Actueel

GB admin

Investeringen zorgwoningen DSV

  • Geschreven door GB admin

We leven met zijn allen steeds langer. Dat is natuurlijk heel mooi. Tegelijkertijd worden door de vergrijzing steeds meer mensen vroeg of laat afhankelijk van zorg. Goede ouderenhuisvesting, zeker voor mensen met een zware zorgvraag, is daarom noodzakelijk. Een belangrijk maatschappelijk vraagstuk.

Bij GemeenteBelangen is dat het uitgangspunt geweest bij de beoordeling van het voorstel van het college voor een garantstelling van de nieuwbouwplannen van DSV (Duinrand, Salem, Vlietstede en een woonzorgcentrum in het gebied Haven fase II).

GemeenteBelangen heeft uiterst kritisch gekeken naar de business case en het onderzoek van Deloitte naar de business case. De business case bevat een onderbouwing waarom de investeringen voor zorgwoningen nodig zijn en een analyse van de ontwikkelingen op het gebied van zorg en wonen zoals die zich in de (nabije) toekomst zullen ontwikkelen.

De totale garantstelling bedraagt ca. €55 mln. verspreid over 10 jaar, opgesplitst in twee tranches. De eerste tranche behelst de vernieuwing van Vlietstede en Duinrand (inclusief de noodhuisvesting die voor beide nodig is) en vergt een investering van € 26,5 mln.; de tweede tranche behelst de vernieuwing van Salem (inclusief de noodhuisvesting) en de nieuwbouw in Haven II.

Aanpassingen in collegevoorstel
GemeenteBelangen heeft na de beantwoording van de vele schriftelijke vragen over de mogelijke financiële risico’s voor de gemeente, maar ook voor DSV, gemeend dat de risico’s die verbonden zijn aan de garantstelling aan Woonzorgcentrum DSV voldoende beheersbaar zijn. Voor GemeenteBelangen is verder belangrijk dat het college heeft aangegeven dat iedere cliënt welkom is bij DSV als de cliënt beschikt over een indicatie van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg).

Daarmee is niet het hele verhaal verteld.

GemeenteBelangen heeft in nauwe samenwerking met de andere fracties het college ertoe gebracht een tweetal aanpassingen in het voorstel aan te brengen:

  1. De gemeente verstrekt uitsluitend een garantstelling en geen lening aan DSV. GemeenteBelangen is principieel van mening dat een gemeente zich niet moet gedragen als een bank. Daar is een gemeente niet voor toegerust.
  2. Voordat de garantie op de tweede tranche geëffectueerd wordt vindt er nogmaals een externe toets op de business case plaats. Als deze negatief uitpakt dient een aangepast voorstel aan de raad te worden gedaan. Daarnaast hangt de tweede tranche af van de uitkomst van het samenwerkingsoverleg tussen Dunavie en DSV.

Zonder risico’s?
Natuurlijk zijn er onzekerheden. De zorgmarkt ontwikkelt zich voortdurend. Er zullen wijzigingen zijn in het rijksbeleid die van invloed zijn op de financiering van de zorg. Ook daar heeft GemeenteBelangen naar gekeken. Niettemin acht de GemeenteBelangen de voorwaarden die zijn verbonden aan de garantstelling voldoende prudent.

Namens de fractie van GemeenteBelangen,

Emile Soetendal