Actueel

GB admin

GemeenteBelangen en ChristenUnie komen met oplossing voor knelpunten inpassing parkeergarage

  • Geschreven door GB admin

Uit de inspraakvond, contacten met belanghebbenden en de discussie in de commissie Ruimte is gebleken dat er veel draagvlak is voor de plannen met betrekking tot de parkeergarage. Wel bestaan er op enkele specifieke locaties nog knelpunten. Dit speelt met name in het gebied rondom restaurant de Zwaan. Voor de partijen GemeenteBelangen en ChristenUnie was dit aanleiding om eens te onderzoeken of er een variant te vinden was waarin deze punten konden worden opgelost. Dit is gelukt.
De ambtenaren en het college hebben zich ingespannen om deze variant nog voor de raadsvergadering van donderdag 31 mei uit te werken tot een aangepast raadsbesluit. Helaas bleek op het laatste moment dat enkele partijen toch meer tijd nodig hadden om tot een besluit te kunnen komen. De besluitvorming over de parkeergarage en bijbehorende inpassing is dan ook twee weken opgeschoven en vindt nu plaats in de extra raadsvergadering van donderdagavond 14 juni.

De afgelopen periode is er veel aandacht geweest voor het ontwerp van de parkeergarage die de gemeente Katwijk in de nieuwe Kustversterking wil realiseren. Contacten met bewoners, inspraakavonden en behandeling in de commissie Ruimte toonden aan dat er veel draagvlak is voor de plannen. Wel werd duidelijk dat er enkele knelpunten in het plan zitten. Deze concentreerden zich voornamelijk aan de zuidkant van het plan rondom restaurant de Zwaan.

Zo was de uitrit van de parkeergarage aan deze kant precies tegenover woonhuizen gepositioneerd en niet tegenover een bestaande straat. Verder verdwenen in dit gebied tussen de Oude Kerk tot en met de Vuurbaak alle parkeerplaatsen aan de zeezijde zodat de parkeersituatie bij de horecabedrijven in dit gebied fors verslechterde. Ook was nog niet goed duidelijk op welke wijze de resterende ruimte zou worden gebruikt voor inpassing van het evenementenpleintje, het Duna-atelier en het (eventueel verbouwde) restaurant de Zwaan.

oorspronkelijk ontwerp P garage
Afbeelding 1. Oorspronkelijk ontwerp parkeergarage. Uitsnede van het gebied tussen de Oude Kerk en de Vuurbaak met de parkeergarage en restaurant de Zwaan tussen het dijklichaam en de Boulevard.

Een eerste oplossing voor deze knelpunten werd gevonden door de uitrit van de garage te verplaatsen naar het noorden zodat deze recht tegenover de Blommerstraat zou komen te liggen. Met het verplaatsen van deze uitrit zou een gedeelte van het plein ten noorden van de Zwaan beschikbaar komen. Dit zou dan samen met het plein ten zuiden van de Zwaan en de ruimte daar omheen geïntegreerd kunnen worden tot één nieuw Strandplein. Dit plein wordt verdiept aangelegd en door het doortrekken van de duinenrij zou dit voor een deel aan het zicht vanaf de Boulevard worden onttrokken. Dit plein biedt vervolgens alle ruimte om daar op een creatieve manier invulling aan te geven. Zo zou het gebruikt kunnen worden voor evenementen, parkeren van fietsen en scooters.

Het plein kan eventueel ook voor een deel gebruikt worden voor het parkeren van auto’s. Dit als een compensatie voor de negentig parkeerplaatsen die vervallen als gevolg van het verplaatsen van de uitrit. De garage zou daarmee uitkomen op 680 parkeerplaatsen. Dit is ruim voldoende voor het vervangen van de vervallen parkeerplaatsen in dit gebied, het autovrij maken van het centrum, het verlagen van de parkeerdruk in de woonwijken en de extra parkeerplaatsen die nodig zijn als in de toekomst het masterplan Katwijk aan Zee wordt uitgevoerd. Daarnaast blijven er in de parkeergarage nog 200 plaatsen extra over voor een mogelijke toekomstige groei en het opvangen van pieken op drukke dagen.

De uitwerking en definitieve invulling van het plein zal door specialisten worden gedaan. Dit kan in een later stadium bepaald worden. Belangrijk is echter dat het nieuwe plein nu meer ruimte en dus ook meer mogelijkheden biedt om dit optimaal in te passen in de omgeving. Er ontstaan meer mogelijkheden om bijvoorbeeld met wandelpaden en zichtlijnen een verbinding te krijgen tussen de monumenten de Vuurbaak en de Oude Kerk. Begrensd door deze klassieke Katwijkse monumenten zou het plein mogelijk ook een thematisch karakter kunnen krijgen en een mooie aanvulling voor de Katwijker zelf of op het naastgelegen centrum kunnen betekenen.

Aangepast ontwerp
Afbeelding 2. Aangepast ontwerp parkeergarage. De inrit van de parkeergarage is verplaatst tegenover de Blommerstraat en er is een groot Strandplein gecreëerd.

Aan het plan zitten zeker ook positieve financiële consequenties. De aanpassing aan de garage levert een voordeel op van enkele miljoenen. Dit biedt ruimte om extra te investeren in de ruimtelijke kwaliteit van het plan en het aantrekkelijker maken van een autoluw centrum.

Namens de fracties van GemeenteBelangen en de ChristenUnie,

Hans Vingerling en Klaas Jan van der Bent