Actueel

GB admin

Vragen van GB over fietsknelpunten in en om de gemeente

  • Geschreven door GB admin

Bij een rondje op de fiets met Willy Zuijderduijn heeft Hans Vingerling diverse knelpunten geïnventariseerd en aan het College voorgelegd. Hieronder volgen de vragen in cursief weergegeven met daaraan gekoppeld de reactie van het College. Aansluitend is ook de reactie van het College van Oegstgeest opgenomen waarvan Esther altijd zo mooi zei: ‘Dat is een toedeledokie – antwoord’.
Het is goed om te melden dat er al wel inspanningen zijn geleverd om deze knelpunten op te lossen dus een goede actie van beide GB – ers. Om een zo goed mogelijk beeld van de bevindingen weer te kunnen geven is de Collegereactie integraal overgenomen. Hier komen de vragen en reacties:

Kanaalpad nwVerkeerde richting
Langs het Oegstgeesterkanaal ter hoogte van het Kanaalpad staat een richtingaanwijzer waarbij Sassenheim verkeerd wordt aangegeven.
Wij hebben dit gecontroleerd. Daarbij is ons gebleken dat bij plaatsing door de A.N.W.B. twee bordjes abusievelijk zijn verwisseld. Het gaat daarbij niet alleen om de aanduiding van Sassenheim, maar ook om die van Voorhout, Katwijk en Wassenaar. Wij hebben de A.N.W.B. verzocht deze wegbewijzering op de kortst mogelijke termijn aan te passen.

Fietspad langs Zeeweg
Het fietspad aan de zuidzijde Zeeweg is deels uitgevoerd in tweerichting verkeer en stopt op een plek waar alleen onveilig, zonder verkeersregelinstallatie, de Zeeweg kan worden overgestoken. De vraag is of het tweerichtingsverkeer kan worden verlengd tot aan de met V.R.I.'s geregelde oversteek bij het Waterloopje.
Deze situatie is ons bekend. maar lastig te verbeteren. Het bewuste stuk fietspad willen we wel verbreden, maar de huidige plaats van de bomen (iepen) maakt dit onmogelijk. In verband met het drukke gebruik van deze fietsroute in west-oostelijke richting vinden we het ook niet aanvaardbaar om hier met afwijkende breedtes te volstaan.
Een oplossing is pas aan de orde als de bomen worden verwijderd of als er op korte termijn duidelijkheid komt over de inpassing van hoogwaardig openbaar vervoer op de Zeeweg. In dat laatste geval nemen we de aanpassing mee in een eventuele reconstructie die daaruit kan volgen. Er is echter wel al een veilig alternatief aanwezig. Fietsers die vanaf de N206 komen, kunnen namelijk desgewenst over korte afstand de parallelweg langs de Zeeweg nemen en zo de geregelde oversteek bij het Waterloopje bereiken. We overwegen nog of we deze mogelijkheid via een bord ('aanbevolen fietsroute') zullen aangegeven. We betwijfelen echter dat veel huidige gebruikers de veilige 'omweg' zullen prefereren boven de kortere oversteek naar het Roversbrugpad.

Fietspad langs Julianalaan
JulianalaanFietsers maken illegaal gebruik van het linker fietspad om vanaf de rotonde Koningin Julianalaan / Industrieweg naar het westelijk deel van de Hoornes te geraken.
Deze situatie is bij ons bekend. Het is niet de bedoeling dat fietsers tegen de richting inrijden en dit
wordt bovendien via borden 'verplichte rijrichting' uitdrukkelijk verboden. De gesuggereerde oplossing om het fietspad in te richten voor tweerichtingsverkeer is ongewenst en bovendien onmogelijk. De beschikbare breedte op de brug is onvoldoende en in dat geval zou een onveilige situatie worden gestimuleerd. Het is de bedoeling en dus ook verplicht dat fietsers bij de rotonde oversteken en vervolgens via de oostelijke zijde de brug passeren. Het gebruik van de (kikker)tunnel biedt dan de mogelijkheid om weer aan de andere zijde van de weg te geraken. We onderkennen dat deze tunnel in verband met het verlichtingsniveau vooral in de avonduren als minder prettig kan worden ervaren en stellen daarom voor om de verlichting aan te passen. Verder zullen we de aanwijzingen bij de rotonde accentueren ('fietsers oversteken'). Beide maatregelen zullen we op korte termijn nemen.

