereserveerd.

De fractie van GemeenteBelangen was zeer ongelukkig met het voorliggende stuk. En het niet vrijmaken van de gelden had als gevolg dat de provincie het bedrag zou terughalen op het stuk van de RijnlandRoute door Katwijk. Als fractie vonden en vinden wij dat een vorm van chantage, immers het niet vrijmaken betekent een grote verslechtering. Omdat de RijnlandRoute een provinciaal project is, heeft de provincie de mogelijkheid om hun dreigement uit te voeren. Kortom… niet vrijgeven van de gelden was dus geen optie.
 

Hoe heeft het allemaal zover kunnen komen?
Katwijk heeft in het verleden via de projectgroep Valkenburg het standpunt kenbaar gemaakt dat bebouwing alleen mogelijk was als er ter hoogte van de bebouwing op het voormalig vliegkamp twee aansluitingen op de N206 zouden worden gerealiseerd. Dat die ter hoogte van Valkenburg het vrije uitzicht zouden belemmeren is evident. Zelf heeft Katwijk zich tot doel gesteld om de N206 ter hoogte van Katwijk aan den Rijn te verleggen en een ongelijkvloerse kruising ter hoogte van de Molentuinweg te maken. Beide projecten RijnlandRoute en Duinvallei hielden dus op voor de kruising met de N441.
 

Knelpunt blijft behouden?
Rijnland Route 2In beide plannen bleef het kruispunt met stoplichten ter hoogte van de N441 dus gewoon bestaan. Later is er in overleg tussen de beide projectgroepen afgesproken dat het kruispunt bij de N441 zou komen te vervallen. Het verkeer van de Westerbaan en de N441 moest maar via een parallelweg naar de kruising Valkenburg-west gaan. Tevens is er toen in het overleg bepaald dat de N206 door Katwijk een stroomweg moet worden voor 80 km.

De gevolgen hiervan voor zowel Katwijk aan den Rijn als Valkenburg zijn voor de fractie van GemeenteBelangen onacceptabel. Wij hebben daarop het initiatief genomen om hier nog eens kritisch naar te kijken.
 

Werkgroep ‘Second opinion’
Samen met de ChristenUnie hebben we een second opinion aangevraagd waar de raad ons unaniem in volgde. Het doel was om de losse plannen van RijnlandRoute, de Duinvallei en het kruispunt met de N441 samen te voegen tot één optimaal plan. In een zeer kort tijdsbestek heeft deze raadsbrede werkgroep een rapport op laten stellen waar de knelpunten en onmogelijkheden helder en zonder reserves in zijn verwoord. De uitkomsten van deze werkgroep zijn gedeeld met het College en de ambtenaren die namens Katwijk in de diverse werkgroepen zitting hebben. Inzet van de werkgroep in deze gesprekken was om te komen tot een inpassing van de N206 die veilig, betrouwbaar, toekomstvast en betaalbaar zou zijn. Probleem is wel steeds geweest dat er vanuit Katwijk onvoldoende aandacht is geweest voor het beginsel dat als iemand iets wil hij daar dan ook voor moet betalen. Het gehele proces heeft in samenspraak met de provincie plaatsgevonden. Vandaar ook dat er één belangrijk punt uit de second opinion door de provincie is overgenomen, de ongelijkvloerse kruising met de N206 waarbij de Molentuinweg direct verbonden wordt met de Westerbaan om zo een betere doorstroming te realiseren voor het lokale verkeer. Men hoeft dan niet meer eerst de N206 op.

Wat is er gebeurd met de uitkomsten van de second opinion?
De leden van deze werkgroep hebben zich in de maanden na het opleveren van het rapport intensief in de verdere gesprekken  tussen Katwijk en de provincie gemengd. Het resultaat hiervan is dat het nu voorliggende plan veiliger is dan het oude plan en dat het lokale verkeer niet meer van de N206 gebruik hoeft te maken. Verder komt er een goede aansluiting van de N441 / Westerbaan op de N206 en blijft de overkluizing van de N206 ter hoogte van Katwijk aan den Rijn mogelijk.
 

Maar wat is er nog niet bereikt?
Een opsomming van wat nog niet is bereikt en waar nog oplossingen gevonden moeten worden:
• De aansluiting Valkenburg-oost is nog steeds veel te steil en volgens de provincie moeten ook de vrachtwagens naar de industrie terreinen er overheen.
• De aansluiting Valkenburg-west komt zeer dicht bij de huizen van Valkenburg en is ook nog eens hoog en uitgerust met geluidsschermen.
• Het voorliggende plan van de gemeente Katwijk voor de Duinvallei is misschien mogelijk voor wat betreft de verkeersinpassing, stedenbouwkundig is het een gedrocht. Het gaat voorbij aan overkluizing doordat het de weg inklemt tussen een dijk / geluidswal en woningen.
• Het viaduct ter hoogte van de Zeeweg zal binnenkort moeten worden vervangen. Bij de nieuwe plannen van de provincie wordt geen rekening gehouden met de nieuwe milieueisen.
• De deelkernen van Katwijk aan den Rijn worden nog meer dan nu gescheiden en zijn zeker niet verbonden met elkaar.
 

Wat moeten we na 12 september doen als gemeenteraad?
Katwijk zal zich anders moeten gaan opstellen naar de provincie. Niet meer het braafste jongetje van de klas blijven, maar opkomen voor onze belangen. We hebben nog steeds de mogelijkheid om alles te laten zoals het was in Duinvallei met al zijn mooie stoplichten en de inrichting voor 50 km.
De Katwijkse raad heeft ingestemd met het principe-ontwerp RijnlandRoute van de provincie. Maar dat is op dit moment niet meer dan twee viaducten met een stuk verdiepte weg ertussen. De Katwijkse gemeenteraad / de werkgroep ‘Second opinion’ is er klaar voor om het gesprek met wie dan ook aan te gaan. Onze grootste zorg daarbij is niet onze argumentatie of overredingskracht maar wel de slagkracht van de verantwoordelijk wethouder.

Namens de Fractie van GemeenteBelangen,
 

Adriaan Heijnen