Actueel

Actueel

GB admin

cieWelzijn20080610

  • Geschreven door GB admin

Wie waren er niet in Bern op dinsdag 10 juni...
... de commissieleden Welzijn
Katwijk, 10 juni 2008 - Commissie Welzijn
Bij aanvang van de commissievergadering zag ik als commissievoorzitter Welzijn nog vele fossiele resten van oranje haarlak en spray in de haren en baarden van de commissieleden na de klaterende zege op Italië in de E.K. de avond ervoor. Helaas bleef de vergaderstoel van commissielid Dirk van Duin van het CDA leeg omdat hij bij het Nederlands elftal verbleef. Of dat nu was om Arjan Robben te vervangen of als supporter... zijn memoires zullen het later uitwijzen.

Er stonden deze vergaderavond niet veel punten op de agenda, maar we begonnen wel met een inspreker en wel een oude bekende te weten dhr. v.d. Plas van de Hervormd Herstelde Gemeente bij het agendapunt ‘Modernisering sporthal Cleijn Duin’.
De commissie nam unaniem het collegevoorstel over en geadviseerd werd om dit als begrotingswijziging mee te nemen naar de commissie Bestuur dezelfde week. Dat zou in de handen liggen van wethouder De Jong en door deze actie kan er snel worden begonnen met de geplande modernisering.
Punt van aandacht met betrekking tot dit kerkelijk genootschap blijft de kreet ‘tijdelijk karakter’ van het gebruik van de sporthal want er zijn geen concrete plannen bekend over mogelijke plaatsen waar dit kerkelijk genootschap een nieuwe definitieve kerkgelegenheid wil realiseren.

In de afgelopen periode is er door het college hard gewerkt aan de brief over de huur van de Bomschuit door K.O.K. Kinderopvang. Op de vraag van Harm Aten van het C.D.A. werd door wethouder Vingerling gemeld dat deze brief binnenkort naar de raad zal worden gestuurd. Inmiddels kan worden meegedeeld dat de C.U. deze brief heeft geagendeerd voor de commissievergadering van dinsdag 1 juli.

Wat betreft de kadernota begroting 2009 kunnen we opmerken dat GB zich zorgen maakt over de zogenaamde ‘B-lijst’. Voor de lezers en andere belangstellenden, dat is een lijst waarop eerder gestelde prioriteiten, veelal vanuit de hoek van Welzijn, genoteerd zijn en gedoemd zijn om te verdwijnen. De zorg van GB is dat de investering voor het begeleiden van het accommodatiebeleid wordt doorgestreept en we dan ook later constateren dat projecten als Oeverpolder, de Colligny, Duinvallei, Duyfrak enz. dan niet op de juiste wijze worden opgestart en begeleid. Hier is externe hulp voor nodig. Daarnaast zal GB pleiten voor het handhaven van de incidentele subsidies voor sportverenigingen.
In de raadsvergadering van 26 juni zal er een definitief besluit in deze worden genomen.

In de commissie van 1 juli zal er zeker worden gesproken over het projectplan van de Schuit, voorstel voor muziekonderwijs op de Katwijkse basisscholen, de herindeling van de binnensportactiviteiten (er volgen nog een paar gesprekken met ‘kleine huurders’) en de kadernota verslavingsbeleid (was eigenlijk eerder gepland voor september dus het lukt zeker om zaken naar voren te halen in de ambtelijke organisatie).

Aan het einde van deze commissievergadering bleek dat we zonder het oranjegevoel van Dirk van Duin de agenda konden afronden waarbij het besef er is dat er in juli eindelijk duidelijkheid zal gaan komen over de Schuit. Daarmee stevenen we ook af op de laatste commissievergadering van het werkjaar 2007 – 2008.

Misschien een tip voor de vakantievierder, kom langs om live getuige te zijn van onze commissiebelevenissen. Komt u van buiten Katwijk met de trein dan is dit dagtrip 23. Van harte aanbevolen!

