Actueel

GB admin

Gedeelde politieke zorgvragen over het A.Z.C. Katwijk

 • Geschreven door GB admin

In de raadsvergadering van 3 november kwam na de Algemene Beschouwingen, zie elders op deze website de uitgesproken inbreng met moties en amendementen zo ook de versie welke in De Katwijksche Post is verschenen met foto’s, en het vaststellen van de begroting 2O12 ook een interpellatie over de ‘zorg wat betreft de huidige situatie in het A.Z.C. Katwijk’.
Bij deze interpellatie werden door Jan Haasnoot vragen gesteld aan het College van B&W. Deze interpellatie met de vraagstelling werd gesteund door alle andere raadsfracties.

Portefeuillehouder Wienen gaf er antwoord op en na de inbreng van woordvoerders van de andere fracties kon Wienen hier nog een keer, met toestemming van de raad omdat het geen usance is bij een interpellatie om twee keer te reageren, op reageren. Hij verzekerde de raad dat in het overleg met het C.O.A. hij de zorgpunten zal blijven benoemen. In de commissie Bestuur van december zal burgemeester Wienen voor terugkoppeling zorg dragen.
Zeker gezien het feit dat dit A.Z.C. op Katwijks grondgebied staat, geeft het ook een gemeentelijke verantwoordelijkheid maar de eerste verantwoordelijkheid en bevoegdheid ligt bij het Rijk dat het Centrum Opvang Asielzoekers in het leven heeft geroepen om de belangen van de asielzoekers te behartigen.

De achtergrond van het opzeggen het contract per 1 januari door Katwijkse huisartsen
Puntsgewijs zal ik hier op hoofdlijnen aangeven met welke gevolgen er veranderingen zijn opgetreden:

 • Het A.Z.C. kende een stabiele groep bewoners met minder kinderen dan gepland waardoor de op het terrein gelegen A.Z.C. – school in beheer van Openbaar Basis Onderwijs Duin- en Bollenstreek geen 9O maar 5O leerlingen bevatte gedurende meerdere jaren.
 • Middels een ‘job centre’ en ondersteuning van Katwijkse initiatieven werd er in een redelijk stabiele samenleving in het A.Z.C. geleefd.
 • De Katwijkse huisartsen verrichten hier uniek en goed werk waar er asielzoekers met medische en geestelijke problemen goed konden worden behandeld, naar de mogelijkheden die men had.
 • Doordat de rechter, terecht, verbood dat gezinnen met minderjarige kinderen bij uitzetting zo de poort uit konden worden gezet en met een paar euro’s op zak echt op straat kwamen en het maar moesten bekijken heeft de C.O.A. twee Gezins Opvang Locaties opgericht.
 • Deze zijn gesitueerd in Gilze Rijen en in Katwijk sinds de zomervakantie 2O11. Nu is het heel makkelijk om als gemeente de deur dicht te houden voor een dergelijk verzoek vanuit het C.O.A. / het rijk. In Katwijk is besloten om de deur hiervoor te openen.
 • Daardoor is in de zomervakantie een grote verhuizing van asielzoekers ingezet, door het C.O.A. zeer oneerbiedig ‘voorraadbeheer’ genoemd, om de vele asielzoekerskinderen tijdig een plek op een nieuwe school te laten vinden. Burgemeester heeft het gedaan gekregen om deze verhuizing in een lager en beheersbaar tempo te laten uitvoeren. Want binnen 48 uur moesten asielzoekers wat ze hadden bijeen pakken om te verhuizen naar een ander centrum. Ze maakten plaats voor gezinnen met kinderen die ook in ‘no time’ hun eerdere A.Z.C. moesten verlaten.
 • Maar het overdragen van medische dossiers ging niet zo snel als het verplaatsen van de asielzoekers.
 • De nieuwe bewoners kampten met meer medische en geestelijke problemen dan de eerder asielbewoners.
 • De ‘job centre’ moest weer worden gevuld en op de G.O.L. werd een ‘sobere opvang’ gepredikt.
 • De kinderen in de leeftijd van het Voortgezet Onderwijs kunnen in Katwijk niet snel een school vinden, terwijl door ja te zeggen als gemeente tegen een invulling van ‘Gezins Opvang Locatie’ op het gemeentelijk grondgebied dan weet je dat er ook vragen naar school komen. Zo ook voor kinderen in de basisschoolleeftijd, maar die kunnen in de A.Z.C. – school op het terrein een plek krijgen. Het probleem is dat deze kinderen al jaren in Nederland in diverse centra zijn gehuisvest en ook het reguliere onderwijs kunnen volgen. Moet je als jongen van gr. 8 dan naar de A.Z.C. – school waar 3O kinderen van gr. 5 t/m 8 met zeer uiteenlopend niveau bij elkaar in één groep zijn gehuisvest waar jezelf denkt aan het maken van de C.I.T.O. – Eindtoets?

