Actueel

GB admin

GB stelt art.41 vragen over plaatsing milieuparkje Voorstraat

 • Geschreven door GB admin

In de Katwijksche Post van 10 mei 2012 staat een artikel met als kop “Wijkraad en bewoners: geen milieupark Voorstraat”.
Naar aanleiding van dit artikel hebben wij het college de onderstaande schriftelijke vragen gesteld.

Tot voor kort stonden er containers op de voormalige gemeentewerf. Deze kunnen hier niet meer blijven staan omdat een deel van het complex nu door de Visserijschool wordt gebruikt. De containers stonden op een plek die nu nog steeds door de gemeente wordt gebruikt.

 1. Waarom kunnen de containers niet op deze plek blijven staan? De bestaande oplossing heeft toch altijd naar tevredenheid van gebruikers en omwonenden gefunctioneerd? Zo niet, waar is dat op gebaseerd?
 2. Waar bestaat de belemmering voor de Visserijschool uit als de containers op hun oude plek blijven staan? De toegang kan toch via een zijdeur tussen 9.00 en 17.00 geregeld worden?
 3. Hoe intensief (uitgedrukt in volume) werd deze voorziening gebruikt in vergelijking met andere milieuparkjes in de directe omgeving? Ook in vergelijking met die bij de supermarkten Hoogvliet en Digros?

Het college heeft besloten een nieuwe voorziening te plaatsen aan de Voorstraat.

 1. Heeft u de consequenties hiervan ook getoetst aan het Duurzaamheidbeleid? Denk hierbij vooral aan het voorkomen van uitputting van grondstoffen en het toepassen van meervoudig ruimtegebruik. Zo ja, wat was de uitkomst? Zo nee, waarom niet?
 2. Heeft u onderzoek gedaan naar alternatieve locaties? Zo ja, welke zijn in beeld geweest en wat was het oordeel? Zo nee, waarom niet?
 3. Is gekeken naar de mogelijkheden van uitbreiding van bestaande locaties in de omgeving? Zeker nu blijkt dat het al maanden zonder de locatie Gemeentewerf goed lijkt te gaan?
 4. Voldoet de spreiding van milieuparkjes over dit deel van Katwijk zonder de locatie Gemeentewerf? Zo nee, waarom niet?
 5. Graag ontvangen wij een overzicht met de locaties van milieuparkjes in Katwijk aan Zee.

De aangewezen locatie aan de Voorstraat maakt onderdeel uit van de oudste dorpstructuur van Katwijk aan Zee, de splitsing van Voorstraat en Zuidstraat. In het Beeldkwaliteitplan van Katwijk aan Zee (1998) wordt dit gebied op pagina 33 en 34 beschreven. De plek waar het college het milieuparkje gaat plaatsen maakt onderdeel uit van een breed en groen profiel van hoge ruimtelijke kwaliteit.
Verder wordt op pagina 40 de positie van de Nieuwe Kerk beschreven.
“ De kerk is een belangrijk herkenningspunt, gelegen op het punt waar de Zuidstraat en de Voorstraat samenkomen”.
Komend vanuit het Oosten biedt de Voorstraat samen met de Hogeweg een voor Katwijkse begrippen brede unieke groene openbare ruimte met onbelemmerde zichtlijnen naar de Nieuwe kerk en de bebouwing van Zuidstraat en Voorstraat. Het milieuparkje komt te staan op een plek die nadrukkelijk onderdeel is van deze hooggewaardeerde groene ruimte en tevens het zicht op de Nieuwe Kerk zal verstoren.

 1. Waarom heeft het college geen rekening gehouden met deze aanwezige beeldkwaliteit van formaat?
 2. Hoe heeft u de ingreep op de locatie ten aanzien van de beeldkwaliteit beoordeeld?

Uit het bewuste artikel blijkt ook dat bewoners en wijkraad zich verzetten tegen het besluit van B&W.

 1. Heeft u voorafgaande aan het besluit de direct belanghebbenden (omwonenden) geïnformeerd en hen de mogelijkheid geboden vragen te stellen en met u in gesprek te gaan? Zo ja, hoe is dat verlopen? Zo nee, waarom niet?
 2. De locatie is gepland op een druk verkeerspunt. Hoe wilt u er voor zorgen dat mensen die met de auto komen om spullen in de containers te doen het verkeer niet gaan belemmeren?

Namens de fractie van GemeenteBelangen,

Hans Vingerling