GB admin

cieWelzijn20081014

  • Geschreven door GB admin

Katwijk, 14 oktober 2008 - Commissie Welzijn

Dinsdag 14 oktober werd er in de commissie Welzijn met een agenda van twee punten gewerkt waarbij de meeste aandacht uitging naar de begroting 2009 en deze commissie beperkte zich tot de voor haar bestemde terreinen.

Veel technische vragen, zeker ook van de hand van GemeenteBelangen, konden op de voorlichtingsbijeenkomst (voor de wat ‘oudere’ lezers van deze rubriek: heeft niets met de N.V.S.H. te maken) van woensdag 1oktober worden gesteld aan de ambtelijke organisatie. Op de voor de commissie Welzijn bestemde programma’s van de begroting 2009 werd door GemeenteBelangen net als de meeste andere politieke partijen veel gevraagd en getoetst bij de wethouders de Jong, Vingerling en van Duijn.
Daarbij was voor Joke Slings, de woordvoerster van GemeenteBelangen, het grote aandachtspunt de niet meegaande groei van te besteden gelden voor de welzijnsterreinen als je het vergelijkt met harde sectoren als verkeer, bouwen enz.

Met een groeiende gemeente Katwijk moeten we ook kijkende naar de vele nieuwbouwprojecten voorzieningen in die wijken worden gerealiseerd voor de bewoners, maar zijn er ook extra gelden nodig om bovenwijkse / stadse voorzieningen voor heel Katwijk te realiseren. Daar moeten we dus ook bij de opstelling van de begroting 2009 kritisch naar kijken.

In deze commissievergadering waren er ook vanuit onze fractie veel vragen over zaken die betrekking hebben op de wet maatschappelijke ondersteuning, maar we zullen hier ook bij de Algemene Beschouwingen 2009 van 6 november aanstaande op terugkomen.

Een tweede agendapunt was de lokale educatieve agenda waarvan het de bedoeling is dat het visiedocument in de Katwijkse raad in januari 2009 wordt vastgesteld. Die lokale educatieve agenda (voor de afkortingsfanaten onder ons ook wel de L.E.A., niet te verwarren met een bijbelse figuur, in het onderwijs genoemd) bevat de volgende aandachtspunten voor de komende jaren waar peuterspeelzalen, de kinderopvang, basisscholen en het voortgezet onderwijs in Katwijk aan gaan werken:

    * Onderwijsachterstandenbeleid
    * Centrum voor Jeugd en Gezin, Zorg Advies Teams en School Maatschappelijk Werk
    * Onderwijs in relatie tot jeugdzorg en de Cardea Campus (nu in de Tulpstraat)
    * Electronische leerdossiers voor 0 – 23 jarigen

In de commissie werd door de CU betwijfeld of er in het onderwijsveld voldoende draagvlak was voor deze L.E.A. Dat zal het overleg van Katwijkse schooldirecties en –besturen dan de komende maand maar moeten uitwijzen.
Bij de stukken ter kennisname was ook de actielijst en bij het vaststellen van de agenda voor de commissievergadering Welzijn van dinsdag 11 november (wat zullen de bewoners in De Zilk en Noordwijkerhout die avond doen?) bleek dat diverse beleidsnota’s nog niet gereed waren of weer werden uitgesteld.
Zo gaat in de wandelgangen van het gemeentehuis al de mare dat het woord ‘barakken’ het nieuwe zelfstandig naamwoord is voor ‘uitstel aanvragen’.
Ook GemeenteBelangen vindt dat het College van B&W beter beleidsnota’s kan toezeggen en daadwerkelijk kan uitvoeren in plaats van een opsomming van vraagtekens bij eerdere vastgestelde behandeldata van beleidsnota’s te plaatsen.    

Maar de politiek is ook net een sprookje en daarom eindigt ook deze commissievergadering goed met de toezegging van het College van B&W om voorafgaand aan de komende vergadering van Welzijn een tweetal presentaties te verzorgen van ‘Sport op de stort’ en het ‘Speelruimtebeleidsplan’.
Ook na deze vergadering vonden de commissieleden elkaar weer in de hal van het gemeentehuis waar de aanwezige bode (hij wil niet genoemd worden) de memorabele woorden sprak: ‘En ze vergaderden nog lang en gelukkig’.