Dit alles was voor de huisartsengroep Katwijk een reden om per 1 januari a.s. het contract met de C.O.A. op te zeggen. De C.O.A. heeft al voor vervanging gezorgd met de plaatsing van twee huisartsen voor een bepaald aantal dagdelen op de G.O.L. in Katwijk.

Hoe kijkt GB terug op deze hele gang van zaken?
Naar aanleiding van uw brief van 22 juli jl. en de brief van de Zorgcoöperatie Katwijk Langs de Rijn van 2 augustus jl. volgde op vragen van de PvdA en het CDA eind augustus een nota van beantwoording van het College. Deze nota van beantwoording straalde iets uit van: ‘Er wordt alles gedaan om wat niet goed is gelopen te verbeteren’.
Met de berichtgeving van de Katwijkse huisartsen om het contract per 1 januari 2O12 op te zeggen, heeft een zeer duidelijk signaal van de meest betrokken werkers op de werkvloer wat betreft de invulling van de gezondheidszorg in het A.Z.C., Katwijk, maar ook heel Nederland, verrast en wakker geschud. In Katwijk was deze verrassing groot gezien de strekking van de beantwoording van de eerder gestelde vragen.

En toen begon het ‘wijzen met het vingertje’….. eenieder wees naar de ander en zwaaide met contracten waaruit verantwoordelijkheden moesten blijken. ‘Alleen noodhulp voor volwassenen’ in het A.Z.C. Katwijk, het COA ontkende het en gaf aan dat er de basiszorg was zoals een ieder in Nederland zou ontvangen.
Maar verzekeraar Menzis, die de gezondheidszorg in Nederlandse asielzoekerscentra regelt, bevestigde dat medische dossiers van asielzoekers met medische en / of psychische problemen niet fatsoenlijk waren overgedragen, wat ook werd benoemd door de Zorgcoöperatie. De reactie van het COA was ook tekenend: ‘Ze kent de klachten van de huisartsen, maar ze voert het beleid uit en ….. ze gaat de huisartsenzorg elders inkopen’.

Daar zit nu juist het knelpunt want de gezinnen in het A.Z.C. blijven hiermee in de knel zitten, nadat er over hun hoofden heen voortdurend naar elkaar is gewezen door de diverse partijen.
Moet de gemeente Katwijk hier niet haar verantwoordelijkheid nemen zoals dat eerder ook is gebeurd als er een maatschappelijk belang in Katwijk in het geding kwam?
Ook al is het geen gemeentelijke taak, het ‘schild der zwakken’ geldt toch voor alle Katwijkse inwoners en mag toch geen papieren kreet worden? Zeker als er een ernstig signaal vanuit de eigen vakgroep Katwijkse huisartsen komt.

Bij de besluitvorming voor de komst van het A.Z.C. enige jaren geleden is ook door de Katwijkse politiek aangegeven ‘te hechten aan een goede opvang’. Dan mag de vertaling van de woorden ‘sobere opvang’ welke we nu geregeld van het C.O.A. vernemen niet worden geconcretiseerd door ‘niets organiseren en niets doen voor deze nieuwe groep bewoners in het Katwijkse A.Z.C’.
GemeenteBelangen plei voor een opvang met voorzieningen die recht doet aan wat wij als politiek belangrijk vinden voor onze Katwijkse inwoners. Ook al hebben deze asielzoekersgezinnen een tijdelijk dak in Katwijk boven hun hoofden ….. we mogen ze niet in de kou laten staan zo ook de vakgroep Katwijkse huisartsen niet. We zullen het kritisch blijven volgen.

Namens de fractie van GemeenteBelangen,

Gerard Bol