Actueel

GB admin

Monitoring Brouwerstraat

  • Geschreven door GB admin

Afgelopen donderdag is op verzoek van GemeenteBelangen de monitoring van de Brouwerstraat in de raad besproken. Het ging daarbij over de vraag in hoeverre de met de herinrichting van de Brouwerstraat beoogde effecten zijn bereikt. Naast de verbeteringen die zijn opgetreden, zoals vermindering van de gemiddelde rijsnelheid en vermindering van het aantal motorvoertuigen en het aantal zware vrachtwagens zijn er ook een aantal aandachtspunten.

Brouwerstraat 4Hierbij moet worden gedacht aan vooral ook tijdens de rustige uren te hoge snelheden, niet stoppen voor de zebra’s, trottoirs die kapot gereden worden, fietsers die zich niet veilig voelen, geen voorrang voor verkeer van rechts en de onduidelijke situatie voor fietsers op het plein aan het Noordeinde.

Naar aanleiding hiervan zijn er door het college 14 verbeterpunten voorgesteld, waarmee de raad heeft ingestemd. Deze punten betreffen onder andere betere en meer opvallende borden, taludmarkeringen op de kruisingen en voetgangersoversteekplaatsen, permanente matrixborden, snelheidscontroles, voorlichting, onderzoek naar verlaging van de snelheden op de aanvoerroutes Oegstgeesterweg en Noordwijkerweg. Verder is in de raad afgesproken en toegezegd dat er overleg zal plaatsvinden met de ondernemers over het mijden van de Brouwerstraat met vrachtwagens.

GemeenteBelangen heeft ingestemd met deze verbeterpunten. Immers elke maatregel die tot verbetering van de veiligheid kan leiden juichen wij toe. Alleen jammer dat de noodzaak hiertoe nu pas wordt onderkend. Bij de behandeling van het plan voor de herinrichting van de Brouwerstraat in de raad heeft onze fractie destijds al de vrees uit gesproken dat de gekozen inrichting wel eens onvoldoende effect zou kunnen hebben en  tot extra maatregelen zou kunnen leiden. Dit is nu bewaarheid geworden.

Omdat er nog sprake is van een gebruikelijke gewenningsperiode en de voorgestelde verbeterpunten hun uitwerking nog moeten krijgen heeft GemeenteBelangen voorgesteld in de loop van dit jaar een nieuwe evaluatie te houden. Dit voorstel is door de raad overgenomen en door de wethouder toegezegd. Over een jaar komt deze evaluatie op de agenda zodat kan worden beoordeeld of de beoogde effecten daadwerkelijk zijn bereikt of dat nog aanvullende maatregelen nodig zijn. Onze fractie blijft dit proces kritisch volgen.

Namens de fractie van GemeenteBelangen,

Leen van Poppel