Gerard Bol

GB admin

Katwijk, 18 maart 2008 - Commissie Bestuur

  • Geschreven door GB admin

Katwijk, 18 maart 2008 - Commissie Bestuur
Op dinsdag 18 maart besprak de commissie Bestuur de conceptnota Evenementenbeleid. Een belangrijk onderwerp voor GemeenteBelangen, omdat de vele mooie evenementen die onze gemeente rijk is ons na aan het hart liggen.

Het stuk heeft bij ons zo veel vraagtekens opgeroepen, dat wij vooraf al een groot aantal vragen besproken hebben met de ambtenaren die de nota hebben opgesteld.
Desondanks bleven wij met veel vraagtekens en zorgen zitten:

  • Zorgen over de positie van Katwijk aan de Rijn, Rijnsburg en Valkenburg. De nota concentreert zich sterk op Katwijk aan Zee en lijkt weinig ruimte te laten voor de overige kernen. Zeker ten opzichte van de situatie vóór de fusie lijkt de ruimte voor evenementen en ontheffingen af te nemen.
  • Maar ook voor Katwijk aan Zee vindt GemeenteBelangen dat er meer ruimte voor evenementen zou moeten zijn dan nu het geval is.
  • Zorgen over ingewikkelde en dure eisen waaraan de organisatoren in het nieuwe beleid misschien niet kunnen maar wel moeten gaan voldoen, zoals professionele beveiliging bij muziekevenementen.
  • Zorgen over de eindtijden, bijvoorbeeld het vervroegen van de eindtijden voor de paardenmarkt in Valkenburg. GemeenteBelangen vindt juist dat de eindtijden van veel evenementen wel wat verruimd mogen worden (mits ze geen onnodige overlast veroorzaken natuurlijk).
  • Zorgen over het polsbandjessysteem om alcoholgebruik door 16-minners tegen te gaan, wat praktisch niet uitvoerbaar zal blijken bij evenementen op de openbare weg. Diverse organisatoren van evenementen hebben al te kennen gegeven die mening met ons te delen.

De bovenstaande punten zijn slechts een kleine greep uit de vele op- en aanmerkingen die wij op het stuk hebben. Veel van onze zorgen bleken door de meeste andere fracties in de commissie te worden gedeeld.

Natuurlijk moet de gemeente voorwaarden stellen aan de evenementen. De veiligheid van zowel bezoekers als omwonenden moet immers gewaarborgd worden. En daarom moet het beleid geformaliseerd worden. GemeenteBelangen vindt dat dit niet ten koste mag gaan van de evenementen. En dat het wel leuk moet blijven voor de vele vrijwilligers die in onze gemeente evenementen. Zij mogen niet de dupe worden van een knellend regelpakket!

De nota is zelfs voor ervaren raadsleden erg moeilijk leesbaar en bevat nog diverse fouten en onduidelijkheden. Wij vrezen dat veel organisatoren van evenementen er erg veel moeite mee zullen hebben.
Burgemeester Wienen was het er mee eens dat het stuk te complex is, maar wilde desondanks het stuk eerst onaangepast in de inspraak brengen en pas na afloop van de inspraak aanpassen. GemeenteBelangen vindt dat geen goed idee. Waarom iets in de inspraak brengen waarvan we nu al weten dat het zo complex is dat het herschreven zal moeten worden?

Wij hebben daarom in de commissie een oproep gedaan om de nota eerst te vereenvoudigen en dan pas in de inspraak te brengen. Helaas werd die oproep niet door de andere partijen gesteund, zodat het stuk nu ongewijzigd de inspraak ingaat.

Wij willen alle organisatoren van evenementen bij deze oproepen van de mogelijkheid tot inspraak gebruik te maken. Deze nota kan serieuze gevolgen hebben voor de organisatie van uw evenement!

Laat uw stem horen voordat het te laat is!