Fietspad Kanaaldijk
Op de Kanaaldijk is een deel van het fietspad ingericht als tweerichting verkeer en op een gegeven moment gaat dit over in een gescheiden fietspad en een voetpad in het midden.
De interpretatie die in de vraagstelling ligt besloten is niet juist. Vanaf de Binnensluis tot aan de botenloods is de weg ingericht en in gebruik als een rijbaan met twee fietssuggestiestroken. Dit is uitdrukkelijk afgesproken in verband met de toegankelijkheid van de botenloods. Er is hier dus geen voetpad in het midden. Dit is een rijbaan waarop ook gefietst wordt! Daarna gaat de Kanaaldijk over in een tweezijdig fietspad met langsliggend voetpad. Komend vanuit oostelijke richting houdt het voetpad dus op en is het de bedoeling dat voetgangers de fietssuggestiestroken gebruiken. Wellicht wordt enige onduidelijkheid ingegeven door de kleurstelling van het asfalt, maar dit is niet op te lossen. We overwegen nog om in de belijning en bebording wat extra aanwijzingen op te nemen, zodat nog duidelijker wordt dat het karakter van de weg op dit punt verandert.

Onderhoud groenstrook Schaepmanstraat
Groenstrook SchaepmanstraatDe betreffende groenstrook ligt er onverzorgd bij. Kan er beter onderhoud worden gepleegd?
We erkennen dat de kwaliteit van deze groenstrook niet uitsteekt. In ons beheer hebben we veel last van de oppervlakkige wortelgroei van de aanwezige bomen. Ook door het beperkte zonlicht dat tot de bodem kan doordringen is de strook een moeilijk stuk groen om netjes bij te houden. Tenslotte heeft ook de afgelopen strenge vorstperiode niet bijgedragen aan het uiterlijk. Tijdens de gebruikelijke grote voorjaarsschoonmaak hebben we het blad verwijderd en is het beeld wel wat verbeterd. Binnen het reguliere onderhoud zullen we op korte termijn wildgroei nog zoveel mogelijk fatsoeneren, zodat de beeldkwaliteit nog iets beter wordt. Voor een echte verbeterslag is echter een reconstructie nodig. De groenstrook staat echter nog niet in de planning opgenomen. Andere prioriteiten gaan voor. Bij een eventuele toekomstige aanpak staat ons beleid bovendien voor om de bomen hier te handhaven. Een duurzame ondergroei blijft daardoor lastig.

Fietsers richting Sassenheim over de Vinkenweg
De straatverlichting op de Vinkenweg houdt ineens op, eveneens is onduidelijk waar de gemeentegrens ophoudt.
Het is in Nederland niet gebruikelijk gemeentegrenzen langs wegen aan te geven. Wel wordt via een bord de bebouwde komgrens aangegeven. Dat is hier niet van toepassing. Wij hebben ons deel van de Vinkenweg verlicht. Het deel van de weg dat onverlicht is, ligt op het grondgebied van de gemeente Oegstgeest. Wij hebben uw vraag doorgezet. De gemeente Oegstgeest heeft toegezegd hierover afzonderlijk contact met u op te nemen.

Dit is de reactie van de gemeente Oegstgeest:
Van de gemeente Katwijk ontvingen wij uw vraag waarom er geen openbare verlichting aanwezig is op de Vinkenweg. In het beleidsplan openbare verlichting, medio 2011 vastgesteld door de raad van Oegstgeest, staat dat wegen in het buitengebied niet van openbare verlichting worden voorzien. De argumenten hierbij zijn de wens tot besparing op energie en onderhoudskosten. Daarnaast is duisternis belangrijk voor mensen, dieren en planten. Teveel licht veroorzaakt hinder of overlast, en verstoort het bioritme van mens en dier. Lichthinder leidt bijvoorbeeld tot verandering in trek- en broedgedrag en in het zoekgedrag naar voedsel. Voor de fietsroute tussen Rijnsburg en Sassenheim zijn goede, wel verlichte alternatieven voorhanden. Om deze reden zullen wij geen verlichting plaatsen op de Vinkenweg.

GemeenteBelangen zal de kwaliteit van de fietsroutes als een echt GB – issue blijven monitoren.

Namens de fractie van GemeenteBelangen,

Hans Vingerling